Gemeenteraad 28 augustus 2017

Verslag vorige zitting

Zoals we reeds tijdens de vorige gemeenteraad vroegen om niet akkoord te gaan met de agenda van de buitengewone algemene vergadering van TMVW, bleek een dag later al dat ook TMVW het licht had gezien en dat de buitengewone AV werd afgelast. Is er ondertussen al duidelijkheid wanneer de volgende buitengewone AV doorgaat? Moet de gemeenteraad nu dan ook de beslissing van agendapunt 16 van de gemeenteraad van 26.06.2017 niet officieel intrekken?

Blz 44: tijdens de vorige gemeenteraad vroegen we wie de opdracht had gegeven om een negental bomen te vellen langs de Bredaseweg ter hoogte van Mariaveld. Het college liet toen weten hiervan niet op de hoogte te zijn. Uit het antwoord dat we nu van de milieudienst mochten ontvangen, blijkt echter dat de stad reeds op 29/05/2017 op de hoogte was van het feit dat AWV de bomen zou vellen. Waarom gaf het college tijdens de gemeenteraad van 26/06/2017 de indruk hier niets van af te weten? Waarom geeft het college aan de gemeenteraad niet onmiddellijk de juiste informatie?

Huurovereenkomst Klein Seminarie/VITO/Spijker

In de overwegingen wordt telkens vermeld dat het gemeentebestuur zelf niet beschikt over geschikte sportaccommodatie. Toch blijkt nu uit deze dossiers (en niet alleen uit deze overeenkomsten) dat er een duidelijke nood is aan aangepaste, kwaliteitsvolle sportinfrastructuur voor al onze sportverenigingen. Kan het bestuur ons een stand van zaken bezorgen hoever het staat met de realisatie van een eigen sporthal met aangepaste, kwaliteitsvolle accommodaties? Kon de gemeente geen subsidies bekomen bij de realisatie van een sporthal, maar was dit niet aan een bepaalde termijn gebonden? Graag een overzicht dus van de stand van zaken.

Participatie in collectieve warmtedistributie

Wat we vreesden komt uit: ook dit bestuur zal het beheer van mogelijke warmtenetten volledig uit handen geven aan Eandis/Infrax, die hiermee het monopolie op deze groene warmte opeisen. Niet iedereen lijkt dit een goed idee te vinden. Vlaams energieminister Tommelein is een koele minnaar van het feit dat de gemeenten hun bevoegdheden gaan afstaan en poneert dat een exclusief gebruiksrecht aan één DNB niet overeenkomt met de beleidskeuzes die op Vlaams niveau zijn gemaakt (DS 18/05/2017).

Het gaat hier dus niet over de vraag of warmtenetten zinvol zijn, want dat zijn ze zeker in de ambitie om de klimaatdoelstellingen te behalen. Belangrijk is echter welke energiebron de warmtenetten gaan nodig hebben, en momenteel is dat nog erg vaak een verbrandingsoven of zelfs elektriciteit. In deze overeenkomst met Eandis is nergens de garantie voorzien dat vooral duurzame warmtebronnen zouden moeten aangewend worden, of het zogenaamde vierde generatie warmtenet (stedelijke restwarmte, geo- en zonthermie, …).

Onzer fractie stelt dan ook voor om de bevoegdheid inzake warmtenetten in eigen handen te houden en deze dus niet over te dragen. Hierdoor behoudt de gemeente meer armslag om zelf naar eigen inzicht en planning warmtenetten aan te leggen of om zelf een onderneming aan te duiden om een warmtenet aan te leggen (en dat kan zowel de distributienetbeheerder zijn of een privé firma). Een naar onze mening belangrijke reden om dit in eigen handen te doen is uiteraard het feit dat de gemeente hierdoor voor zulke projecten Vlaamse en/of Europese subsidies kan bekomen, wat binnen onze gemeente toch steeds een zeer belangrijke reden was om al dan niet bepaalde projecten uit te voeren. “ geen subsidie, geen project”, was het devies, terwijl daar in deze wel erg licht over gegaan wordt.

Een andere vergelijking is die met HidroSan waar de gemeente indertijd koos om zelf beheerder te blijven van het rioleringsnet. Met deze warmtenetten geeft ze echter elke controle uit handen. Twee verschillende benaderingen dus over bijna identieke nutsvoorzieningen.

Een laatste argument tenslotte is het feit dat “Eandis System Operator cvba” ondertussen Warmte@Vlaanderen cvba heeft opgericht, waar naast Eandis en Infrax ook individuele personen lid van zijn. Het kan toch niet zijn dat een publieke overheidsstructuur vermengd wordt met de belangen van privé-personen.

Aankoop voertuig groendienst

Onze fractie vindt het opmerkelijk dat het raamcontract van de Vlaamse Overheid 2010/AFM/OO/034 (dat ondertussen 7 jaar oud is) en waar de stad Hoogstraten nu nogmaals op wil instappen voor de aankoop van een diesel voertuig voor de groendienst, normaal afloopt op 31/08/2017. Dat is dus binnen drie dagen. Het college wist trouwens niet dat het raamcontract verlengd zou worden tot 31/12/2017, want dat is blijkbaar juist ontdekt toen wij dat raamcontract digitaal opvroegen… In het dossier zit trouwens nog de versie tot 31/08/2017.

Waarom we echter van dit raamcontract gebruik moeten maken is ons nog steeds niet duidelijk. Argumenten als “Dit zou onze diensten teveel tijd vergen om dit bestek op te maken” of “Er bestaan geen dergelijke ‘properdere’ voertuigen op de markt” zijn toch een beetje bij de haren gegrepen. Er is, zoals jullie, het college, waarschijnlijk ook wel weten een nieuw raamcontract (2017/HFB/OO/32980) in de maak. Een raamcontract waar de Vlaamse Overheid wel degelijk milieuvriendelijkere voertuigen in wil hebben. Volgens doorgaans goed ingelichte bron zelfs eenzelfde voertuig op CNG of benzine. Waarom daar dan niet op wachten? Normaal gezien moest het zelfs nu zaterdag van start gaan, maar… ‘t is nog niet helemaal klaar, vandaar de enkele maanden uitstel.

Bovendien vragen we ons af of de mogelijkheden via Farys/TMVW onderzocht zijn? We zijn daar toch op ingestapt om ‘aankopen’ te doen? Zij bieden toch ook de aankoop van voertuigen aan…

Waarom wil het college dan nog snelsnel gebruik maken van het oude raamcontract en niet even wachten om via het nieuwe raamcontract een bestelling te plaatsen. Onwil? Het ondermijnt in ieder geval het beeld dat de stad naar de buitenwereld wil geven dat ze alle mogelijke initiatieven neemt om de klimaatdoelstellingen van de burgemeesterconvenant te kunnen bereiken. “Luister niet naar mijn woorden, maar kijk vooral naar mijn daden” zou in deze dan ook eerder van toepassing zijn.

Onze fractie vraagt daarom nu in eerste instantie om de aankoop van dit voertuig uit te willen stellen en de mogelijkheden voor de aankoop van het voertuig degelijk te willen onderzoeken op voertuigen met alternatieve brandstoffen, al dan niet via het nieuwe raamcontract, TMVW of … gelijk welke andere manier.

Indien de raad dit dossier niet wil uitstellen, zal onze fractie niet akkoord gaan met deze aankoop.

Aankoop elektrisch aangedreven gesloten bestelwagen

Eindelijk, zouden we zeggen. In tegenstelling met het vorige punt zou volgens dit raamcontract dus wel wagens met andere brandstoffen aangekocht kunnen worden. We blijven het eigenaardig vinden dat dit in het vorige dossier niet kon.

Een vraag die zich dan uiteraard stelt is of er voor deze wagen, en in uitbreiding voor alle elektrische wagens in Hoogstraten, voldoende oplaadpunten zijn. Waar zijn er momenteel en waar worden er voorzien?

Goedkeuren lastvoorwoorden en wijze van gunnen herinrichting Van Aertselaarplein

Het Van Aertselaerplein als toegangspoort van Hoogstraten, zo werd de heraanleg ervan steeds aangekondigd. We hadden dan ook hoge verwachtingen, maar moeten helaas vaststellen dat de stenen vlakte gewoon een stenen vlakte blijft.

Goed dat er een echt busperron komt richting Rijkevorsel, en dat er eindelijk een zebrapad wordt voorzien ter hoogte van de bushalte.

Maar waarom wordt er niet meer groen voorzien op het pleintje? Wat is de meerwaarde van de verharding achter het busperron? Er worden 6 schamele bomen voorzien, maar veel plek om te groeien en bloeien krijgen ze niet.

Waarom wordt het voetpad vanuit het busperron niet verhoogd doorgetrokken richting terraszone? En hetzelfde voor het voetpad vanuit de Minderhoutsestraat naar de Vrijheid: waarom niet verhoogd doortrekken over de Moerstraat? Het geeft voetgangers voorrang, werkt verkeersremmend en is een sterk signaal in het STOP-verhaal.

Nog enkele bijkomende vragen:

 • Werd er met het Vlaams gewest afgesproken om hun werken (suggestiestrook en zebrapad) gelijktijdig met of aansluitend op onze werken uit te voeren?
 • Wat gebeurt er met het zebrapad op de Vrijheid ter hoogte van Bloemenboetiek? Wordt dit verwijderd of blijft het behouden?
 • Werd er reeds bestudeerd of het behoud van de enkelrichting in de Moerstraat nog relevant is met de nieuwe situatie?

Het doel van de oefening lijkt de creatie van de 6 bijkomende parkeerplaatsen te zijn in plaats van een mooie toegangspoort te voorzien. Onze fractie gaat dan ook niet akkoord met dit herinrichtingsplan.

Mondelinge vragen 

Afstemming de Lijn op de NMBS

De laatste weken bereiken ons weer allerlei verhalen over de slechte afstemming van de Lijn op de NMBS te Brecht.

Problemen die zich geregeld voordoen zijn bv:

 • De trein is enkele minuten te laat en de bus vertrekt, dit gebeurde al enkele malen in het weekend dus wanneer het relatief rustig is onderweg. De betreffende reiziger zag de bus nog wegrijden toen zij uit de trein stapte. Het hangt dus gewoonweg van de ‘goodwill’ van de chauffeur af of hij wacht. Gevolg is dat je een uur moet wachten vooraleer er een volgende bus komt naar Hoogstraten of te voet naar het centrum van Brecht stapt of iemand belt om je te komen afhalen!
 • Er komt gewoonweg geen bus opdagen, terwijl dit wel staat aangekondigd op een bord. Dit gebeurde o.a. op 15/8 om 9 uur ’s morgens. De reiziger wacht op de bus naar Hoogstraten die staat aangekondigd (terwijl andere bussen passeren), maar blijft uiteindelijk alleen aan het station achter. Er is geen mogelijkheid om binnen te wachten en op het bord verdwijnt de aankondiging plots zonder reden?! Verder geen communicatie van ‘De Lijn’.
 • De automaat om tickets te kopen werkt niet en het aankopen van een ticket op de trein kost u een boete, zelfs als duidelijk vermeld wordt dat de automaat niet werkt.

Dit zijn voorbeelden die absoluut geen promotie zijn voor het openbaar vervoer, integendeel: mensen zijn op die manier vlugger geneigd om de auto te nemen van en naar het station. En diegenen die niet over een auto beschikken, staan op die manier geregeld in de kou te wachten op ….?  Dus nog maar eens een pleidooi om dit probleem bij ‘de Lijn’ aan te kaarten, d.w.z. te werken aan een goede afstemming trein-busverbinding  én een correcte communicatie naar de reiziger toe.

Beheeerswerken bosgebied Wildersheidepad/Den Rooy te Meerle

Zoals ondertussen ook op het stadhuis geweten is, werden er in Meerle in een bosgebied (vermoedelijke percelen A416b-c-d en A417n) grote werken uitgevoerd, zoals het kappen van bomen, het graven van een diepe en erg brede gracht, het opwerpen van een hoge aarden wal, het afsluiten van een heel gebied met een draadomheining tot 3 meter hoogte, het afsluiten van een oude trage weg met een betonblok,……

Onze fractie heeft hier toch wel wat vragen bij:

 • Werden al deze werken vergund door de gemeentelijke overheid of door een andere betrokken overheid?
 • Nu de gemeente op de hoogte is van deze beheerswerken hadden we graag vernomen welke concrete stappen de gemeente hierin tot nu toe ondernomen heeft?
 • Welke verdere stappen gaat de gemeente hierin ondernemen? Is hier een herstelvordering mogelijk?

Rooilijnbreedte Heilig Bloedstraat

In het collegeverslag van 03.07.2017 lezen we dat het college de toelating geeft om af te wijken van de rooilijnbreedte van 12 meter in de Heilig Bloedstraat op de hoek met de Lod. De Konincklaan.

Onze fractie vroeg bij de secretaris het dossier over deze beslissing op, maar er blijkt hierover geen schriftelijk dossier te bestaan. Het is voor ons dan ook niet helemaal duidelijk op vraag van wie het college bv tot deze beslissing is overgegaan.

Zeer concreet hebben wij hier volgende vragen over:

 • Wie heeft het initiatief genomen om de mogelijkheid te creëren om af te wijken van de rooilijn voor deze hoek? Is dit gebeurd op vraag van bv de projectontwikkelaar? Zo ja, waarom is hiervan geen schriftelijke vraagstelling terug te vinden?
 • Er wordt in het collegeverslag vermeldt dat de Heilig Bloedstraat een éénrichtingsstraat wordt. Is daarover al enige beslissing genomen? Zo ja: door wie? Op basis waarvan? In overleg met de aangelanden? Met advies van de verkeersraad? De dorpsraad?… ons is van deze eventuele beslissing in ieder geval niets geweten. Dus erg graag de nodige toelichting aub
 • Erg belangrijk is ook de verwijzing naar een mobiliteitsstudie die momenteel zou opgemaakt worden door Vectris. Wie heeft aan deze firma de opdracht gegeven om een mobiliteitsstudie op te maken? Als de opdracht gegeven werd door de projectontwikkelaar, dan is het duidelijk dat dit zoals vorige maal gesneden koek zal zijn in het voordeel van de projectontwikkelaar.
 • Onze fractie dringt er met deze dan ook op aan om een totaal onafhankelijk en deskundige mobiliteitsstudie te laten opmaken voor het hele gebied tussen Lodewijk De Koninklaan, Heilig Bloedlaan, Vrijheid, Gelmelstraat, Bouwhoef en Leemputten. Zonder zo’n allesomvattende studie, met uiteraard alle te verwachten bijkomende verkavelingen is een must om op een objectieve manier

Deel dit bericht

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.