Gemeenteraad 23 oktober 2017

Kennisname en goedkeuring statutenwijziging PV Erfgoed Noorderkempen

Onze fractie kan niets hebben tegen de oprichting van een nieuwe deelwerking binnen PV Erfgoed Noorderkempen, met name intergemeentelijke archiefwerking ( naast de deelwerking cultureel erfgoed en de deelwerking archeologie), en zal dus ook de aanpassing van de statuten mee goedkeuren.

We vragen ons wel af hoe het komt dat Hoogstraten niet mee instapt in deze intergemeentelijke archiefwerking? We weten dat het archief van Hoogstraten ook door Erfgoed Noorderkempen tegen het licht gehouden werd in de voorstudie tot het oprichten van deze deelwerking en dat we in deze niet de beste leerling van de klas waren.

Bovendien blijkt uit het verslag van van de Museumraad van 16 juni 2017, meerbepaald het onderdeel over de rondgang van de mensen van de Museumraad in archief en depot, dat er toch wel enige hiaten en mogelijke gevaren zijn voor het archief. Ik denk hierbij aan de leidingen die door het archief lopen, waar toch een leidingbreuk, al zit er een alarm op, voor de nodige schade zou kunnen zorgen. Er liggen hier stukken uit de 12 en 13e eeuw! Toch van historisch belang, of niet?
Maar ook aan de expliciete vermelding dat door personeelstekort er niet toegekomen wordt aan het juist verpakken, beheren, ontsluiten, laat staan digitaliseren van het archief. Om nog maar te zwijgen van datgene dat op de zolder van het oude stadhuis staat.

Blijkbaar werd op advies van het Managementsteam niet ingegaan op dit voorstel, omdat het niet het juiste moment is om een archivaris aan te trekken. Is het eigenlijk al niet veel te laat?Verder is de link Digitaliseren en ICT de oplossing voor de meeste vragen volgens het MT. Waarom wordt daar dan geen initiatief in genomen.

Dat een intergemeentelijke archivaris niet de volledige oplossing is, vooral door de beperkte aanwezigheid hier ter plaatse (+/-1 op de 5 weken), dat begrijpen we, maar het zou een stap in de goede richting zijn. Het biedt zelfs een deel voordelen door samenaankoop van software, kennisdeling en zo verder: je zou niet telkens het wiel opnieuw moeten uitvinden. Als we het probleem grondig aan willen pakken is misschien zelfs voor Hoogstraten een voltijdse A1a-niveau Archivaris nodig. Als we deze in ons organogram zouden zetten en aan zouden trekken, is tevens het probleem van de aansturing ook opgelost.

Wij willen dus aandringen op een snelle en efficiënte aanpak van dit probleem. Ons archief bevat te waardevolle stukken om het zomaar verloren te laten gaan…

In het licht van de werken rond het H-gebouw op het OCMW is het nu misschien ook duidelijk waarom we als stad niet aangesloten zijn bij de Intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst. Wie weet hoe zij zich uitgesproken zouden hebben over de manier waarop de stad (en het OCMW) omgaan met onroerend erfgoed?

Aanstellen van een dienstverlener voor studieopdrachten mbt brugrenovaties.

De aanleiding voor dit dossier is toch wel het feit dat de lastvoorwaarden en het bestek zoals dit door de gemeenteraad van 5/12/2016 werd goedgekeurd, blijkbaar nogal wat hiaten en tekorten vertoonde.

Waar tijdens de gemeenteraad van december 2016 nog gesteld werd dat het toenmalige bestek werd opgemaakt door de dienst openbare werken, wordt in de beslissing van het college van 2/6/2017 gemeld dat het bestek werd opgemaakt door een studiebureau. Ook in de toelichting die nu voorligt is er sprake van een bestek, opgemaakt door een extern studiebureel. Hoe zit dat eigenlijk? Wie heeft het oorspronkelijke lastenboek en bestek opgemaakt?

Maar hoe dan ook beslist het college in zitting van 02/06/2017 om de aanbesteding stop te zetten omwille van het feit dat er nogal wat fouten en tekortkomingen ( eufemistisch: hiaten) in het bestek blijken te staan. Uiteraard ook de fout van ons als gemeenteraad dat wij dat niet opgemerkt hebben, maar we kunnen toch als verontschuldiging inroepen dat men van ons niet de technische kennis mag verwachten om dat op te merken. Had de verantwoordelijke schepen hier niet beter op moeten letten?

Maar goed, gedane zaken nemen geen keer. Het is duidelijk dat het college nu voor 100 % zekerheid wil gaan, en organiseert daarvoor een hele constructie die veel geld kost, maar waarvan men hoopt dat dit problemen zoals de voorgaande wil vermijden. In zitting van het college van 10/7/2017 wordt beslist om in te gaan op het voorstel op maat ‘ bruginspecties’ van Farys/TMVW, en dit voor het dossier “ betonrenovatie brug Meerleseweg en brug Hondsdijk”.

En nu op de gemeenteraad lezen we dat “ Farys heeft voor de stad Hoogstraten het lastenboek opgemaakt voor het aanstellen van een dienstverlener voor studie-opdrachten mbt brugrenovaties”…De inhoud van die studie-opdracht lezen we hier in de toelichting. De kosten voor deze studie-opdracht bedragen meer dan € 90.000, en dan is er nog geen enkele renovatie uitgevoerd. Er moeten dan nog aannemers gezocht worden, werken uitgevoerd,…enz. Wat dat dan nog gaat kosten is hier ook nergens vermeld.

Ook de kostprijs van Farys staat nergens vermeld.

Een andere mogelijke bedenking is hier de vraag of eigen studiebureaus de kans hebben gekregen om hierover een studie te maken. Er werd bij de samenwerking met Farys duidelijk gesteld dat het zeker niet de bedoeling kon zijn dat eigen handelaars, diensten, …nadeel zouden hebben van deze samenwerking. Hebben plaatselijke of regionale studiebureaus de kans om hieraan mee te werken?

Onze fractie vindt dit een zeer eigenaardige manier van werken dat meer vragen oproept dan antwoorden geeft. Wij wensen ons dan ook te onthouden over dit zeer kostelijke dossier.

Stookplaatsrenovatie De Meerpaal: lastvoorwaarden en gunningswijze

Uiteraard keurt onze fractie elke verbetering goed die bedoeld is om CO2 uitstoot te verminderen. Toch enkele vraagjes hierbij:

  • Er is een groeiende tendens om ook te stoppen met het verwarmen met aardgas. Kan het stadsbestuur hier ook geen voorbeeldfunctie op zich nemen door te onderzoeken of er andere energiemogelijkheden kunnen gebruikt worden in de school?
  • Liggen er reeds zonnepanelen op de school te Meer, en zo neen, waarom niet? Is dit ook geen gelegenheid om daar nu werk van te maken?
  • Werd er bij de keuze van de condensatieketels rekening mee gehouden dan binnen zeer afzienbare tijd de levering van het Nederlandse gas zal stop gezet worden, en dat aardgas van andere landen een andere samenstelling heeft waardoor ook leidingen en installaties moeten aangepast worden?

Omgevingsvergunning zaak van de wegen Schoorstraat

Hoe zal voorkomen worden dat er naast zware landbouwvoertuigen geen andere vrachtwagens e.d. langs daar zullen passeren? Hoe vaak wordt er daar controle op uitgevoerd? Is het mogelijk om hier tractorsluizen te plaatsen zoals dat ook in Wortel kolonie mogelijk was?

Waarom kan in het kader van goed nabuurschap het Nederlandse verkeersbesluit, dat tracht het zware sluipverkeer te vermijden, niet mee opgenomen worden in dit dossier? Zwaar vrachtverkeer stopt echt niet aan de grens!! In de overwegingen staat hier dat, zo men sluipverkeer wenst te weren, er een aangepast verkeersbesluit dient te komen en dat handhaving het aangewezen middel is. Welke afspraken zijn hier reeds over gemaakt.

En trouwens, hoe gaat dat gaan met zware en brede landbouwvoertuigen die van België naar Nederland rijden, en daar in de situatie terecht komen dat zij plots maar 2,5 meter breed mogen zijn en hooguit 12 ton mogen wegen. Als aan Nederlandse kant aan handhaving gedaan wordt, zal het daar dikwijls “stoeberen”. Of werd dit verkeersbesluit van Baarle Nassau ondertussen ingetrokken? 

En trouwens, hoe gaat dat gaan met zware en brede landbouwvoertuigen die van België naar Nederland rijden, en daar in de situatie terecht komen dat zij plots maar 2,5 meter breed mogen zijn en hooguit 12 ton mogen wegen. Ook bij ons mogen ze beladen met stro, vlas, paarden of veevoeder in bulk, met uitzondering van balen stro de 2.75m, of binnen een straal van 25 km van laden of de grens de 3m breedte niet overschrijden volgens Art.46 van de wegcode van 1 december 1975. Als aan Nederlandse kant aan handhaving gedaan wordt, zal het daar dikwijls stoeberen. Of werd dit verkeersbesluit van Baarle Nassau ondertussen ingetrokken?

Deel dit bericht

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.