Gemeenteraad 19 december 2016

Vooraf: goedkeuring verslag

Blz. 20: naar aanleiding van het goedkeuren van de werkingssubsidies, zegt schepen Vissers dat het bestuur geacht wordt om de eigen reglementen toe te passen. Dit is een belangrijke zin in twee zaken:

  1. We zullen direct, tijdens het eerste agendapunt van deze raadszitting al onmiddellijk kunnen vaststellen of schepen Vissers, zijn fractie en het college deze stelling zullen blijven volgen; dan wel of dit een loze bewering is geweest dat zij hun eigen reglementen toepassen.
  2. Schepen Vissers haalt aan dat er in verband met de subsidiëring van de zalen een duidelijk reglement is en dat deze zalen een dossier hebben moeten indienen op basis van dit reglement. Onze fractie heeft hiervoor een factcheck gedaan bij de administratie, en hebben hier als antwoord gekregen dat deze zaalsubsidie NIET wordt toegekend op basis van een reglement, en dat er gewoon een nominale subsidie wordt uitbetaald. De basis van deze nominale subsidie zou de gemeenteraadsbeslissing zijn van 24/10/2011, waarin toenmalig schepen Desmedt liet noteren dat men voor nominale subsidies niet moet voldoen aan voorwaarden. Onze vraag hier is dan ook waar schepen Vissers het vandaan haalde om te beweren dat de zaalsubsidies gebaseerd zijn op een reglement?

Subsidieaanvraag aankoop Den Rooy

Na de soap van vorige raadzitting, zijn we blijkbaar nog niet veel verder gekomen. Bij de agenda en de dossiers voor de raadsleden zit een ontwerpbeslissing die opnieuw een hoop zaken bevat die met de grond van de zaak – toepassing van het subsidiereglement – niets te maken hebben.

Te elfder ure komt het college met een nieuwe versie, die door de raadsleden eerder niet kon ingezien worden. Na de intrekking door Natuurpunt van hun engagementsverklaring, dacht het college de beslissing toch te kunnen doordrukken door het 1e artikel van de ontwerpbeslissing te wijzigen. Daarin stond dat Natuurpunt niet als een Hoogstraatse vereniging beschouwd wordt, maar dat men in dit geval een afwijking wenste toe te staan.

Wij hadden er eerlijk gezegd na vorige raad al niet te veel vertrouwen in dat het nu wel goed zou komen. Het college volhardt in zijn stelling dat voor deze subsidieaanvraag een hoop zaken gelden die met het reglement geen uitstaan hebben.

Onze stelling is eenduidig en klaar als een klontje: de aanvraag van Natuurpunt voldoet volledig aan het vigerende reglement. Als het college een andere mening is toegedaan, dan moet ze maar duidelijk hier meegegeven dat de aanvraag niet voldoet en ze dus de subsidie niet wenst toe te kennen. Niet meer, niet minder.

Dat het college 1 jaar en 9 maanden na de indiening van de aanvraag er nog altijd niet uit is of deze beantwoordt aan een al bij al vrij eenvoudig en duidelijk reglement beschouwen wij als een brevet van onbekwaamheid. Stevig gebuisd, zouden we zeggen in deze examentijd. Een reglement dat nota bene destijds mee opgesteld is door een van de huidige schepenen en ondertussen meermaals werd toegepast, voor subsidie aan – jawel – Natuurpunt. De schepen zou dus moeten weten waarover het gaat. Kan hij het aan zijn collega’s niet uitgelegd krijgen of de aanvraag aan het reglement voldoet? Heeft hij niet aan Natuurpunt gemeld dat hun aanvraag conform was? Is dat nog steeds zijn oordeel?

Het stadsbestuur heeft heel wat andere subsidiereglementen en tot op heden is ons niets bekend dat het bestuur, of het college, zich zo dwars en negatief opstelt ten aanzien van een subsidieaanvraag die o.i. volledig voldoet aan het vigerende reglement. De parochiezalen krijgen zelfs al enkele jaren elk jaar 25.000 euro te verdelen op basis van een denkbeeldig reglement. Zonder één aanvraagformulier, zonder één voorwaarde, zonder enige controle van het bestuur op de besteding ervan.

Voor vele zaken heeft het bestuur veel geld over: voor sport – de zwemmers hebben een zwembad dat ons jaarlijks 780.000 euro kost – voor cultuur, voor jeugdbeweging, voor landbouw. Allemaal ok, het is normaal dat het bestuur bijdraagt aan het welzijn van zijn burgers.

Maar een éénmalige subsidie van 89.000 euro voor een natuurvereniging ligt blijkbaar moeilijk, heel moeilijk. Voor een vereniging die met inzet van vele vrijwilligers (maken zij geen deel uit van de door het stadbestuur zo gekoesterde vrijwilligers?) soelaas biedt aan vele Hoogstraatse inwoners die graag wandelen, in de natuur verblijven. En ze doen dat, ga kijken in den Rooy. En die met veel goede wil én kennis zorg dragen voor de natuur in onze gemeente. Maar toch schiet ons CBS dan in een kramp.

Twee maten en twee gewichten? Hoe leggen we dat uit aan onze burgers? Wat wil het college hier nu eigenlijk bewijzen? Is het het woordje ‘natuur’ dat hen parten speelt? Als we kijken welke engagementen het college door Natuurpunt wil laten ondertekenen, vrezen wij van wel. Dan moeten we haast besluiten dat het college natuur schadelijk acht voor de landbouw, dat Natuurpunt beperkingen wil opleggen aan de landbouw. Voor ons een aanwijzing welke achterban hier tevreden moet gehouden worden.

Ook na de vorige zitting van de gemeenteraad zijn de mensen van Natuurpunt bereid geweest nog bijkomende toelichting te verschaffen, te onderhandelen. Dat doen ze nu al maanden. Na het overleg van 1 december hebben ze dan een engagementsverklaring ondertekend. En dan blijken plots in het ontwerpbesluit een aantal cruciale zaken te staan die niet overeengekomen zijn.

(Art. 1 – zogezegde afwijking van het reglement over het feit dat NP een Hoogstraatse vereniging is = pure semantiek en in strijd met eerdere toegekende subsidies voor aankopen van natuur;

Art. 2 – uitgebreidere toegankelijkheid

Art. 3 – goedkeuren van het beheerplan door het college

Art. 4 – informatieborden met vermelding ‘met de steun van de stad Hoogstraten’ = in deze context wel bijzonder wrang)

Art. 5 – spreiding van de betaling van de subsidie! Een aankoopsubsidie impliceert toch een éénmalige betaling, de aankoop moet in 1 keer betaald worden bij het verlijden van de akte).

Art. 7 – terugvordering van de subsidie indien de specifiek voorwaarden niet worden gerespecteerd).

Al die voorwaarden hebben trouwens geen enkel verband met het eigenlijke reglement voor de toekenning van deze subsidie.

Onze fractie wenst terug te keren naar de kern van de zaak: het verzoekschrift dat door het burgerinitiatief is ingediend. In het verzoekschrift staat letterlijk als voorstel om te agenderen op de gemeenteraad van Hoogstraten: “De gemeentelijke aankoopsubsidie (Besluit GR van 27-10-2003) van 10% van het aankoopbedrag, inclusief alle kosten, toe te kennen aan Natuurpunt Markvallei vzw voor de aankoop van het natuurgebied ‘Den Rooy’ in Meerle en de aankoop van een beemd in de vallei van het Merkske.”

Dit burgervoorstel is volgens ons volledig conform het decreet gedaan en we waren én zijn dan ook de mening toegedaan dat dit verzoek zonder verwijl ter stemming moet gebracht worden.

Dat is ook de mening van Hoogstraten Leeft. Zij steunen de vraag om over het burgerinitiatief te stemmen. Maar het college en de meerderheid houden vast aan hun ontwerpbeslissing, waarin Natuurpunt in een keurslijf wordt gedwongen, willen zij de subsidie ontvangen.

Na een schorsing, waarin de oppositiepartijen met Natuurpunt van gedacht wisselen, besluiten ze bij hun oorspronkelijk standpunt te blijven en de ontwerpbeslissing van het college niet goed te keuren.

Anders benadrukt dat zij de subsidie Natuurpunt van harte gunnen, maar dat dit niet moet gekoppeld worden aan extra voorwaarden die voor Natuurpunt moeilijk te slikken zijn én met het bestaande subsidiereglement niets te maken hebben.

Budget e.d. OCMW

BW 1 en 2

We lezen in het vertoog dat het OCMW de vroegere LOI-woningen in de Van Aertselaarstraat en de Leemstraat wil verkopen. Waarom zou het OCMW opnieuw onroerend goed willen verkopen? Is er in Hoogstraten geen nood aan betaalbare huurwoningen? Deze woningen kunnen specifiek dienen voor noodopvang, korte verhuringen, eerste woningen voor LOI-verlaters,…enz.

Trouwens, is het wel deontologisch verantwoord om woningen die men met LOI geld gekocht heeft, dat men die nu gaat verkopen zonder specifiek op te nemen dat de opbrengst van de verkoop dus ook naar de werking van het LOI zal gaan. Ook het feit dat men het LOI verhuist naar de Mouterijstraat (en dat zijn allemaal woongelegenheden die gedurende 20 jaar gesubsidieerd werden door de hogere overheid) en men toch langs de andere kant subsidies blijft ontvangen voor de huisvesting van LOI-bewoners, lijkt ons geen verantwoorde manier van werken! Het lijkt alsof men in twee potjes tegelijk wil graaien!

Investeringen

Even opvallend is de vaststelling dat ook het OCMW verschillende geplande investeringen naar later verschuift (renovatie H-gebouw, Lokaal Dienstencentrum Meer, ..) en de simpele vaststelling dat de investeringsuitgaven in 2016 fors zijn gedaald. We merken ook dat de VIPA subsidies voor het LDC van Meer geschrapt werden (blz. 26 BW 2). Is dat de echte reden van het uitstel van het LDC?

Kinderarmoede

Wat tenslotte de uitgaven voor kinderarmoede betreft blijkt dat het OCMW liefst eerst de gesubsidieerde bedragen van het sociaal cultureel participatiefonds gebruikt dan met eigen middelen te investeren in kinderarmoede (blz. 7 BW2)

Wist-je-datje

De vorige OCMW voorzitter bewoog hemel en aarde om geen branddeuren te laten installeren in het nieuwe WZC. De de brandweer vond dat toen niet fijn. Nu blijkt dat men toch branddeuren gaat installeren omdat dit gewoon qua veiligheid een must is. Iedereen hier wist dat dit moest gebeuren, behalve de koppige vorige OCMW-voorzitter . Het zou goed te zijn te mogen weten wat de oorspronkelijke deuren gekost hebben die er nu allemaal uit moeten. (budget 2017 blz. 29)

Onze fractie neemt kennis van de budgetwijzigingen 2016, van het aangepaste meerjarenplan en van het budget 2017 van het OCMW, maar wenst wel te laten noteren dat het deze zaken niet mee goed keurt.

Vaststelling gemeentelijke opcentiemen en aanvullende belasting op personenbelasting

Volgens de voorliggende budgetten gaat het bestuur er van uit dat deze opcentiemen in 2017 ruim 9,2 miljoen euro gaan opbrengen, en de opbrengsten uit de personenbelasting bijna 4,8 miljoen euro.

Onze fractie is nooit geen grote minnaar geweest van deze verhoogde belastingen sinds 2008, omdat de opbrengsten duidelijk hoger liggen dan de investeringen die men hier mee kan doen, of beter wil doen, waardoor het jaarlijks overschot stijgt en stijgt. Een overheid moet geen belastingen heffen om hiermee een borg te betalen voor privébedrijven (zie zwembad) of om borg te staan voor een lening van een privébedrijf (zie zwembad). Een overheid dient echter wel o.a. haar eigen verenigingen te ondersteunen zonder daarin betuttelend te willen zijn en zonder invloed te willen uitoefenen op hun werking (zie in deze haar houding tegenover de toepassing van haar eigen subsidiereglementen).

Onze fractie keurt deze opcentiemen en aanvullende belasting niet goed.

Budgetwijziging 2016/2

Eén grote vaststelling is wel dat van de voorziene 7,9 miljoen euro investeringen er tot nu 3,7 miljoen van wegvallen, of net niet de helft! (blz. 44) En maar belastingen heffen!

Wij keuren dit niet goed.

Goedkeuren samenwerkingsakkoord met DIGIDAK

Onze fractie zal dit samenwerkingsakkoord ondersteunen, maar wil toch enkele bezorgdheden meegeven:

Vooreerst zien we dat Digidak in Meerle heel wat mensen bereikt, en dit zal zeker mee te wijten zijn aan de personeelsondersteuning die daar nog is. Nu al stelt het vertoog dat het de bedoeling is om de personeelsinzet te beperken tot het minimale en dat men volledig naar vrijwilligerswerk wil evolueren. Uiteraard is dat misschien wel mogelijk in de Bib en het Gebuurt, waar overal personeel aanwezig is; maar dat is niet het geval in het buurthuis te Meerle. Onze fractie dringt er dan ten stelligste op aan om te bewaken dat ook de werking te Meerle de nodige personeelsondersteuning blijft krijgen om de Digidakwerking daar door te laten gaan.

Gezien het succes in Meerle, lijkt het ons ook nuttig na te gaan of eenzelfde initiatief in andere deelgemeenten (Meer, Wortel,… ) kan georganiseerd worden, eventueel in plaats van in ’t Gebuurt, waar toch eerder minder mensen bereikt worden. Of is dit vloeken in de kerk?

Goedkeuren bestek ontwerp en bouw publieke kernversterking Meerle

Onze fractie stemde op de gemeenteraadzitting van oktober op gemotiveerde wijze niet in met de selectieleidraad voor de overheidsopdracht “PPS-project kernversterking Meerle”.

De meerderheid was wel akkoord en als goede democraten aanvaarden wij deze beslissing.

Eveneens als goede democraten willen wij onze taak als oppositie om het bestuur van onze gemeente te controleren en waar nodig te bekritiseren. Wij zullen deze rol ook spelen in dit dossier en het nauwgezet volgen. Het heeft een ingrijpend en langdurig gevolg voor het deeldorp Meerle en zijn bewoners.

Daarom enkele vragen en bemerkingen over dit bestek voor het PPS-project:

Beoordelingscommissie

Strikt genomen zit in deze beoordelingscommissie maar 1 min of meer ‘onafhankelijk’ stemgerechtigde, nl. de financieel beheerder. Die zal, gelet op zijn expertise, vooral focussen op de financiële aspecten van het dossier.

De andere leden kan een zekere afhankelijkheid van het CBS niet ontzegd worden. De planoloog als personeelslid van de gemeente, de leden van het woonprojectteam dat zijn opdracht gekregen heet van het CBS en o.i. niet gaat bijten in de hand die hen voedt. Wij zien de rol van de planoloog en het woonprojectteam eerder als adviserend.

Waarom geen stemgerechtigde rol toedelen aan Erfgoed, Gecoro-voorzitter, Vlaamse bouwester? Dit zou naar ons aanvoelen een objectievere beoordeling van de kandidaten kunnen bewerkstelligen.

Welke rol kunnen de fracties in de gemeenteraad spelen? In dit scenario worden ze bij de besluitvorming uitgesloten, waardoor een groot deel van de bevolking niet vertegenwoordigd wordt met hun stem! Het is slechts bij het BAFO dat ze geconsulteerd worden op een nog nader te bepalen wijze.

Idem voor de omwonenden. Men schermt hier met de kwestie van geheimhouding in de onderhandelingsprocedures. Wel, wij menen dat men maar een juridische weg moet zoeken om dat probleem te ontmijnen. We hebben vooral in dergelijke dossiers nood aan een grote transparantie. De democratie is daarmee gediend, met geheimhouding niet.

Tenslotte nog de rol van de burgers die deelgenomen hebben aan het participatieproject “Meerle Ons Dorp”. Het past ook hen nauwer te betrekken bij de uitvoering van dit project.

Prijsherziening

Wat met een indexering? Dit zal een onderwerp zijn van de onderhandeling. Dit kan 2 richtingen uit: ofwel een risico voor de aannemer dat hij mee in zal calculeren; ofwel zal de stad extra moeten betalen.

Recht van opstal

De stad verleent op zijn gronden een recht van opstal aan de aannemer/projectleider om de gebouwen te kunnen bouwen. De grond zal verkocht worden op het moment dat de woningen verkocht worden. Dit betekent maar 1 verkoopakte rechtstreeks op naam van de uiteindelijke koper. Op dat moment gaat het geld rechtstreeks naar de stad, dit door het bouwen van de gemeenschapsdelen. De termijn van 2 jaar zou nu enkel nog indicatief zijn en mogelijk nog aangepast worden.

Waarom zou de stad geen eigenaar blijven van de gronden en enkel het recht van opstal verkopen? Op deze manier blijft de grond in eigendom van de stad en zouden de woningen bijvoorbeeld “goedkoper” kunnen zijn. Het is een idee dat overal te lande rijpt en dat bij architecten en stedenbouwkundigen snel aan aandacht wint. Het land blijft van de gemeenschap, de individuele bewoners worden gebruikers i.p.v. ‘eigenaar’. Iets wat in het licht van onze al bij korte aanwezigheid op deze aarde eigenlijk een raar begrip is. Onze gemeente zou zich hier vooruitstrevend kunnen tonen!

Bovendien doen we dit eigenlijk toch ook met de gebouwen zoals bijvoorbeeld de onderwijzerswoning,… door deze in een erfpacht te steken.

De termijn lijkt ons zeker veel te kort, daar eigenlijk gesteld wordt dat de woningen er binnen de 2 jaar moeten staan en verkocht worden. Van spreiding is dan helemaal geen sprake meer.

Trouwens, ondertussen hebben wij de woonbehoefte studie gekregen en bestudeerd. De conclusie daarvan is dat in het buitengebied (Meerle, Meer, Wortel, Meersel-Dreef) een ‘confrontatie behoefte – aanbod’ is van 65 wooneenheden in binnengebied van deze dorpen. Het bouwprogramma in dit project voorziet ca. 50 tot 60 woonheden (op basis van de genoemde vloeroppervlakte). Dat is wel een heel grote voorafname op de gestelde woonbehoefte!

Vaststellen van de gemeentelijke saneringsbijdragen vanaf 2017

We herinneren ons nog dat tijdens de laatste gemeenteraad van 2015 er ook een beslissing moest genomen worden zonder dat het dossier volledig in orde was en er zelfs nog wetgevend werk moest gebeuren om een tarifering te kunnen maken. De gemeenteraad besloot dan ook gewoon om Pidpa te laten weten dat de opbrengsten uit de gemeentelijke saneringsbijdrage € 1.266.000 dienden te bedragen. Na berekening stelde Pidpa dan vast dat met de toepassing van een factor 0, 9955 op de bovengemeentelijke bijdrage er een inkomen van € 1.266.000 gegenereerd zou worden.

Dit jaar opnieuw haastwerk, want pas einde november schiet Pidpa wakker door de stad er op te wijzen dat ze ook voor 2017 nog een beslissing over de gemeentelijke bijdrage moet nemen.

Door nu de factor 0,9955 te behouden lijkt het of er geen verhoging is, maar in de praktijk blijkt wel dat de verwachte inkomsten dan € 1.347.613 gaan worden, dus een meerinkomen van ruim 81.000 euro, of een meeropbrengst van 6,3 % dat uit de portemonnee van de gebruikers, en dus de gezinnen gehaald wordt. Waarom wordt nu niet beslist om zoals vorig jaar te stellen dat de gemeentelijke saneringsbijdrage € 1.266.000 moet bedragen, en dat Pidpa op basis van deze beslissing zelf de berekeningsfactor maakt? Anders kunnen we enkel besluiten dat de gemeente ook hier weer op een verdoken manier een soort van belastingverhoging doorvoert.

Of is het de bedoeling om met die meerinkomsten van ruim 80.000 euro de subsidie aan Natuurpunt te betalen?

Mondelinge vragen

  1. In het verslag van het college lezen we dat er voor €450 parkeerboetes niet geïnd gaan worden en dat er zelfs voor € 1.215 parkeerboetes voor buitenlandse wagens niet geïnd gaan worden. Welke zijn de voornaamste redenen waarom die boetes niet geïnd worden en lijkt het dan niet logisch om dit systeem te gaan herzien. Waarom zouden buitenlandse chauffeurs hier parkeergeld betalen als ze weten dat ze niet geïnd zullen worden?
  1. Nog niet zolang geleden werden allerlei snelheidsregels vastgelegd door deze gemeenteraad. Ondanks ons aandringen om ook de Bredaseweg aan het 70 km tarief te zetten, weigerde de meerderheid omwille van onduidelijke argumenten waarom een tijdswinst van 43 seconden belangrijker leek dan de verkeersveiligheid. Het feit dat nu de snelheidsbeperking vanuit de hogere overheid opgelegd wordt, bewijst naar ons aanvoelen ons gelijk en het ongelijk van het college. Gaat het college deze wijziging nu ook correct toepassen?

Deel dit bericht

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.