Gemeenteraad 29 januari 2018

Ontslag Ria Vinckx

Onze fractie wenst Ria uitdrukkelijk te danken voor haar jaren inzet bij de fractie Anders en wenst haar veel succes in haar nieuwe baan en eveneens veel succes bij haar bijkomende opleiding. We vinden het jammer dat dit alles zoveel van haar tijd in beslag neemt waardoor zij gekozen heeft een stap opzij te zetten. Dankjewel Ria, namens de fractie.

Goedkeuring visie en langetermijnstrategie Kindvriendelijk Hoogstraten

Wie zijn wij om mogelijk iets tegen het initiatief te hebben waarbij getracht wordt om voor Hoogtraten het label ‘Kindvriendelijke Hoogstraten’ te bekomen, waarbij de rechten van het kind vertaald worden naar het lokale beleid.

Toch enkele kanttekeningen:

 • Er is vooreerst het tijdstraject dat ons intrigeert. Op 14/12/2015 beslist het college om het nodige te doen om het label te bekomen, en het eigenlijke traject wordt opgestart in 2016. Op 28/04/2017 (16 maanden na de start) worden de prioritaire thema’s vastgelegd en op 15.01.2018 wordt besloten om dit punt op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen, want de deadline om het dossier in te dienen ligt op 18/02/2018.  Maar ….op dit eigenste ogenblik lijkt de portfolio, dat moet aantonen dat Hoogstraten een kindvriendelijke stad is, nog niet klaar te zijn….
 • Ook over de strategienota kunnen toch wel wat vragen gesteld worden. Zo lezen we op blz 11/12/13 dat, ondanks het feit dat de verkoopsprijzen van woningen in Hoogstraten hoger liggen dan gemiddeld, de stad toch gaat proberen om jongeren in Hoogstraten te laten wonen… De stad daagt zichzelf uit om vernieuwingen op het vlak van stadsplanning meer kindvriendelijk te maken, en dus ook om aan een lange termijn visie te werken wat betreft de invulling van de openbare ruimte. En hoe gaat ze dat doen?
 • Er gaat een proefproject rond starterswoningen opgestart worden!  Hoorden we dat al niet het eerste jaar van deze legislatuur of moeten we er de BBC eens bijhalen?
 • Er wordt een visie opgemaakt voor nieuwe kindvriendelijke verkavelingen. Hoe zit het dan met de verkavelingen van de afgelopen jaren, of laten we zeggen bv de verkaveling projectzone Zuid-Oost Centrum te Hoogstraten? Als bestaande speelstraten plots omgetoverd worden tot omleidingswegen, was dat dan niet kindvriendelijk genoeg? Of komt dat inzicht nu, nu de verkaveling is goedgekeurd?
 • Men gaat een strategie opmaken om te komen tot een gedragen visie over de inrichting van de open groene ruimte. Is die visie er dan nog niet?
 • Er gaat een inhaalbeweging komen voor toegankelijke basisinfrastructuur zoals fietspaden en voetpaden! Er staat wel niet bij dat dit zeker niet ten koste van parkeerplaatsen mag zijn!
 • Nog een goeie: herinrichting en ontlasting van het centrum van Hoogstraten. Hebben we een vijftal jaren geleden geen studie laten maken over de herinrichting van Hoogstraten die zeer bewust zo diep mogelijk in de schuif werd gestoken en die nooit openbaar werd gemaakt?  De reden kennen we niet, maar de volksmond zegt dat er in dit plan nogal wat parkeerplaatsen moesten plaats maken voor de zwakke weggebruiker, en dat kon niet.
 • Bij de beleidsaanbevelingen wordt voorgesteld om een halftijds personeelslid extra toe te blijven voegen aan de jeugddienst: is dit reeds beslist beleid?
 • Bij de prioritaire aanbevelingen neemt mobiliteit een belangrijke plaats in.  Men schrijft hier dat het project ‘school-straten’ ondertussen opgestart is, wat prima is.  Maar er staat ook dat kinderen en jongeren ook heel wat input gegeven hebben over de vormgeving van het mobiliteits-beleid.  Is het mogelijk om deze input aan alle gemeenteraadsleden te bezorgen?

Samengevat: onze fractie is voorstander van de langetermijnstrategie ‘Kindvriendelijk Hoogstraten’, zoals dit agendapunt heet.  Want we moeten toegeven: zeer veel mooie woorden, en het lijkt bijna of de hele nota uit ons verkiezingsprogramma zou kunnen komen.  Maar ook: het geeft ons heel wat argumenten om de komende jaren nieuwe projecten, verkavelingen, herinrichtingen, …door deze bril te kunnen beoordelen.

Bijkomende agenda ingediend door Anders 

Afspraken omtrent de komende verkiezingscampagne

2018 is het jaar dat de gemeenteraadsverkiezingen plaats vinden, en dus ook de gelegenheid om weer zoveel mogelijk te trachten aanwezig te zijn in het straatbeeld. Onze fractie meent dat het nu nog kan om duidelijke afspraken te maken tussen de verschillende fracties en andere partijen om de wildgroei aan verkiezingsborden zoveel mogelijk te beperken. Om toch de nodige ruimte te voorzien om de kandidaten voor te stellen, zou het stadsbestuur zelf op voldoende plaatsen voldoende borden moeten voorzien waarbij elke partij de nodige ruimte krijgt om de partij en haar kandidaten voor te stellen. De gemeenteraad kan dan aan alle partijen vragen om een overeenkomst te ondertekenen waarin ze zich verbinden om enkel deze borden te gebruiken.

In Mechelen is het bv de N-VA die zo’n voorstel lanceert; in Heist-op-den-Berg was het zes jaar geleden de Open VLD die daar het voorstel lanceerde, wat daar nu opnieuw opgepikt wordt door Groen; in Oostende wordt getracht en charter met concrete afspraken te maken, en ongetwijfeld zijn er nog heel wat steden en gemeenten waar dit voorstel leeft.

Tijdens een discussie hierover in het Vlaams Parlement gaf minister Homans aan dat de autonomie hiervoor bij de gemeenten zelf ligt om een evenwicht te vinden tussen het recht op vrije meningsuiting dat niet absoluut is en de politionele verantwoordelijkheid van de gemeente op het gebied van de openbare orde. Het lijkt voor onze fractie dan ook meer dan de moeite waard om hierover, na overleg met de verschillende partijen, in Hoogstraten tot bepaalde afspraken te komen. De stad Hoogstraten zou hier dan mee een voortrekkersrol kunnen spelen, wat zeker op het gebied van visuele vervuiling erg belangrijk kan zijn.

Concreet leggen wij volgend voorstel voor aan de gemeenteraad:

De gemeenteraad vraagt aan het college om een overleg te organiseren met de verschillende politieke partijen om tot een gedragen concensus te komen over het gebruik van verkiezingsborden op privé-terreinen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen, de periode waarop verkiezingsborden op privéterrein kunnen geplaatst worden, enz.
Ook wat betreft het verdelen van verkiezingsfolders pleiten wij voor afspraken met de verschillende partijen om zo de campagne iets milieuvriendelijker te maken.

Inrichten stembureau in het Lokaal Dienstencentrum te Hoogstraten

Op 14 oktober gaan we weer naar de stembus om te kiezen wie ons gaat vertegenwoordigen in de gemeenteraad de volgende zes jaar. Voor vele mensen dé belangrijkste verkiezingen van allemaal, omdat zij de meeste kandidaten persoonlijk kennen.

Onder de Hoogstraatse kiezers zijn er heel wat 65-plussers, een groep die alsmaar groter wordt en volgens de laatste cijfers momenteel ruim 17% van onze bevolking bevat. Om hun stem te laten gelden, kunnen minder mobiele mensen zich naar een stembureau laten voeren of gebruik maken van een volmacht. Het maakt ouderen echter afhankelijk van derden, daar waar zij het liefst van al autonoom zijn. In de praktijk wordt dan ook vaak een doktersbriefje afgeleverd en daarmee is de kous af.

Voor mobiele mensen maakt het niet uit waar ze moeten gaan stemmen, voor minder mobiele mensen betekent het een wereld van verschil indien dit zo dicht mogelijk bij hun verblijfplaats kan gebeuren.

In ons woonzorgcentrum en onze twee assistentiewoningen wonen een 200-tal mensen. Zeker voor deze mensen is het erg belangrijk dat zij zo dicht als mogelijk hun stem kunnen uitbrengen.
In 2014 hebben wij als partij gevraagd om een stemlokaal te organiseren in het lokaal dienstencentrum. Vele mensen die toenmalig verbleven in het woonzorgcentrum of in de assistentiewoningen én hun familieleden vonden dit een erg goed initiatief. Het viel ons op dat het voor rolstoelgebruikers niet zo eenvoudig was om gebruik te maken van hun stemrecht omdat er geen aangepast stemhokje voorzien was.
Wij van Anders vinden het nog steeds erg belangrijk dat ook 80-plussers, ook rolstoelgebruikers, nog persoonlijk kunnen gaan kiezen.

Daarom pleiten we opnieuw om een stemlokaal in te richten in de lokalen van het dienstencentrum, evenals een proefopstelling met een stemcomputer.

 • Dit laatste brengt ook heel wat voordelen met zich mee:
  De bewoners van het WZC en de assistentiewoningen kunnen zich hierop voorbereiden door te oefenen met de stemcomputer zodat ze zelfstandig kunnen stemmen.
 • Bezoekers en gebruikers van het dienstencentrum kunnen vooraf hier ook gebruik van maken.

Het inrichten van een stemlokaal in de lokalen van het dienstencentrum heeft ook nog andere voordelen zoals:

 • Buurtbewoners komen in het dienstencentrum om te stemmen en maken hier al dan niet voor het eerst kennis met het centrum.
 • Een dienstencentrum is gegarandeerd toegankelijk voor rolstoelgebruikers en minder mobiele mensen.
 • Het personeel van het WZC zou hier eveneens kunnen gaan stemmen.
 • Aan senioren geeft men het signaal dat ze nog wel degelijk meetellen en hun stem belangrijk is.

Concreet stellen wij voor dat gemeentebestuur voor de verkiezingen van 14 oktober 2018 een, ook voor rolstoelgebruikers toegankelijk stembureau, inricht in het dienstencentrum. Het bestuur zal de nodige maatregelen nemen om de toegankelijkheid van de stembureaus en stemhokjes aan allen te garanderen en hiervoor desgevallend het nodige advies inwinnen bij de verschillende organisaties van mindervaliden en ouderen.

Vuurwerk op oudjaar

De eindejaarsperiode is achter de rug, en we keren nu toch stilaan terug naar de orde van de dag. Maar het lijkt niet slecht toch nog eens na te gaan of de eindejaarsfeesten wel helemaal zo goed zijn gegaan als dat we mochten verwachten, en meer bepaald wat vuurwerk betreft.

Naar aanleiding van een schriftelijke vraag die onze fractie stelde omtrent het reglement en de toepassing er van, blijkt toch dat er heel wat verbetering kan aangebracht worden. Opmerkelijk is bv dat er slechts vuurwerk mag afgesloten worden tussen 00.00 en 00.30 uur, terwijl wij allemaal weten dat er reeds van in de namiddag tot een stuk in de nacht lawaai hoorbaar is.

Ook het beperken van de aankoop van vuurwerk is een lege doos, gezien het eenvoudig is om met enkele vrienden/families het apart aangekochte vuurwerk samen te ontsteken. En dat er niet alleen in open zones vuurwerk wordt afgeschoten, maar ook in drukke woonstraten, hoeft ook niet bewezen te worden.

Er zouden door het stadsbestuur 54 vergunningen zijn afgeleverd en er zouden vijf klachten zijn geweest, zonder dat er één PV werd opgesteld, hoewel er bv wel een verlichtingspaal beschadigd werd. Opmerkelijk is ook dat de politie enkel toezicht hield op basis van klachten. Werd er tijdens zo’n controle dan ook nagegaan of aan de andere voorwaarden voldaan was (beschermde kledij, blusapparatuur in de buurt, afstand van de toeschouwers, plaats van het vuurwerk, soort vuurwerk,….)? En kunnen inwoners die dit jaar schade hebben toegebracht volgend jaar nog een vergunning krijgen?

Kortom: wij menen dat dit hele reglement toch eens grondig moet herbekeken worden, en mogelijk moeten we zelfs de vraag durven stellen of het in onze druk bebouwde en bewoonde woonwijken nog wel verantwoord is om de toelating te geven aan individuen om vuurwerk af te steken. Dat ook paarden, koeien, kleine huisdieren,…gek worden van het lawaai is ook een element om mee te nemen in de discussie.

Een alternatief zou bv kunnen zijn (en we denken dan aan deelgemeente Hoogstraten) om een georganiseerd vuurwerk te houden aan bv Den Dijk.

Onze fractie stelt voor om ons evenementenloket en de dienst cultuur en vrije tijd het vergunningsreglement voor vuurwerk tijdens het oudejaar opnieuw te laten bekijken en een aangepast reglement op te maken dat aangepast is aan de actuele omstandigheden van woonwijken, dichte bebouwde straten, lawaaioverlast, …..

Onze fractie stelt eveneens voor om na te gaan of vuurwerk kan verboden worden en dat er als alternatief door het stadsbestuur op welbepaalde plaatsen één (groter) vuurwerk kan georganiseerd worden.

Aansluiten van de stad Hoogstraten bij de Statiegeldalliantie

Op de website van onze stad kunnen we het volgende lezen:

Zwerfvuil is klein afval dat we, zonder dat we er bij stilstaan op straat, in de berm of in een park weggooien. Al die kleine stukjes zwerfvuil zorgen ervoor dat straten en buurten vuil ogen. Wij als stadsbestuur doen ons uiterste best om onze gemeente proper te houden.
Wilt u met uw vereniging een handje helpen? ….

De stad ondersteunt hierinNiet dat wij, met ‘anders’ daar iets op tegen hebben, integendeel zelfs… maar voorkomen is beter dan genezen.

Echter alle opruimacties ten spijt, blijft er nog gigantisch veel afval rondslingeren. Wind en water voeren het afval mee naar zee, waar het een plastic soep vormt, de drijvende vuilnisbelten van de oceanen. Met alle gevolgen van dien: vissen, zeezoogdieren en vogels die erin verstrikt geraken, erin stikken of verhongeren met magen vol plastic. Nog dichter bij huis worden onze boeren regelmatig geconfronteerd met koeien die sterven door stukken van blikjes in het voeder. Kortom een hoop dierenleed. Ook hier: voorkomen is nog steeds beter dan genezen.

Vlaamse cijfers zeggen dat qua gewicht 19% en in volume 40% van dit zwerfvuil uit blikjes en PET-flessen bestaat. Bij de laatste zwerfvuilaktie van Natuurpunt onlangs aan Den Rooy werden op 1 voormiddag en voor enkele straten in Meerle 10 volle vuilniszakken blikjes en flesjes opgeruimd. Hier bestaat wel een oplossing voor! Waarom vinden we bijvoorbeeld veel minder glazen bierflesjes in de bermen? Op deze flesjes zit meestal statiegeld. Dit kan ook op blikjes en PET-flessen. Statiegeld zorgt er immers voor dat lege flesjes en blikjes worden ingeleverd. En dat is dus: voorkomen en niet moeten genezen…

Dat Hoogstraten dit niet zelf kan invoeren, weten wij ook, maar we willen dan ook voorstellen om met stad Hoogstraten toe te treden tot de Statiegeldalliantie.

De Statiegeldalliantie verenigt momenteel al meer dan 100 verschillende bedrijven, lokale overheden, milieu- en andere organisaties bijvoorbeeld de KVLV (één van de initiatiefnemers), Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, verschillende Vlaamse steden en gemeenten, zoals Gent, Boom, Zoersel, Laakdal, enz.. Samen roepen ze de overheid op om structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld op alle PET-flessen en blikjes.

Studies van o.a.CE Delft geven aan dat door de invoering van statiegeld de hoeveelheid blikjes en flesjes in de zwerfvuilfractie tot 90% zullen afnemen, m.a.w. zo’n kleine 40% van het totale zwerfvuil. Een cijfer dat ook door minister Schauvliege in haar communicatie wordt gebruikt.

Men betaalt bij aankoop een bepaald bedrag extra (bv € 0,25), maar men krijgt dit bedrag terug van zodra het blikje of de fles weer ingeleverd wordt. Het is dus geen extra belasting, het kost immers niets als men zijn blikje of flesje terug inlevert.

Kortom, een statiegeldsysteem voor blikjes en plastic flesjes is dé manier om zwerfaval te verminderen en tevens een duurzaam beheer van grondstoffen te realiseren.

Wij leggen daarom volgend concreet voorstel aan de gemeenteraad:

Art. 1. De stad Hoogstraten sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie en bij haar doelstellingen en doet het nodige om deze aansluiting zo snel mogelijk in orde te maken.

Art.2. De stad Hoogstraten onderschrijft de doelstellingen van de Statiegeldalliantie, met name:

 • een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden en zeeën door plastic flessen en blikjes;
 • een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en lokale overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken;
 • een écht duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen.

 Art. 3: De stad Hoogstraten onderschrijft de vraag van de Statiegeldalliantie om aan de regeringen van de Belgische gewesten Vlaanderen, Brussel en Wallonië te vragen om het statiegeldsysteem in te voeren voor blikjes en grote en kleine plastic flessen in 2018.

Mondelinge vragen

Heraanleg Van Aertselaarplein

Tijdens de gemeenteraad van 27 augustus 2017 keurde de gemeenteraad de lastvoorwaarden en wijze van gunnen goed voor de herinrichting van het Van Aertselaarplein. Nu deze werken in uitvoering zijn, wordt duidelijk welke impact dit gaat hebben op het autoverkeer, maar vooral op het fietsverkeer ter plaatse. De rijweg wordt versmald, en daarop moeten dan nog fietssuggestiestroken komen. De bushalte wordt voorzien op de fietssuggestiestrook.

Ik nodig de collega’s van de gemeenteraad en van het college dringend uit om deze werken te gaan bekijken, en durf te vragen om deze werken stop te leggen en om een volledig nieuw herinrichtingsplan te maken.

Website en facebook stad Hoogstraten

Zowel op de website als op de facebookpagina verscheen vanmorgen tussen negen en tien uur de melding dat vandaag de eerste gemeenteraad van het jaar 2018 plaats zou vinden, dat iedereen uitgenodigd wordt en er wordt een verwijzing gemaakt naar de agenda van de gemeenteraad.

Hoewel de bijkomende agenda van onze fractie reeds op dinsdagavond 23 januari 2018 werd ingestuurd, vinden we deze agendapunten niet terug op de website of facebook. Waarom worden alleen agendapunten van het college opgenomen op website en facebook, en waarom worden de bijkomende agendapunten die door gemeenteraadsleden kunnen ingediend worden, niet op deze fora gezet?

Zou het in de toekomst mogelijk zijn om ook de bijkomende agendapunten die tijdig werden binnengebracht, eveneens op te nemen op de verwijzing op de website, facebook en andere kanalen?

Deel dit bericht

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.