Gemeenteraad 23 januari 2017

Vooraf: goedkeuring verslag

Kennisname van het meerjarenplan en budget 2017 Welzijnszorg Kempen

Moet de gemeenteraad kennis nemen van het meerjarenplan of moet de raad dit goedkeuren? Volgens het vertoog is er toch sprake van goedkeuring van het meerjarenplan, en kennis nemen van het budget als het past binnen dit meerjarenplan. Dus hoe zit dat?

Advies Lokale Politiezone Noorderkempen voor het plaatsen en in gebruik nemen van één of meerdere ANPR camera’s aan de grensovergang van de autosnelweg E19.

Gezien deze vraag komt van de minister van Binnenlandse zaken, lijkt het ook logisch dat de kosten van deze camera ten laste vallen van de federale overheid. Is dit zo of dient de politiezone en/of het stadsbestuur van Hoogstraten deze kosten dragen?

Aansluitend bij dit advies : Wat is de stand van zaken i.v.m. met de eerder geplande ANPR-camera’s en/of maken ze hier deel vanuit?

Wedstrijdreglement Themajaar Grenzeloos

Inhoudelijk hebben we weinig opmerkingen over deze wedstrijd.

Wel is het een beetje verwonderlijk dat dit reglement nu nog moet goedgekeurd worden, terwijl de wedstrijd reeds lopende is. Dat lijkt ons niet echt de goede manier van werken. Trouwens, ook de brochures werden na Nieuwjaar bedeeld ( in sommige straten in Hoogstraten bv op vrijdag 20 januari, in andere zelfs nog niet?!?) waardoor er weeral wat activiteiten gepasseerd werden.   Wat is er mis gelopen? Wat was de oorspronkelijke planning om de brochures te verdelen? En hoe wordt er dan omgesprongen met de verschillende startmogelijkheden…

Goedkeuren van de deelname aan een proefproject rond hulpverlening First Responders bij oproepen vanuit de HC100 in het kader van een reanimatie.

Enkele bedenkingen bij dit dossier :

  • de eigenlijke reden waarom we als eerste gemeente instappen in dit proefproject is niets om fier op te zijn, nl. het feit dat we als enige gemeente in de provincie Antwerpen meer dan 15 minuten moeten wachten vooraleer er een ambulance van de dienst 100, laat staan een MUG ter plaatse is. Is dat niet iets waar we dan eerst aan zouden moeten werken??? Hoe gaan we dat aanpakken?
  • Het stadsbestuur plaatste 11 AED’s ? In het lijstje staan er toch maar 7. De anderen zijn, neem ik aan, zelf door de personen vermeld in de lijst geplaatst?

Omdat er ook sprake is in het dossier dat ook de gezondheidsraad informatie had gekregen over het principe van burgerhulpverlening, zocht ik op de website van Hoogstraten deze gegevens op. Helaas vond ik geen enkel verslag over de vergaderingen van de gezondheidsraad. Heeft dat een bepaalde reden?

Goedkeuring jaarverslag 2015, jaarprogramma en begroting 2017 van de Interlokale Vereniging Milieuhandhaving Kempen (IVKM)

In de toelichting voor de raad kunnen we lezen dat in 2015 er in totaal 3 controles, 3 inderdaad, werden uitgevoerd door de intercommunale toezichthouder. 2 daarvan zijn “geregulariseerd” en eentje bleek “loos alarm” want er kon geen overlast vastgesteld worden, maar er is een verslag van gemaakt.

Is dit niet een beetje summier?

In totaal nemen 18 gemeentes deel en werden er 121 controles gedaan in het gehele gebied. Dan zouden we in Hoogstraten (toch in kostenaandeel de 4de grootste betaler) gemiddeld minstens 6 dossiers mogen verwachten, niet? We betalen er toch jaarlijks ongeveer 11.000€ voor…

We nemen dan ook aan dat er, zoals vooropgesteld in het programma 2015 wel wat tijd over was om naast punt 1. De Klachtenbehandeling (reactieve controles en opvolging), ook over te gaan op de proactieve controles, zoals vermeld onder punt 2 en 3. Wat is hier in 2015 aan gedaan? Als ik het goed voorheb, hadden we toen zeker nog enkele hondenkennels en carwashes in Hoogstraten. Laat staan dat er ook wel hier en daar een vergunning al dan niet verleend werd, die enige proactieve opvolging kon gebruiken…

Bovendien lijkt de jaarplanning 2017 een vrij exacte kopie van de voorgaande jaren?

Wij keuren dit verslag 2015, het jaarprogramma en de begroting 2017 dan ook niet mee goed.

Goedkeuren van de aanwervingsvoorwaarden voor directeur basisonderwijs.

Ons verbaast het dat dit dossier, dat blijkbaar bij dringende spoed nog op de agenda geplaatst moest worden, niet eerder geagendeerd werd. Het was toch al een tijdje geweten dat de directrice in kwestie vervangen zou moeten worden en dat hiervoor een procedure opgestart diende te worden.

Bovendien kregen we dan deze avond nog een mailtje aangaande dit agendapunt van de vakbondsafgevaardigden van COV om hun bezorgdheid over het naleven van het protocol over de aanwervingsvoorwaarden voor het ambt van de directeur, welk werd overeengekomen in het ABOC van 12 maart 2015, uit te drukken.

We merken ergens een anachronisme in de data… Het protocol werd bedongen op 12 maart 2015, maar op 23 maart, 11 dagen later keurden we hier in de raad iets anders goed? Hoe komt dit?

Mondelinge vraag  

Inbreuk op het Stippestappepad

Iedereen kent het Stippestappepad dat de ’s Boschstraat te Hoogstraten verbindt met de Klinketstraat te Wortel. Het is een buurtweg , dus een openbare weg, die in het Hoogstraatse mobiliteitsplan opgenomen staat onder de trage wegen. Het is de gemeente die moet zorgen dat gebruikers deze weg onbelemmerd moeten kunnen gebruiken.

Volgens doorgaans goed ingelichte bron ( en ook bevestigd via een foto in een krant) zou er opnieuw een inbreuk gebeurd zijn op dit pad. Drie treinbilzen die dienst deden als bruggetje zouden verdwenen zijn en op het pad zelf ligt , al naargelang de bron een mesthoop of slootruimsel. Hoe dan ook kunnen wandelaars ( en die zijn er met dit weer toch nogal wat) hier niet meer passeren.

Er zou een klacht neergelegd zijn bij de politie.

Ook in het verleden zijn er al meerdere klachten geweest ( o.a. over het graven van een greppel over het pad), maar het lijkt er op dat het college dit probleem niet als belangrijk beschouwd en zich eerder op de oppervlakte houdt met het nemen van maatregelen.

Zelfs een poging tot verzoening bij de Vrederechter lijkt het college niet te stimuleren om hier concrete en correcte actie te ondernemen.

Zeer concreet is nu dan ook onze vraag wat het college van plan is met de nieuwe inbreuken op het Stipstappenpad?

Een tweede vraag is of hier ook geen sprake is van een milieudelict zo het hier inderdaad over mest gaat. Het is immers niet toegelaten mest op te slaan binnen een afstand van 10 meter van het oppervlaktewater.

Een derde vraag tenslotte is of het de handhavingspolitiek van het college is dat burgers telkens maar klacht moeten gaan indienen en dat dan de gemeente eventueel wel wat zal bewegen, maar waardoor in deze problematiek niets opgelost wordt en de calamiteiten zich om de zoveel tijd terug opsteken. Dit lijkt ons niet de juiste manier van handelen. Vandaar de vraag hoe het bestuur dit structureel gaat oplossen.

Deel dit bericht

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.