Gemeenteraad 25 september 2017

Verslag vorige zitting

Blz. 33 onderaan: tussenkomst burgemeester. “…op dat moment ligt er inderdaad geen volledig schriftelijke dossier op tafel…” moet zijn: “ op dit moment ligt er geen schriftelijk dossier op tafel”. Er is immers nergens een schriftelijke weerslag te vinden van deze hele machinatie.

Goedkeuren van het politiereglement vrachtwagensluizen Hoogstraten

Zoals in de toelichting al aangehaald wordt, kadert het instellen van een tonnagebeperking in de dorpskernen in een groter project van de mobiliteitsstudie Noorderkempen ( april 2013!) en is dit een eerste stap. Zoals in de toekomstvisie inzake vrachtroutes in deze studie voorzien is, zou mits een goede afstemming over de verschillende politiezones een sluitend netwerk moeten en kunnen gecreëerd worden. Hiervoor dienen dan wel infrastructurele aanpassing moeten gebeuren, en specifiek voor Hoogstraten zou dit het opwaarderen van de Houtelweg en het voorzien van een omleidingsweg rond Rijkevorsel moeten zijn.

Met respect dus voor deze stap vooruit in Hoogstraten met deze sluizen,, maar is dit voldoende om een structurele verandering in het vrachtverkeer te kunnen bekomen in Meerle, Meer, Minderhout en Hoogstraten?

Welke handhavingsmiddelen zal de politiezone hier toepassen, en zal er voldoende controle zijn in de eventuele sluipwegen?

Hoever staat het met de uitvoering van de eerder genoemde provinciale mobiliteitsstudie? Zijn er, naast deze vrachtwagensluizen, op korte termijn nog acties voorzien die de mobiliteit in en rond Hoogstraten gaan stroomlijnen en beperken, en die niet alleen beperkt zijn tot vrachtwagens?

subsidie aanvraag Natuurpunt Markvallei voor de aankoop domein Smisselbergen

Iedereen herinnert zich allicht nog de soap die de bestuursmeerderheid CD&V en N-Va in november en december 2016 ten tonele brachten inzake de subsidietoekenning aan Natuurpunt voor de aankoop van het domein De Rooy in Meerle. Er diende zelfs een burgerinitiatief opgericht te worden om dit punt zelfs maar ter sprake te kunnen brengen op de gemeenteraad, want het college zelf had er duidelijk niet veel zin in om dit dossier in de openbaarheid te behandelen.

Onze fractie echter is trots en fier zulk een bloeiende natuurvereniging in onze stad te hebben die op vrijwillige basis massa’s vrijwilligerstijd en hopen energie investeren in het behoud en het beheer van natuurgebieden, en dit dus, zoals vorige maal duidelijk werd, vaak met tegenwerking van het huidige gemeentebestuur die deze liefde voor de natuur liever wat getemperd zien en daarom allerlei maneuvers uithaalt, zoals het creatief interpreteren van het eigen subsidiereglement, het opleggen van bijkomende voorwaarden om de subsidie te bekomen, het uitbetalen van de subsidie over tien jaren, enz.

Heeft dit bestuur geleerd uit de vorige subsidietoekenning aan Natuurpunt voor de aankoop van Den Rooy? Wij menen van niet.

Opnieuw worden bijkomende voorwaarden opgelegd aan Natuurpunt die niet stroken met het reglement van 27.10.2003.

Enkele wijzigingen die onmiddellijk opvallen:

 • 6 van het oorspronkelijke reglement zegt duidelijk dat de toegekende subsidie wordt betaald aan de natuurvereniging na goedkeuring door het College. Hier staat nergens dat dit in schijven van 10 % zal betaald worden over 10 jaar zoals in het voorliggende artikel 6 van het reglement wordt vastgelegd, zelfs zonder motivatie en ook dat dit bij geen enkele andere gemeentelijke subsidie zo wordt toegepast;
 • 8 van het oorspronkelijk reglement stelt dat de aangekochte gronden niet aan hun bestemming van natuurgebied mogen worden onttrokken, en niet mogen worden vervreemd,….wat logisch is. Wat niet logisch is, is het feit dat in het voorliggende reglement zelfs wordt verplicht dat de activiteiten inzake natuurdoelen geen beperkende maatregelen mogen opleggen aan activiteiten in de omgeving, meer bepaald wonen en landbouw; en dat Natuurpunt in toekomst geen gronden zal nodig hebben die nu een agrarische bestemming hebben, en dat men er zelfs geen voorkooprecht op zal uitoefenen!! Is dit juridisch wel mogelijk om zulke voorwaarden op te leggen, met name om een vereniging te verbieden in de toekomst bepaalde aankopen te doen, bepaalde uitbreidingen te doen die stroken met hun natuurdoelen? Ons lijkt dit zeer bediscutabel.

Om te eindigen blijkt nogmaals de houding van het college inzake twee maten en twee gewichten: tijdens het agendapunt 5 van deze raadszitting wordt zonder veel poeha extra subsidies toegekend van 55.000 euro aan een VZW, en wordt het subsidiereglement hiervoor onder agendapunt 4 zonder veel discussie goed gekeurd. Pas op: onze fractie steunt dit volledig en wenst elke vereniging dezelfde ondersteuning toe van het stadsbestuur. Enkel als het over natuurverenigingen gaat, blijkt nu dat het bestuur op de rem gaat staan en dat het bestuur tracht deze werking zoveel mogelijk te bemoeilijken.

Onze fractie is dus volledig akkoord om de subsidie van 57997,4 euro aan de vzw Natuurpunt toe te kennen, in één maal uit te betalen, en volledig conform het oorspronkelijke subsidiereglement van 27.10.2003.

Met de voorliggende bijkomende voorwaarden is onze fractie niet akkoord, en zullen we dit dus niet goedkeuren.

Bijkomende agenda ingediend door Anders 

Opmaak uitgebreid mobiliteitseffectenrapport in de zone Lod. De Konincklaan, Heilig Bloedlaan, Vrijheid, Gelmelstraat, Bouwhoef en Leemputten

Tijdens de vorige gemeenteraad had onze fractie een mondelinge vraag omtrent de afwijking die het college had toegestaan om af te wijken van de rooilijnbreedte van 12 meter in de Heilig Bloedstraat op de hoek met de Lod. De Konincklaan. Nadien bleek over deze collegebeslissing geen enkel dossierstuk te zijn, de beslissing was dus gewoon genomen na wat overleg met enkele diensten.

Nog eigenaardiger wordt het als we te horen krijgen dat er op het hele stadhuis geen document te vinden is over het rooilijnplan in de Heilig Bloedstraat. Het college neemt dus een beslissing zonder dossier na wat overleg met de diensten over iets wat er niet bestaat….Je moet het maar doen!

Inn mei 2017 werd er een opdracht gegeven aan het studiebureau Vectris om een studie te maken omtrent het kruispunt N144-N14- Heilig Bloedstraat. Dit kan best een goede aanzet zijn, maar voor ons is het duidelijk dat dit maar één aspect kan zijn van het hele mobiliteitsgebeuren nu en in de toekomst voor de hele zone, gelegen tussen Lod. De Konincklaan, Heilig Bloedlaan, Vrijheid, Gelmelstraat, Bouwhoef en Leemputten; rekening houdende met de huidige verkeerssituatie, maar ook en vooral om rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen in dit hele gebied. Een bijkomende opdracht in deze studie is dan om na te gaan of er een mogelijkheid is om een rotonde te voorzien op het einde van de Loenhoutsebaan op de kruising met de Vrijheid. Het is duidelijk dat daar nu onderzoek naar de mogelijkheden moet gebeuren.

Wij menen dat een concrete uitwerking per kruispunt een goede manier van werken kan zijn, maar dan enkel en alleen gekaderd binnen een heel ruim mobiliteitsonderzoek en naar een onderzoek naar de mobiliteitseffecten over dit hele genoemde gebied. Van zodra een alomvattende studie duidelijkheid geeft, kunnen er concrete zaken, zoals dit kruispunt, aangepakt worden.

Onze fractie stelt dan ook voor:

Art.1. Het stadsbestuur maakt een lastenboek op (of laat een lastenboek opmaken) voor een allesomvattend mobiliteitsonderzoek en de gevolgen van toekomstige ontwikkelingen op het verkeer in de zone tussen gelegen tussen Lod. De Konincklaan, Heilig Bloedlaan, Vrijheid, Gelmelstraat, Bouwhoef en Leemputten.

Art. 2: In afwachting van de resultaten van dit onderzoek worden er geen nieuwe beslissingen genomen omtrent het verkeer in deze zone tot deze studie afgerond is en de resultaten bekend zijn.

Art.3: De gemeenteraad geeft aan het college de opdracht deze beslissing onmiddellijk uit te voeren

Houding van IKA inzake weigering tot fusie in een Vlaamse groene-energieholding

In de media is de laatste weken aandacht gegeven aan de houding van de raad van bestuur van IKA, die tijdens een geheime stemming beslist zou hebben om niet in te stappen in het plan van de vijf andere investeringsintercommunales in een groene-energieholding, Zephyr genaamd. Ook voor Vlaams minister Bart Tommelein is dit een streep door de rekening. Het was de bedoeling van de minister om met die nieuwe structuur naar de beurs te trekken waardoor ook burgers zouden kunnen participeren in de energiesector.

Gezien ook onze stad een afgevaardigde heeft in de raad van bestuur van IKA, en gezien het de democratische gewoonte is dat de afgevaardigde de stem van de gemeenteraad vertegenwoordigd, hadden wij graag geweten:

 • Tijdens welke raad van bestuur van IKA werd deze beslissing genomen?
 • Werd die agenda van deze raad van bestuur door onze gemeenteraad goedgekeurd?
 • Welke houding heeft onze afgevaardigde tijdens deze raad van bestuur ingenomen en op welke gronden heeft hij zich hiervoor gebaseerd?
 • Was hij hiervoor gemandateerd door de gemeenteraad?

Onze fractie had ook volgende twee punten geheel volgens de geldende regels ingediend om ter bespreking aan de gemeenteraad voor te leggen.
Tot onze verwondering wenste de voorzitter deze punten enkel in de besloten vergadering te behandelen, zonder pers of publiek. Zijn argumentatie was dat hier zaken aan bod kwamen die de ‘persoonlijke levenssfeer’ raakten. Waar dit uit zou blijken, wenste hij niet toe te lichten.
Fractieleider Fons Jacobs zag in geen van beide punten elementen die naar het criterium ‘persoonlijke levenssfeer’ refereren; nergens worden namen genoemd of zijn er verwijzingen naar personen. Hij verwees hierbij naar artikel 28 van het gemeentedecreet:

Ҥ 1. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als:
1° het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten vergadering;
2° de gemeenteraad met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze beslist tot behandeling in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid.”

Hij vroeg derhalve de openbare behandeling.of een stemming die een met tweederde meerderheid voor behandeling in besloten vergadering zou besluiten.
De voorzitter van de gemeenteraad had hier geen oren naar en besliste zonder verdere uitleg dat beide punten in besloten vergadering zouden behandeld worden.
Wij protesteren met klem tegen dergelijke éénzijdige en niet beargumenteerde interpretatie. Het is niet democratisch dat de vragen van de oppositie niet de openbare bespreking krijgen die ze verdienen.

Stand van zaken opvolging beheerswerken bosgebied in Meerle

Tijdens de vorige gemeenteraad vroeg onze fractie naar allerlei beheerswerken die werden uitgevoerd in een bosgebied te Meerle ( kappen van bomen, graven van een brede en diepe gracht, het opwerpen van een hoge aarden wal, het afsluiten van een weg, het plaatsen van hoge draadomheining,…). Meer bepaald vroeg onze fractie of deze werken werden vergund, of de gemeente op dat ogenblik al stappen had ondernomen om na te gaan hoe de situatie daar is en tenslotte welke verdere stappen de gemeente hierin zou gaan ondernemen. De schepen antwoordde hierop nogal laconiek dat er hiervoor geen vergunning verleend werd en dat er stappen zullen genomen worden om een PV op te maken.

De bossen binnen het boscomplex ‘den Rooy’ (vroeger domein Voortman) bepalen sinds decennia de identiteit van onze regio. Het afsluiten van een gedeelte van dit bos met diepe grachten, aarden wal en 2 meter hoog gaasafsluiting, staat in schril contrast tot de historische belevingswaarde van de lokale bevolking.

Graag hadden wij nu concreet vernomen welke stappen het stadsbestuur chronologisch in dit dossier heeft gezet sinds vorige gemeenteraad, en of er o.a. een herstelvordering zal geëist worden. Welke is de huidige stand van zaken in dit dossier, en wat zullen de volgende stappen zijn die het stadsbestuur zal nemen om dit gebied in zijn oorspronkelijke staat te herstellen?

Graafwerken op landbouwgrond, grenzend aan de Mark en in de vallei van het Merkske te Minderhout

Donderdag 31 augustus 2017 wordt er een melding gemaakt van grote grondwerken op een perceel landbouwgrond langs de Mark te Minderhout ter hoogte van de brug daar over de Mark langs de Bredaseweg.

Navraag bij de gemeente op maandag 4 september geeft aan dat niemand van iets weet en dat er door de gemeente geen vergunning werd afgeleverd. De gemeente zou een klacht indienen, maar pas één of twee twee dagen later worden de werken stil gelegd. Mogelijk is dan het kwaad al geschied want de enorme kuil die daar werd gegraven werd ondertussen gevuld met een andere inhoud. Wat er in die kuil werd gedeponeerd is voor ons niet duidelijk, maar het lijkt erg belangrijk om dit te weten te komen.

Volgens onze informatie zou er aan de politie verklaard zijn dat het zuiver om een ophoging van grond ging, wat volgens ons echter niet strookt met de feiten: getuigen bevestigen ons dat ze tractors met kipwagens van twee loonwerkbedrijven (loonbedrijf Bellens en Zn en loonbedrijf Bevers) grond hebben zien wegrijden van het terrein en andere kipwagens met grond zien aanvoeren. Dus dat de oorspronkelijke grond werd afgegraven en niet werd afgevoerd klopt bijgevolg niet helemaal (vermoedelijk enkel de toplaag). Er werd wel degelijk oorspronkelijke grond afgevoerd en andere grond aangevoerd.

Het kan toch niet zijn dat in de onmiddellijke nabijheid van de Mark mogelijk weinig kwaliteitsvol materiaal zou gestort zijn.

Overigens waarom zou men eerst afgraven, andere grond toevoegen en daarna de oorspronkelijke grond terug aanbrengen? Bij ophoging kan men ook gewoon de aangevoerde grond boven de bestaande grond aanbrengen. Of is er iets loos met die aangevoerde grond?
Indien de aannemer dit verklaard heeft aan de politie dan lijkt ons dit een betwistbare verklaring. Is dat een indicatie dat de grondtransportoelating (wat betreft afgevoerde grond) toch niet helemaal sluitend is en zijn er hier wel attesten van? Wij zijn van mening dat grondig onderzoek hier noodzakelijk is.

Wat er ook van zij en om welke reden de grondwerken werden uitgevoerd, er is in ieder geval geen enkele vergunning afgeleverd, terwijl die daadwerkelijk vereist is (reliëfwijziging  in ruimtelijk kwetsbaar, erosiegevoelig of overstromingsgevoelig gebied; het volume van de reliëfwijziging is groter dan dertig kubieke meter per goed; de hoogte of diepte van de reliëfwijziging is op elk punt groter dan een halve meter). Er is trouwens ook geen aankondiging tot openbaar onderzoek geweest.

Onze fractie heeft volgende concrete vragen over dit dossier:

 • Wij vragen ons af waarom drie leden van ons college van (we willen ze hier niet met naam noemen, maar ze weten het zelf wel) die dagelijks langs de Zeeman passeren, hiervan niets opgemerkt hebben; of mogelijk wel opgemerkt hebben maar hier niet op gereageerd hebben? Zij weten toch zelf wel welke vergunning zij eventueel al dan niet afgeleverd hebben. Of hebben zij gewacht tot er een officiële klacht zou komen zodat de werken ondertussen verder gezet konden worden?
 • Hoe werkt momenteel de procedure om een klacht in te dienen door verontruste burgers over mogelijk bouwmisdrijf? Kan men dit gewoon melden aan de administratie (mondeling/schriftelijk?) en welk gevolg wordt hier dan aangegeven? Hoe verloopt de feedback aan de melder? Het lijkt er immers soms op dat een klager van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Enige duidelijkheid is hier welkom.
  Voor zover ons bekend geeft Vlaanderen aan dat klachten zowel bij de gemeente als bij de politie kunnen opgenomen worden (https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/bouwmisdrijven).

  Hebt u klachten of wilt u een bouwmisdrijf melden, dan kunt u terecht bij de gemeente of bij de politie om het bouwmisdrijf te laten vaststellen.

  Dus een melding bij de gemeente volstaat.

 • Welke opdracht heeft de handhavingsambtenaar in dergelijke zaken? We mogen hopen dat die meer is dan een doekje voor het bloeden!Graag hadden wij een chronologisch overzicht bekomen van welke concrete stappen het bestuur ondertussen gezet heeft vanaf het ogenblik dat zij op de hoogte was van deze werken? Vanaf wanneer was het bestuur officieel op de hoogte? Werd de milieuhandhavingsambtenaar van de gemeente of politie ingeschakeld? Welke stappen hebben deze mensen gezet? Wij zijn op de hoogte van de klachten bij de milieu-inspectie, natuurinspectie, OVAM. Jullie toch ook?
 • Werd er een opdracht gegeven om na te gaan met welk materiaal dit grondverzet werd uitgevoerd? De wijze waarop een en ander gebeurd maakt ons zeer achterdochtig.
 • Hoe gaat dit dossier nu verder in zijn werk? Wat zijn de volgende stappen?

Het antwoord moeten wij u schuldig blijven.

Deel dit bericht

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.