Gemeenteraad 18 december 2017

OCMW: budget, budgetwijziging en aangepast meerjarenplan

We moeten erkennen dat we heel wat informatie bezorgd hebben gekregen, en waar nodig de nodige toelichting kregen waar we achter vroegen. Bedankt daarvoor.

Hoewel we blijkbaar als gemeenteraad enkel kennis moeten nemen van al deze informatie, wenst onze fractie toch enkele belangrijke punten aan te halen waar wij mogelijk toch niet mee akkoord gaan. Ons raadslid van de OCMW-raad heeft dit ook ongetwijfeld aangehaald tijdens de raadszittingen.

Er is vooreerst de stand van zaken van het H-gebouw en de onduidelijkheid die er blijft bestaan of erfgoed nu al dan niet de toelating heeft gegeven aan Van Roey om het H-gebouw af te breken. De toewijzing is nu al enkele maanden geleden, en de oorverdovende stilte hierrond doet bij ons toch vragen rijzen over de verdere ontwikkeling van deze situatie.

Er is ook een verschil in visie over de ontwikkeling en over het beheer van de toekomstige assistentiewoningen. Onze partij is nooit geen voorstander geweest om te werken met obligatieleningen, en ook niet met de realisatie van tweeslaapkamer-assistentiewoningen . Daarnaast is er de keuze van het bestuur om twee verschillende kwaliteitsnormen in de assistentiewoningen te voorzien, waarvan de huur dan ook verschillend is. Het is geen taak van het OCMW om meer begoede burgers meer luxueuze woningen toe te kennen.

De optie van het OCMW bestuur om de woning in de Leemstraat te verkopen draagt zeker onze voorkeur niet weg, tenzij de optie voor sociale huisvesting aangehouden blijft. Het OCMW is een belangrijke speler op de sociale huisvestingsmarkt, en dient daarom haar eigen patrimonium zeker niet ten gelde maken, maar eerder inrichten naar noodopvang, starterswoning, doorgangswoning,….

We nemen dus kennis van al deze cijfergegevens, maar wensen uitdrukkelijk er op te wijzen dat dit niet wil zeggen dat onze fractie hier overal mee instemt.

Gemeentelijke opcentiemen
& Gemeentelijke aanvullende belasting op de personenbelasting

Volgens de voorliggende budgetten gaat het bestuur er van uit dat deze opcentiemen in 2018 € 9.653.096 gaan opbrengen (€ 500.000 meer dan in de rekening van 2016 stond en ruim €350.000 meer dan in het budget van 2017 stond), en de opbrengsten uit de personenbelasting € 4.838.762 (ongeveer gelijk met rekening 2016 en iets meer dan in het budget van 2017).

Onze fractie is nooit geen grote minnaar geweest van deze verhoogde belastingen sinds 2008, omdat de opbrengsten duidelijk hoger liggen dan de investeringen die men hier mee kan doen, of beter wil doen, waardoor het jaarlijks overschot stijgt en stijgt. Een overheid moet geen belastingen heffen om hiermee een borg te betalen voor privébedrijven (zie zwembad) of om borg te staan voor een lening van een privébedrijf (zie zwembad). Een overheid dient echter wel o.a. haar eigen verenigingen te ondersteunen zonder daarin betuttelend te willen zijn en zonder invloed te willen uitoefenen op hun werking (zie in deze haar houding tegenover de toepassing van haar eigen subsidiereglementen inzake bv subsidies voor aankoop van natuurgebieden, het weigeren van het toekennen van subsidies aan zalen die een groot verenigingsbelang hebben, het niet organiseren van kerstverlichting in de deeldorpen, …).

Als we objectief kunnen vast stellen dat op 31.12.2008 de stad Hoogstraten € 10.997.495,92 in kas had; en op 31.12.2016 € 20.038.294,30 (zie thesaurieverslagen); dan is het duidelijk dat dit bestuur met de belastingverhoging enkel haar kas heeft gespekt en ruim negen miljoen euro extra opgepot heeft of ruim één miljoen euro per jaar . Voor onze fractie moeten de belastinggelden terugvloeien naar onze inwoners, naar de minst bedeelden, naar de gezinnen en verenigingen, naar erfgoed en natuur, naar ontwikkelingssamenwerking, naar sport en jeugd, naar goede fietspaden en veilige verkeersinfrastructuur, naar klimaatdoelstellingen…Geld oppotten om de banken te verrijken is zeker geen prioritaire doelstelling van een stadsbestuur. En als het bestuur dan liever niet wenst te investeren aan wat men aan belastingen int, dan lijkt het ons te verantwoorden dat deze belastingen dalen. Een burger moet niet betalen voor iets wat hij niet krijgt!

Als we bij de VVSG lezen dat in 2018 verschillende gemeenten hun aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing lagen dalen, dan lijkt het verantwoord om hier in Hoogstraten ook over te praten. Zoals gezegd: belastingen moeten terugvloeien naar de bevolking, zo niet moet je dat geld niet gaan halen bij die bevolking.

Onze fractie keurt deze opcentiemen en aanvullende belasting voor 2018 dus niet goed.

Goedkeuren van budgetwijziging nr. 2017/1

Het verwarrende aan dit document is wel dat deze raad in zitting van juni 2017 al een budgetwijziging nr. 1 goedkeurde, en nu komt er opnieuw een nummer 1. Ook het feit dat heel wat budgetten zowel bij de prioritaire beleidsdoelstellingen als bij het overige beleid opgenomen worden, maakt dit document niet eenvoudiger.

Puur cijfermatig stellen we vast dat weer heel wat geplande investeringen over Nieuwjaar zullen getild worden en dus in 2017 niet uitgevoerd worden.

Onze fractie keurde het budget niet goed, en wenst ook deze budgetwijziging nu 2 niet goed te keuren.

Budget 2018 en aanpassing meerjarenplan

Ook hier toch vermelden dat de toelichting die we kregen tijdens de commissie door de schepen en door de bevoegde ambtenaren duidelijk en helder was. Niet dat we hier gaan beweren dat we dit budget nu volledig kunnen doorgronden en aan een leek kunnen uitleggen, maar soms hadden we het gevoel hier en daar toch wat te begrijpen.

De kritiek van de voorbije jaren blijft gehandhaafd: er is vooreerst het onderscheid tussen prioritaire doelstellingen (waar heel veel over gecommuniceerd wordt) en het “ overig beleid” dat echter meer dan 90 % bedraagt van het budget en waar iets minder intensief toelichting over wordt opgenomen in de budgetten.

Er blijft de kritiek over de personenbelasting en de onroerende voorheffing die, zoals gezegd, in 2008 wel werd verhoogd, en waarbij nu objectief kan vast gesteld worden dat het enige resultaat hiervan is dat onze kas uitpuilt en dat het bestuur niet de nodige stappen zet om dit geld te gebruiken voor onze inwoners. Tegelijk wordt er met succes aan schuldafbouw gedaan, en toch blijft onze kas uitpuilen.

Al jaren wordt gezegd: ja maar, pas op, want het zwembad moet betaald worden; ja maar, pas op, het Woonzorgcentrum moet betaald worden; ja maar, pas op, want het H-gebouw moet heropgebouwd worden; ja maar, pas op, want het lokaal dienstencentrum in Meer moet opgericht worden; ja maar, pas op, het project Meerle ons dorp moet gefinancierd worden,…en zo kunnen we nog even voort gaan. Maar wat blijkt: meer en meer kiest dit bestuur om die grote projecten via een PPS constructie te realiseren waardoor een stuk van het gemeentelijke patrimonium uit handen wordt gegeven en de gemeente haar zeggenschap kwijt raakt. De stad betaalt niet, maar geeft privé ondernemers hier de kans te investeren in zaken die duidelijk tot het gemeentelijk domein behoren. En een privé ondernemer werkt niet enkel voor de schone ogen van onze collegeleden…

Ondertussen staan we stil in het verkeer, zijn bouwgronden en woningen en huurprijzen zo duur dat we zelfs sociale gronden niet meer verkocht krijgen, krijgen projectontwikkelaars zo goed als carte blanche om Hoogstraten (en Meer, en binnenkort Meerle?) verder vol te bouwen en lijkt niemand bezig te zijn met hoe Hoogstraten en deelgemeenten er moet uitzien binnen 10, 20, 30 jaar en hoe we daar nu op moeten participeren. En neem het van ons aan: daar gaan ANPR-camera’s of vrachtwagensluizen niets aan verhelpen….

Onze fractie keurt het budget 2018 en de aangepaste meerjarenplanning dan ook niet goed.

Pensioenreserve stad Hoogstraten

Dit dossier kwam ter sprake tijdens de commissie financiën en het algemeen beeld is wel dat blijkbaar niemand erg goed weet hoe de stad ooit een overeenkomst is kunnen aangaan met het toenmalige Dexia waarbij de overeenkomst een andere inhoud heeft dan was voorzien. Hoe is het mogelijk dat het bestuur een totaal verkeerd beeld had van de beleggingen die gebeurden in het kader van de opbouw van een pensioenreserve? We hebben wel begrepen dat de afhandeling/afsluiting/..van deze overeenkomst geld zal kosten aan het bestuur. Misschien moet hier gekozen worden voor de korte financiële pijn en dient het contract gewoon opgezegd te worden waarbij de stad tot € 100.000 aan roerende voorheffing moet betalen…

In art. 1 en 2 van het voorstel van raadsbesluit wordt gesproken om een terugbetaling te doen aan de stad “ volgens een financieringsplan”. Uit wat bestaat dit plan?

Voorlopige vaststelling van het ontwerp RUP Transportzone Meer.

Ook wij zijn overtuigd dat er iets gedaan moet worden aan de Transportzone in Meer, een modernisering als het ware. Echter een opmerking bij het ontwerp van het RUP moet ons van het hart. Alhoewel dat er in de legende wel een overdruk voorzien is voor “ groenbufferzone”, vinden we deze op het kaartje zelf amper terug. Langs de zuid- en westrand wordt er een groenscherm voorzien, dat wel, maar in het gebied zelf nergens een stukje groen. Dit gaat toch over een zone naast de autostrade van een 2,5 km lang en 300 à 600m breed.. We denken hierbij niet aan een mooi voortuintje voor elk bedrijf of een afscherming naar de autostrade toe. We begrijpen dat de visibiliteit voor de bedrijven van belang is. Maar denken eerder aan een centrale groene oase of een corridor in Oost-westelijke richting. Of bijvoorbeeld het opleggen van groendaken bij aanpassing van de gebouwen in de toekomst. Dit hebben we tijdens de bespreking in de commissie Ruimtelijke Ordening van 25/08/2016 ook aangehaald. En wat de netheid van zo’n groenzone betreft, daar zal de nodige controle en handhaving, die evengoed nodig is zonder groen, enkel soelaas kunnen brengen.

Voor ons dus toch een beetje een gemiste kans op vergroende, gemoderniseerde transportzone…

Is er trouwens rekening gehouden met de studie rond hitte-eilandeffecten?

Deel dit bericht

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.