Gemeenteraad 26 maart 2018

Kennisname van de thesaurietoestand per 31.12.2017

Het mantra van dit bestuur (en van het vorige bestuur) was in eerste instantie zorgen voor een goede schuldafbouw, een doelstelling waar ook onze fractie voorstander van is. Hiervoor nam men twee officiële maatregelen: de eerste maatregel was een dubbele belastingverhoging (stijging personenbelasting en verhoging opcentiemen onroerende voorheffing), waar onze fractie toen en nu nog geen voorstander van was omdat er geen deftig investeringsprogramma tegenover stond. Een tweede maatregel was het voornemen om geen bijkomende leningen meer aan te gaan. In de marge daarvan of als gevolg daarvan werd er ook een limiet gesteld op de jaarlijkse investeringsuitgaven (vier tot zes miljoen euro per begrotingsjaar, maar waar we nadien van konden vaststellen dat deze plannen zelden tot nooit gehaald werden).

Het resultaat is nu duidelijk merkbaar. Vooreerst verhoogden de liquide middelen van ons bestuur van € 8.055.564 op 31.12.2007 naar € 22.054.564 op 31.12.2017, of afgerond een stijging met 14 miljoen euro op 10 jaar.  Tegelijk betaalden we in die periode nog een kleine 15 miljoen euro aan schulden af. De belastingverhoging van 10 jaar geleden heeft dus vooral gediend om een spaarboek aan te leggen en om schulden af te betalen.

Het verhaal van een goede huisvader die er voor zorgt dat alle facturen betaald worden, die zijn leningsschuld beperkt en die voor een appeltje voor de dorst zorgt is terecht, maar kan niet toegepast worden op een stadsbestuur dat zijn inkomsten haalt bij zijn burgers, en die nu de burgers laat betalen om een grote spaarboek voor te kunnen leggen maar waarvan essentiële voorzieningen op zich laten wachten.

Hidrosan afkoppelingsprojecten

Het gaat hier over drie relatief grote projecten inzake afkoppeling van regenwater, waaraan ook wegenwerken worden gekoppeld. Zijn de kosten van de wegenwerken (ongeveer 640.000 euro) ten laste van de gemeente?

De geschatte kosten:

  • Markwijk: Riolering € 268.250 en wegen € 195.487 of totaal : € 463.737
  • PVDijckstraat en Borselhoeve: Riolering € 437.150 en wegen € 333.450 of totaal € 770.600
  • Infiltratie beemden: riolering € 129.950 en wegen € 114.600 of totaal € 244.550

Werd er vooraf al overleg gepleegd met de bewoners van deze wijken, werd er al toelichting gegeven welke de plannen zijn, of moet dat allemaal nog gebeuren? Werd dit op de dorpsraad van Minderhout toegelicht? Zo neen, waarom niet? Was dit niet de uitgelezen plaats en moment om hierover meer uitleg over te geven?

Wat wordt er juist bedoeld met de infiltratieleiding in de Beemden en wat is het verschil met een gewone riolering?

En in een ruimere context: is  er een tijdsplan voor de volledige rioleringsplannen van Hoogstraten?

Aanvullend reglement op wegverkeer

Naar onze mening is dit een ernstige uitholling van het vorige gemeentelijke reglement, dat trouwens nu in zijn geheel wordt ingetrokken. Het oorspronkelijke doel om het zwaar verkeer in en om de schoolomgeving van Minderhout te beperken, wordt nu verlaten, gezien zware landbouwvoertuigen nu wel daar mogen passeren tijdens bepaalde periodes van de dag. De oorspronkelijke bedoeling zoals die door de schepen van mobiliteit werd aangehaald bij de goedkeuring van het vorige reglement, met name om de schoolomgeving beter te beveiligen, is dus niet meer van tel.

Wat die periodes betreft dat er niet mag gereden worden, is het voor ons onaanvaardbaar dat dit zware verkeer wel tijdens de weekdagen mag passeren op de middag, als ook dan heel wat leerlingen zich in het verkeer bewegen om bv thuis te gaan eten. Voor ons dient minimaal elke middag tussen 11.45 uur en 13.15 uur een verbod zijn om daar met zwaar landbouwverkeer te passeren.

Uit de toelichting blijkt ook dat er enkel een vergunning kan toegekend worden aan landbouwers. Dat betekent dus volgens ons ook dat loonwerkers hier niet mogen passeren, omdat zij niet echt landbouwers zijn. Klopt dat?

En welke zijn de afspraken in verband met de handhaving? 

Voortzetting deelname Kempens woonplatform

Nu de eerste negen jaar samenwerking met het Kempens woonplatform voorbij zijn, moet de stad een nieuwe beslissing nemen, die voorlopig maar loopt tot 31.12.2019. Wel wordt de samenwerkingsovereenkomst uitgebreid met de deelname aan de intergemeentelijke dienst conformiteitsonderzoeken, en dat voornamelijk omdat dan de gemeentelijke tussenkomst lager wordt, gezien de Vlaamse subsidies dan hoger worden. Of dit inhoudelijk van belang is voor de stad, vinden we nergens terug.

Een belangrijke vraag is nu natuurlijk wat de deelname van onze stad aan het Kempens woonplatform aan voordelen heeft gegeven. Er is vooreerst de taakverdeling wat moeten onze eigen ambtenaren doen voor het woonplatform, hoeveel tijd neemt dit in beslag van hun takkenpakket, moeten daar andere taken voor blijven liggen, enz.

Er was ook de afspraak dat een personeelslid van het Woonplatform minimaal één dag per week in Hoogstraten aanwezig zou zijn is dat nog steeds zo, en zo ja, wat zijn de specifieke taken van dit personeelslid voor de Hoogstraatse gemeenschap? Op blz 11 wordt die aanwezigheid al wat genuanceerd door te stellen dat er een medewerker op regelmatige basis zal aanwezig zijn. Wat is het nu juist?

Hoofddoel van dit project is  de realisatie van een viertal doelstellingen, maar de vraag is wel na zoveel jaren of er al een evaluatie werd gemaakt in hoeverre er iets gerealiseerd werd van deze doelstellingen. Graag hadden wij hiervan een uitgebreide en gedetailleerde evaluatie van gezien. Er wordt op blz 11 in de  “aanvraag verlenging project Kempens Woonplatform Noord” wel verwezen naar de activiteitsverslagen van het 7de en 8ste jaar, maar ze zitten wel niet in het dossier.

Wat de doelstellingen betreft, kunnen wij ons bv de vraag stellen of er al een verbetering is in het aanbod van goedkope woningen in Hoogstraten? Stijgt of daalt de prijs van de huizen en gronden in Hoogstraten? 

Hoever staat het met de inventaris van de onbebouwde gronden en kavels in Hoogstraten en welk actieprogramma werd hierrond opgezet? 

Volgens dit plan blijft het aantal vragen naar noodopvang stijgen. Hoe speelt Hoogstraten hier op in? Waarom heeft Hoogstraten niet ingeschreven om deel te nemen aan de regionale wooncel om samen te werken rond de regionale spreiding van daklozen (blz 14) Zou het OCMW in het kader van deze daklozenopvang er niet beter voor opteren om haar bestaande woningen te behouden en te reserveren voor noodopvang?

In het document  staat op blz. 18 in het item lokaal toewijzingsreglement bescheiden huurwoningen: in Hoogstraten werd op een lokaal woonoverleg naar aanleiding van een concreet project dit besproken. Het zou in de komende periode verder geconcretiseerd worden. Over welk project gaat het hier en wat is hier de stand van zaken?

Op blz 19: werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving: uit de cijfers blijkt dat er in Hoogstraten in 2016 één en in 2017 geen enkel dossier is opgestart betreffende onderzoek naar woningkwaliteit. Wil dit zeggen dat er in Hoogstraten praktisch geen woningen zijn met een onaanvaardbaar niveau? We merken dat dit in de andere gemeenten duidelijk meer gebeurd dan bij ons in Hoogstraten.

Blz 25: heffingsreglement leegstand en of verwaarlozing: blijkbaar heef Hoogstraten de effectieve intentie om een heffingsreglement in te voeren. Hoe is de momentele stand in dit dossier?

Ook op het gebied van samenwerking met een sociaal verhuurkantoor lijkt Hoogstraten na al die jaren nog geen aanbod te hebben gecreëerd, terwijl kleinere gemeenten hier wel aan participeren. Wat is hier van de reden?

Bijkomende agenda ingediend door de fractie Anders

Bespreking KADERPLAN – Onderzoek naar de locaties voor geluidproducerende sporten

Wij vernemen dat in opdracht van de Provincie Antwerpen een rapport werd opgesteld: Onderzoek naar de locaties voor geluidsproducerende sporten.

Daarover is door de opdrachthouder een eindrapport afgeleverd per 24/01/2018.

Wij zijn nu te weten gekomen dat naast enkele terreinen in de haven ook 2 mogelijk locaties in Hoogstraten (vanaf pag. 113 van het eindrapport) worden weerhouden als mogelijke locaties voor de inpassing van een terrein voor gemotoriseerde sporten (zie uittreksels eindrapport hieronder).

Het is de eerste keer dat wij van deze ontwikkelingen horen. Er zijn vroeger wel ooit ballonnetjes opgelaten (bv Vaalmoer), later tussen Brecht en Malle. Maar sedertdien (2011) niets meer.

Onze vragen aan het college:

  • Is dit kaderplan jullie bekend?
  • Is er overleg geweest met het bestuur m.b.t. de geselecteerde zones?
  • Is daar correspondentie over gevoerd en kunnen wij daar kennis van nemen?
  • Zijn die zaken in collegevergaderingen besproken (wij menen er niets van gelezen te hebben de laatste jaren)
  • Hoe gaat dit verder?
  • Wat is de houding van het CBS op dit ogenblik?

Terugbetaling deelnamekosten wetenschappelijk onderzoek CurieuzeNeuzen Vlaanderen 

CurieuzeNeuzen Vlaanderen is een wetenschappelijk onderzoek waarbij de bevolking de handen uit de mouwen steekt. Onder leiding van professionele wetenschappers, gecoördineerd door prof. dr. ir. Filip Meysman, verbonden aan het Departement Biologie en het Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (IMDO) van de Universiteit Antwerpen, verzamelen 20.000 gezinnen, verenigingen, bedrijven en scholen data over luchtkwaliteit. Zo helpen ze mee om een uitdagend wetenschappelijk probleem op te lossen. De bedoeling is om luchtkwaliteit over heel Vlaanderen gedetailleerd in kaart te brengen, zowel in de stad als op het platteland. Gedurende de volledige maand mei wordt de concentratie van stikstofdioxide (NO2) in de lucht gemeten. NO2 is een belangrijke indicator van luchtverontreiniging die veroorzaakt wordt door onder andere het verkeer. Dit onderzoek is van erg groot belang om de effecten van NO2 op de gezondheid beter te kunnen inschatten. Zo is het mogelijk om beleidsmakers betere informatie en aanbevelingen te geven.

Dit onderzoek, dat uitgevoerd zal worden tussen 28 april en 26 mei zal duidelijk maken in welke mate we worden blootgesteld aan NO2. Zo kunnen we beter inschatten wat de gevolgen zijn voor onze gezondheid. Dat dergelijke metingen op zo’n grote schaal worden uitgevoerd, is een internationale primeur.

Op elk punt in Vlaanderen wil men dus de luchtkwaliteit nauwkeurig weten. Dat is complexer dan het lijkt, want de luchtkwaliteit is op elke plaats erg verschillend. Omdat de luchtkwaliteit sterk verschilt van plek tot plek, heeft men heel veel metingen nodig. Door samen de luchtkwaliteit op 20.000 plaatsen in Vlaanderen te meten, bekomen we een dataset die van onschatbare wetenschappelijke waarde is. Recente resultaten van de Vlaamse Milieumaatschappij tonen aan dat luchtkwaliteit niet enkel een probleem is in de grote steden. Ook in kleine gemeenten wordt de Europese norm voor stikstofdioxide (NO2) overschreden.

Hoge NO2-concentraties hebben belangrijke effecten op de gezondheid zoals irritatie van de luchtwegen, verergering van astma of chronische bronchitis. Recent onderzoek toont aan dat hogere NO2-concentraties ook de kans op een hartaanval vergroten. Stikstofdioxide heeft daarnaast ook een invloed op het milieu door de vorming van smog, en draagt bij aan de verzuring van de oceanen.

In Hoogstraten hebben op 20 maart zo’n 100 gezinnen zich geregistreerd om mee te doen aan dit onderzoek. Zij dienen hiervoor zelf € 10 te betalen én zijn dat dus ook wel degelijk bereid.

Kasterlee heeft bijvoorbeeld zelf ingeschreven als gemeente met zes meetpunten, in Herentals is op 6 maart een voorstel op de gemeenteraad geplaatst om voor  € 1000 tussen te komen in de kosten die gemaakt werden voor dit onderzoek. Omdat Stad Turnhout dit onderzoek voluit wil steunen, zal ze de deelnamekost van alle geselecteerde Turnhoutse kandidaten compenseren in de vorm van een Turnhoutse cadeaubon.

Er zijn zo’n 50.000 meetpunten geregistreerd. Dit wil dus zeggen dat er statistisch gezien een 40-tal gezinnen in Hoogstraten zouden deelnemen. Dit zou neerkomen op zo’n € 400.

Ook Hoogstraten heeft het Charter Gezonde Gemeente ondertekend. Naar onze mening is dit onderzoek een ideaal moment om inwoners die wensen mee te werken aan een gezonde gemeente te belonen door hun € 10 inschrijvingsgeld terg te betalen onder de vorm van een cadeaubon van Hoogstraten. Zij zouden deze bv. Kunnen bekomen door zich persoonlijk aan te melden in de maand mei met hun identiteitskaart, de selectiemail en het betaalbewijs van € 10 aan Curieuzeneuzen.

Deel dit bericht

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.