Meerjarenplan 2020-’25

Op maandag 16 december werd op de gemeenteraad in Hoogstraten het meerjarenplan geagendeerd. Een belangrijk dossier dat de investeringen en de financiële impact voor de volgende vijf jaar beschrijft. De taak van de gemeenteraad is om het bestuur (het College van Burgemeester en Schepenen) te controleren en dus de vinger aan de pols te houden bij het beleid. Een debat is het belangrijkste instrument dat wij als raadsleden hebben. Hiervan was maandag helaas geen sprake. We mochten wel vragen stellen, maar deze werden niet beantwoord. We mochten onze tussenkomst brengen, maar we kregen geen reactie van de bevoegde schepenen. We zaten er bij voor spek en bonen…

Hieronder vindt u onze tussenkomst over het meerjarenplan:

Voor ons liggen enkele lijvige dossiers waar de diensten het voorbije jaar stevig aan gewerkt hebben. We wensen hen daar uitdrukkelijk voor te bedanken.

En laat ons ook vooraf duidelijk stellen dat wat betreft de omgevingsanalyse we blij verwonderd zijn dat men heel wat zaken en onderwerpen nu effectief durft te benoemen , waarbij regelmatig een vinger op pijnlijke wonden wordt gelegd, wondes die in het verleden vrij en vrolijk werden toegebracht, en waar het stadsbestuur vaak blindelings in meeging. Het bestuur kan niet zeggen dat ze nu niet weet waar de pijnpunten voor de komende bestuursperiode liggen.

We trachten in onze tussenkomst beide documenten (de omgevingsanalyse en het meerjarenplan) te linken aan elkaar. 

Duurzame steden

In het hoofdstuk ‘Duurzame stadsontwikkeling en capaciteit’ worden er heel wat terechte uitdagingen geformuleerd, gebaseerd op naakte cijfers die in feite een hallucinant beeld van Hoogstraten geven: 1/4de van de ruimte in Hoogstraten is bebouwd, en onze gemeente heeft de twijfelachtige eer de eerste plaats te bezetten als het gaat over nieuwe inname van open ruimte. Volgens deze insteek is dit te wijten als een antwoord op de bevolkingsgroei. Mogelijk is het echter andersom: er wordt massaal gebouwd, en deze nieuwbouwwoningen en -appartementen trekken nieuwe inwoners aan. Het is goed om te lezen dat er blijkbaar een besef is ontstaan dat er een kwalitatieve beoordeling dient te zijn van de voorziene ruimtelijke ontwikkeling, maar dat dit besef nu pas naar voor komt is toch wel ruim laat! Ook de bedragen die hiervoor voorzien worden zijn eerder beperkt om volgens ons tot een gedegen visie te komen. Nochtans is het op dit gebied wel vijf voor twaalf!

Ook het feit dat het behoud van open ruimte toch wel erg belangrijk wordt, en dat er gesmacht wordt naar een ruimtelijke visievorming, is als positief te evalueren, maar opnieuw: mogelijk wel wat te laat… Tenslotte is de vraag naar een structurele energietransitie hier ook op zijn plaats.

Als we dit terugkoppelen naar het financiële meerjarenplan, dan vinden we daar inderdaad enkele elementen terug:

  • een kader scheppen om het ruimtelijk rendement en de ruimtelijke kwaliteit te verhogen, met bijzondere aandacht voor de open ruimte (88 000 euro)
  • het ontwikkelen van een beleidsplan ruimte (32 000 euro)
  • het creëren van een systematische visie op ruimtelijke ordening (44 000 euro)
  • het verbreden van het ruimtelijk instrumentarium (12 000 euro).

Er worden dus beperkte bedragen uitgetrokken in de exploitatiekosten, maar ik denk dat we mogen stellen dat de omschrijvingen van deze acties tot nu toe weinig concreet zijn en dat we met een kritisch oog zullen kijken wat de impact hiervan zal zijn.

In het hoofdstuk ‘Duurzame huisvesting en basisdiensten’ is de analyse zo mogelijk nog pijnlijker om te lezen: te veel appartementen die niet tegemoetkomen aan de ruimte die voor wonen vooropgesteld wordt, maar ook niet aan de woonbehoeften die gezinnen nodig hebben. De kostprijs voor woningen en voor gronden is te duur in vergelijking met omliggende gemeenten; de huurprijzen liggen boven het Vlaamse gemiddelde. Het feit dat Hoogstraten steeds gemeend heeft niet te moeten aansluiten bij een Sociaal verhuurkantoor wordt hier ook bestempeld als een tekort.

We lezen echter niet hoe men daar concreet op wil inspelen, niet op papier, niet in de cijfers. Gaat Hoogstraten een leidende rol spelen in het grondbeleid, gaat het verantwoordelijkheid opnemen om de ongebreidelde verkavelingspolitiek te stoppen en te reguleren? we zijn erg benieuwd.

De problematiek van de seizoensarbeiders wordt wel vermeld, maar zonder veel enthousiasme behandeld. Mogelijk kan het project Geïntegreerd Breed Onthaal van Blenders hier wat meer duidelijkheid over brengen?

In het hoofdstuk ‘Duurzame mobiliteit’ lezen we wat iedereen dagelijks ervaart: Hoogstraten scoort zeer slecht op vlak van verkeersleefbaarheid: dat was in 2011 zo, en is nu nog steeds zo, alle verkeersplannen en kortetermijnacties ten spijt. Is het wel zo verstandig om midden op de Vrijheid bijkomende parkeerplaatsen (ondergronds dan wel) te creëren? Dit brengt immers enkel bijkomende verkeersstromen naar het centrum van Hoogstraten. Hoe dan ook moeten die bijkomende auto’s eerst dwars door Hoogstraten om aan die parking te geraken. Dit gekoppeld aan het feit dat men het erg onveilig vindt om te fietsen langs deze weg, zou een echte ommekeer hierin kunnen bestaan dat de openbare ruimte heringericht wordt waardoor er minder auto’s kunnen komen en er effectief ruimte gemaakt wordt voor fietsers en stappers. Laten we dan ook éérst kijken waar we naartoe willen op vlak van mobiliteit vooraleer we ingrepen doen die zo een grote impact hebben op het verkeer. Het realiseren van een parking ‘ad hoc’ past niet in dit plaatje en is voor ons niet te verantwoorden zonder dat het parkeerbeleid op de Vrijheid in zijn geheel bekeken wordt. Dat een ondergrondse parking in het centrum wordt verkocht onder ‘Duurzame mobiliteit’, is echt een brug te ver, dat gaat tegen alle huidige inzichten in!

Ook op ‘Openbare groene ruimte‘ scoort Hoogstraten ondermaats, zowel op gebied van beschikbare groene ruimte als op gebied van speelpleinen. In elke verkaveling verplicht een klein pleintje aan laten leggen is geen juiste keuze gebleken om voldoende speelterrein te creëren. De roep naar meer openbare groene ruimtes klinkt heel luid in deze analyse. Als het bestuur toch wil inzetten op een ondergrondse parking in de Gravin Elisabethlaan, dan kan bovengronds het beste een echte groen/blauwe long gerealiseerd worden via een stadspark, fontein, vijver, …. Wat, zij het beperkt uiteraard, een beetje de negatieve gevolgen van de klimaatopwarming kan opvangen. Uiteraard zou de realisatie van zo’n stadspark daar mogelijk moeten kunnen zelfs als men GEEN ondergrondse parking zou maken. Als we dan op de Vrijheid de dominantie van de auto doorbreken en daar het parkeren ontmoedigen, kunnen we de Vrijheid haar pleinfunctie van vroeger teruggeven. 

Het belang van ‘Erfgoed’ wordt hier zeer specifiek opgenomen. Als we kijken naar de meerjarenplanning, zien we dat enkele grote renovatieprojecten zijn opgenomen, maar van een beleidsvisie over erfgoed in al haar vormen, vinden we helaas niets terug. 

Na al die jaren komt er eindelijk schot in de zaak voor het realiseren van een Cultuurcentrum in onze gemeente. Helaas zijn er in het recente en verdere verleden heel wat gemiste kansen om dit organisch in te passen in het bestaande patrimonium. Het bestuur kiest voor de financiering en realisatie voor een PPS-constructie. Wij zijn een koele minnaar van dit principe, het is het verschuiven van investeringen naar de exploitatiekosten wat ons op lange termijn veel meer kost. Bovendien hebben we over de financiering de volgende dertig jaar niets in de pap te brokken, behalve elk jaar opnieuw te betalen. Als we dit zelf in handen houden, is het in de financiën steeds duidelijk wat de kosten van grote investeringen zijn, de schuldgraad is immers niet de enige parameter voor een gezond financieel beleid!

People

Als het gaat over ‘Armoede’ wordt duidelijk dat er te weinig alleenstaande ouders worden bereikt, en de stijging van de LAC dossiers inzake water, gas en elektriciteit is alarmerend.

In het ‘Onderwijs’ is er een duidelijk en acuut tekort in kinderopvang wat wachtlijsten geeft tot 15 maanden. Dit is uiteraard een onbedoeld gevolg van de ongebreidelde verkavelingswoede die hier de laatste jaren heeft gewoed waarbij men geen rekening hield met al deze gevolgen zoals kinderopvang, maar ook mobiliteit, onderwijs, …

Ook het flankerend onderwijsbeleid lijkt toe aan een grondige herbronning…

Planet

In het hoofdstuk ‘Schoon water en sanitair’ ligt de nadruk vooral op riolering (behoud, onderhoud, inventarisatie, uitbreiding,..), wat zeker te verantwoorden is, maar een ander heikel pijnpunt is hier zeker de kwaliteit van het oppervlaktewater dat ondanks vele goed-nieuwsberichten in het verleden, de laatste jaren dramatisch aan het dalen is. Het opstellen van een hemelwaterplan staat wel ingeschreven, maar daar is helaas welgeteld € 0 voor uitgetrokken.

Het is erg duidelijk dat er ook in Hoogstraten nog erg veel werk aan de winkel is voor ‘Klimaatactie’, en er wordt blijkbaar al meer energie gegeven aan het beheersen van de gevolgen van de klimaatopwarming dan aan de preventie ervan. De houding tegenover de grote CO2-uitstoters blijft braaf beperkt tot de mededeling dat ingrijpen op hun CO2-uitstoot niet evident is. Het lijkt wel of deze sectoren (industrie en land-en tuinbouw), die de grootste uitstoters zijn met daarbij nog eens de grootste uitbreiding van hun uitstoot, geen externe regulering mogen krijgen en dat men hier rekent op hun eigen verantwoordelijkheid… Het zinnetje op blz 74 “ Het lokaal bestuur heeft immers een minder sturende rol te spelen in haar beleid naar de lokale economie toe” is ontluisterend. We weten waar de grootste CO2-uitstoters zitten, maar daar blijven we af. Laat ons de gezinnen, de dieselrijders, de kachelgebruikers,… opvolgen, maar niet de grote vervuilers. Wij vinden het erg jammer dat de stad hier niet meer ambitie toont.

Er is wel de positieve belofte dat men jaarlijks € 250.000 gaat investeren in de energie-efficiëntie van het eigen patrimonium, wat eigenlijk niet meer dan normaal is en mogelijk al veel eerder had moeten gebeuren.

Maar er is ook de vaststelling (blz 134) dat er voor de opmaak en de uitvoering van een klimaatactieplan amper drieduizend euro per jaar voorbehouden wordt en dat gedurende de ganse legislatuur… Het staat mooi dat het bestuur dit als aandachtspunt meeneemt, maar wat doe je in hemelsnaam met dit zeer lage bedrag?

In het hoofdstuk ‘Leven op het land’ wordt duidelijk verwezen naar de aansluiting bij een Regionaal Landschap die een positieve bijdrage kunnen leveren voor het behoud van het landschap en van ecosystemen. Heeft Hoogstraten plannen in deze richting?

Prosperity

In het hoofdstuk ‘Betaalbare en duurzame energie’ is het pijnlijk om vast te stellen dat de stad geen initiatiefnemer is inzake de plaatsing van windmolens, maar wel dat we pas geleden hebben moeten vaststellen dat ze toch weigert om in te stappen in een kapitaalverhoging via IKA bij een windbedrijf, waardoor ze onrechtstreeks toch kan participeren in deze initiatieven. Een verloren kans!

Ook de vaststelling dat de eigen gebouwen nog lang niet allemaal voorzien zijn van zonnepanelen is een erg pijnlijke vaststelling. Ook hier zou snel iets aan moeten gedaan worden. Dit zijn investeringen die zichzelf snel terugverdienen en bovendien bestaan er kant-en-klare formules waar inwoners kunnen participeren in het verduurzamen van het gemeentelijk patrimonium.

Net zoals bij de klimaatacties, blijkt ook nu weer dat de industrie en de land- en tuinbouw net meer energie verbruiken in plaats van minder. Dit heeft dan weer een negatieve invloed op de klimaatdoelstellingen

Besluit

Het is erg moeilijk om heel wat besluiten te trekken uit deze omgevingsanalyse. Hoe dan ook respect voor de opstellers hiervan: men heeft uiteindelijk toch heel wat heikele punten beschreven waar in het verleden vaak over gezwegen werd of over gezwegen moest worden.

Op sommige domeinen is de analyse erg helder en herkenbaar, en geeft men aanzetten tot mogelijke acties; op andere domeinen blijft men erg voorzichtig en schuift men de hete aardappel soms toch nog voor zich uit of voelt men zich minder bevoegd. Het zijn echter die domeinen die de meeste aandacht en inzet van het stadsbestuur nodig hebben om tot relevante veranderingen te komen!

Deel dit bericht

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.