Gemeenteraad 27 november 2017

Algemene Vergadering van allerlei intercommunales

Onze fractie wenst zich over deze negen punten te onthouden.

Wij menen dat wij als oppositieraadsleden te weinig of eigenlijk niet betrokken zijn en ook niet betrokken worden bij de werking van de intercommunales.

En zelfs als we naar alle informatievergaderingen zouden gaan of onnoemelijk veel tijd zouden investeren in het lezen van de statutenwijzigingen, de inkanteling van de éne intercommunale in de andere, de budgetwijzigingen en de begrotingen, de resultatenrekeningen en ondernemingsplannen, de beleidsnota’s en de investeringsbudgetten, de strategienota’s en de statutaire benoemingen, de splitsingsvoorstellen en herstructureringsoperaties, de balansen en de aandelensplitsingen, de oprichting van nieuwe intercommunales en bijkomende kapitaalsverhogingen, incorporatie van reserves en allocaties van schuldfinanciering, … Enfin, als we dat allemaal als raadslid moeten doorgronden, dan passen wij.

Wel willen we ons respect uitdrukken voor de collega raadsleden en schepenen die dit allemaal doorgrond hebben en met de hand op het hart hier beloven dat zij daar allemaal volledig achter staan en dit dus zonder veel vragen te stellen mee goedkeuren. Respect dus.

Toch zouden wij van de gelegenheid gebruik willen maken om het college te verzoeken ons een overzichtsorganogram te willen bezorgen van alle intercommunales en samenwerkingsverenigingen waar de stad Hoogstraten in betrokken is, welke taken elke intercommunale voor onze gemeente op zich neemt, hoe sommige intercommunales met elkaar verbonden zijn, enz. Wij denken dat dit een helder document kan zijn voor die raadsleden die inderdaad door dit bos de bomen niet meer zien. Wij geven toe dat wij daar toe behoren. Kan het college hier voor zorgen?

Toetreding tot dienstverlenende vereniging TMVS

Uiteraard gelden onze opmerkingen voor de vorige negen agendapunten ook voor deze toetreding. In plaats van de intercommunales te saneren gaan we vrolijk verder met er bijkomende op te richten?

Een dik jaar geleden, op 17/08/2016 hebben we inderhaast een Commissie Intergemeentelijke Samenwerking opgericht, met buiten de oprichting nog 1 punt op de agenda: De toetreding tot TMVW. Met dan de uitleg dat deze later zou overgaan naar TMVS. Dat is dus nù blijkbaar het geval.

In het verslag van deze commissie staat letterlijk dat we deze samenwerking na een jaar zouden evalueren. Echter intussen: geen Commissie Intergemeentelijke Samenwerking meer, laat staan een evaluatie van deze Intercommunale. Was dat eigenlijk niet een verplicht op te richten commissie? En ja, op papier bestaat deze commissie, maar ze wordt niet geacht geactiveerd te zijn. Fijne inspraak is dat!

Het is dus duidelijk dat onze fractie zich ook over dit dossier zal onthouden.

Toch enkele kleine vraagjes over dit dossier:

  • Op blz 5 van het oprichtingsdossier lezen we, o toeval, dat de” inspraakmogelijkheden worden gemaximaliseerd door de gecreëerde bestuursorganen: raad van bestuur en het.” …..? Niet ingevuld, dus vermoedelijk weet men het zelf nog niet goed hoe de inspraak zal gemaximaliseerd worden.
  • Op diezelfde bladzijde lezen we ook dat we geen schrik moeten hebben dat de relatie met de lokale handelaars onder deze toetreding tot TMVS op de helling zou komen te staan.. Graag hadden we concreet vernomen hoe lokale KMO’s en lokale handelaars makkelijker kunnen meedingen in offertes van TMVS. Voor ons is dat helemaal niet duidelijk.

Goedkeuren toegestane werkingssubsidies

We stellen hier opnieuw naar jaarlijkse gewoonte vast dat de vijf bevriende parochiezalen zomaar € 5.000 ontvangen, hoewel er nog steeds geen subsidiereglement over bestaat, waar ze zich niet moeten voor verantwoorden, waar ze geen facturen of dergelijke voor moeten voorleggen, …En pas op: wij zijn er van overtuigd dat de meeste parochiezalen deze gelden zeer goed aanwenden. En hoewel schepen Vissers vorig jaar beweerde dat er een duidelijk reglement is, hebben wij dit nooit gezien of goed gekeurd. Mocht zo’n reglement inderdaad niet bestaan, dan heeft schepen Vissers de gemeenteraad vorig jaar zand in de ogen gestrooid, maar heeft anderzijds dit CD&V-NV-a bestuur reeds vijf jaar de tijd gehad om dit recht te trekken en om een evenwichtig reglement op te maken. Gezien dit niet gebeurd is, moeten we er noodgedwongen van uit gaan dat dit ofwel geen prioriteit is, ofwel dat men hierover geen objectief reglement wil maken en men gewoon bepaalde zalen wil bevoordelen tegenover andere zalen.

Wij stellen dan op nieuw voor om ook de zaal van de Paters te Meersel-Dreef, zaal voor Kunst en Volk te Meer en zaal St Cecilia te Hoogstraten een gelijkwaardige toelage te bezorgen zolang er geen toepasselijk reglement is. Deze zalen voldoen aan een maatschappelijke en culturele behoefte , dragen duidelijk bij tot het gemeenschaps- en verenigingsleven, en ook deze drie zalen kunnen een extra toelage van de gemeente zeer goed gebruiken.

We dringen er tegelijk op aan dat de schepen van cultuur onverwijld werk zal maken van een toepasselijk subsidiereglement voor de zalen op ons grondgebied zodat het aura van willekeur hier wegvalt.

Bijlage: uittreksel verslag gemeenteraad 2016

Werkingssubsidies

Raadslid Jacobs stelt vast dat naar jaarlijkse gewoonte de bevriende parochiezalen een subsidie krijgen van 5.000 EUR per zaal (of 25.000 EUR per jaar), waar ze zich niet voor moeten verantwoorden en waar totaal geen bijkomende voorwaarden aan gesteld worden. Ondertussen worden andere verenigingen die een subsidie vragen bedolven onder een massa voorwaarden waar ze aan moeten voldoen om te bekomen waar ze recht op hebben. Het subsidiebeleid van dit bestuur hanteert dus duidelijk twee maten en twee gewichten. De fractie Anders vraagt dus nogmaals om éénzelfde subsidie toe te kennen aan de parochiezaal van Meersel-Dreef en aan zaal Sint Cecilia in Hoogstraten.

 

Ook raadslid Thérèse Coppens informeert naar de ondersteuning van de parochiezaal van Meersel-Dreef.

 

Schepen Vissers repliceert dat we als bestuur geacht worden om onze eigen reglementen toe te passen. Dat heeft raadslid Jacobs immers zelf ook aangekaart bij de behandeling van het eerste agendapunt van vandaag. Er is dus een duidelijk reglement, de zalen die volgens de toepassing van dit reglement in aanmerking komen hebben dan ook een subsidie gekregen. Daarvoor hebben ze wel degelijk een dossier moeten indienen. De vraag van raadslid Jacobs is eerder een vraag om het reglement te herbekijken en aan te passen. Schepen Vissers geeft aan dat ze hier mee bezig zijn.

Financieel verslag van Sportregio Noorderkempen

We lezen hier dat de Sportregio 2016 afsluit met een overschot van € 12.306,31. Goed gewerkt, zouden we kunnen zeggen, maar het lijkt ons niet de bedoeling te zijn dat deze vereniging tot doel heeft geld te verzamelen. Mocht hun werkingsbudget voldoende hoog zijn, kan mogelijk de bijdrage van de deelnemende gemeenten verlaagd worden.

Politiereglement: parkeerverbod bocht De Ster

We gaan akkoord met dit reglement, maar we hebben toch nog enkele vragen hieromtrent:

  • Welk alternatief is er voor de vrachtwagens die hier overnachten? Wordt dit voorzien door De Ster?
  • Wordt dit hoekje dan ook aangepakt en heringericht? Anders blijft het gewoon een vuil hoekje zonder enige meerwaarde.
  • En tenslotte hopen we dat er in voldoende handhaving voorzien zal worden, want dat is toch altijd het sluitstuk voor de toepassing van een reglementering.

Vaststellen van de gemeentelijke saneringsbijdrage 2018

De verwachte opbrengsten van deze gemeentelijke saneringsbijdrage werden hier niet opgenomen, zodat we niet volledig weten waarover we praten. Er wordt wel toegelicht hoe het verbruik in Hoogstraten gewijzigd is, en vooral dat heel wat gebruikers van huishoudelijk naar klein-industrieel tarief overgestapt zijn, wat blijkbaar voordeliger is.

De kleine gebruiker (laten we ze de gezinnen en particulieren noemen) blijven echter gebonden aan het huishoudelijk tarief, en zullen opnieuw een indexatie moeten gaan betalen, waarvan nu niet duidelijk is over hoeveel dit gaat.

Door de gemeentelijke bijdrage te koppelen aan de bovengemeentelijke saneringsbijdrage, waarvan we op dit ogenblik niet weten hoeveel die zal bedragen omdat die pas in december definitief zal vastgelegd worden door VMM, en omdat die nog moet geïndexeerd worden met 1,5 tot 2 %, krijgen we hoe dan ook automatisch een grotere bijdrage voor de kleine gebruiker, en dus meer inkomsten voor de gemeente/Hidro-San, wat voor ons duidelijk een verdoken belasting is voor vooral de particulieren en gezinnen.

Onze fractie meent dat de opbrengsten standaard moeten vastgelegd worden op een jaarlijks bedrag van € 1.266.000 zoals dit vooropgesteld werd. Op basis van dit bedrag kan dan door Pidpa bepaald worden welke factor er moet toegepast worden.

Door de gemeentelijke saneringsbijdrage immers te behouden op het niveau van de vorige jaren, betekent dit een verhoging van de bijdragen van de inwoners, waar wij niet mee akkoord kunnen gaan.

Deel dit bericht

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.