Gemeenteraad 23 april 2018

Goedkeuren om vanaf 2019 in te stappen in de vernieuwde BBC  2020

Op het eerste zicht lijkt het een goed uitgangspunt: een meer eenvoudiger, leesbaarder en begrijpelijker budget opstellen. We zijn blij dat onze verzuchtingen in verband met de BBC de voorbije jaren toch gehoord werd. Het lijkt ook logisch om geen overgangsjaar in te bouwen als de dienst meent dat dit mogelijk is. Wij hebben daar vanuit onze zetel geen zicht op hoe de interne organisatie dit kan aanpakken.

Er dient echter wel een éénjarig meerjarenplan opgemaakt te worden: wie maakt dit op? Worden alle fracties daar bij betrokken? Kunnen hier voorstellen voor ingediend worden?

Was dit ook geen thema om in een commissie financiën dit alles meer gedetailleerd toe te lichten? Het is immers voor leken geen gemakkelijke materie, en om dit nu tijdens één gemeenteraadszitting snel snel te laten goedkeuren, is naar ons aanvoelen ook niet de goede manier van werken.

Kennisnemen en goedkeuren van de agendapunten van AV van IOK dd. 15.05.2018

Onze fractie wenst zich hierover te onthouden gezien wij als oppositiepartij niet betrokken worden bij de werking van deze intercommunale.

Enkele vragen:

 • Op blz 18/19 wordt gesuggereerd dat er stilaan te weinig beschikbare ruimte is voor bedrijfsgronden. Ik vind echter nergens een overzicht terug van mogelijke leegstand op de verschillende bedrijfsterreinen. Is het mogelijk om hierover informatie op te vragen?
 • Blz 19: in 2017 werd de dakbedekking van het gebouw in Hoogstraten vernieuwd. Over welk gebouw gaat dit?
  Uit het gehele jaaroverzicht blijkt wel dat Hoogstraten een zeer actief deelnemer is aan zowat alles waar IOK zich mee gaan bezig houden is.

Toch enkele vaststellingen: op de deelnemerslijst zien we dat onze afgevaardigde in de Raad van Bestuur slechts 4 keer aanwezig was op 10 vergaderingen. Daarmee staan we op de voorlaatste plaats. Zo interessant zullen die vergaderingen dus niet zijn.

De vergaderingen van het directiecomité lijken voor onze afgevaardigde duidelijk veel interessanter, want daar staan we op de eerste plaats wat aanwezigheid betreft.

Over de aanwezigheden van onze afgevaardigde in de Algemene Vergadering, waar het hier toch over gaat, vinden we echter niks terug.

Kennisnemen en goedkeuren van de agendapunten van AV van IOK afvalbeheer dd. 15.05.2018

Op blz. 15 lezen we dat Hoogstraten niet geselecteerd werd om een eigen coachingtraject voor de aanpak van zwerfvuil en sluikstorten te volgen, maar werd Hoogstraten onder de vleugels van IOK ondergebracht, waardoor mogelijk toch wel financiële middelen verloren gingen. Het bestuur zou ons toch ook eens moeten uitleggen hoe het komt dat deelname aan de Statiegeldalliantie niet zou passen binnen de integrale aanpak van zwerfvuil (infrastructuur, communicatie,handhaving, participatie en omgeving).

Ik ga er van uit dat de vergaderingen van de raad van beheer van IOK en IOK afvalbeheer op dezelfde dag doorgaan. Wel eigenaardig is dat de aanwezigen daar dan twee maal een zitpenning ontvangen, terwijl bv in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad duidelijk voorzien is dat er maar één zitpenning per dag mogelijk is, zelfs als men meerdere vergaderingen volgt. Waarom wordt bij IOK niet hetzelfde principe toegepast? Kan onze afgevaardigde tijdens de komende algemene vergaderingen van IOK en van IOK afvalbeheer voorstellen om bij meerdere vergaderingen op één dag slechts één zitpenning toe te kennen en dit als logisch uitvloeisel van het gemeentelijk reglement?

Lastvoorwaarden voor het aanstellen van studiebureaus

Vooraf meen ik dat dit een beslissing is die de huidige legislatuur overschrijdt en dus al verplichtingen met zich meebrengt voor een volgende beleidsploeg. Het lijkt ons niet in overeenstemming te zijn met de omzendbrief van 27.09.2017 van minister Homans waarin zij stelt om in het jaar van de verkiezingen geen beslissingen te nemen die het beleid van nieuwe raden zouden verstoren of die de toekomstige ontwikkelingen van de financiën nodeloos zouden verstoren. Deze beslissing zou immers lopen tot en met 2022, dit zijn vier jaar van de volgende legislatuur.

Er wordt verwezen naar “de opstart van enkele projecten”, maar over welke projecten gaat het hier?

Omdat onze fractie meent dat dit enerzijds een beslissing in extremis is en gezien de onduidelijkheden over de inhoud van dit hele dossier, gaat onze fractie hier niet mee akkoord.

Lastvoorwaarden Wortel kolonie

Het is jammer dat de plannen voor dit dossier niet vanaf het begin in het dossier zaten. Dan hadden we al vroeger kunnen vaststellen dat er totaal geen fietsparking voorzien wordt. Het is toch ondenkbaar dat juist daar, in Wortel Kolonie, waar vooral zachte recreatie mogelijk is
(wandelen,fietsen,…) er geen extra aandacht is voor een parking van fietsen.

We begrijpen dat dit dossier al heel wat vertraging heeft opgelopen “omwille van gebrek aan transparantie en een procedurefout” bij Kempens Landschap vzw. Toch zouden wij willen vragen om bij dit dossier een bijkomende fietsparking te voorzien, zodat dit tegelijk kan aangelegd worden.

Goedkeuren van de vorming van een eerstelijnszone met de zes gemeentes : Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas, Ravels en Rijkevorsel

Vooreerst moeten we vaststellen dat de Noorderkempen er in geslaagd is, als één van de weinigen zones, om zelfs negen maanden na de eerste oproep nog steeds geen consensus te hebben betreffende de af te bakenen eerstelijnszone.

Het feit dat dit nu plots op de agenda staat, geeft aan dat het inderdaad van moeten is, want de definitieve, reeds uitgestelde deadline, om zelf een eerstelijnzone voor te stellen is 1 mei.

Wij hebben bij deze enkele vragen:

 1. Het voorstel dat nu op tafel ligt is zeker niet zomaar uit de lucht komen vallen. Achter de schermen zijn er zeker heel wat overlegmomenten geweest om dit voorliggende voorstel nu als eerste lijnzone voor te stellen. Dat betekent ook dat de optie om de stadsregio hierbij te betrekken, niet gevolgd werd. Graag hadden wij wat toelichting gehad over het verloop van deze gesprekken. Wie of welke gemeente heeft hier het voortouw genomen om enerzijds de gesprekken op te starten en om anderzijds het huidig voorstel voor te leggen?
 2. Is dit thema besproken geweest op de gezondheidsraad? Het lijkt ons de evidentie zelve dat de gezondheidsraad hier enerzijds vooraf de nodige informatie over ontvangt en anderzijds hierover ook een advies zou kunnen geven. Wij vinden dit zeker niet terug in de documenten.
 3. Eigenaardig is dat de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen wel als verplichte partner vermeld worden, terwijl de sociale diensten van de OCMW’s, die volledig tot de eerste lijn behoren, blijkbaar geweerd worden. Graag toelichting hoe dit gemotiveerd wordt?
 4. Daarnaast, in deze toch ook wel belangrijk, is het multidisciplinair team van ons WZC, is de sociale dienst van ons OCMW, is de dienst gezinszorg in deze bevraagd? Niet terug te vinden in de documenten, het zijn nochtans deze mensen die in de praktijk mee instaan voor de eerste-lijnszorg.
 5. Zijn er eigenlijk al afspraken gemaakt over de zorgraad?
 6. In deze hebben we wat opzoekingswerk gedaan: bij de 10 gemeenten waarvan sprake vinden we dit punt nergens geagendeerd op hun agenda van deze maand of van de vorige maanden. Is de bevalling zo moeilijk in de andere deelnemende gemeenten? En is Hoogstraten in deze dan de grote voorstander én trekker van de kleine ELZ?

Om de keuze van de kleine eerstelijnzone te verantwoorden zijn er een heleboel argumenten mee opgenomen in de toelichting. Maar, er zijn een heleboel argumenten die juist pleiten om wel te kiezen voor een eerste lijnzone met inbegrip van de stadregio:

 1. We zijn vanuit Hoogstraten, maar ook vanuit de andere 5 gemeenten in de voorgestelde eerste lijnzone, bijna met alles rond zorgverlening gericht op Turnhout.
 2. Onze bewoners, maar ook de bewoners van de andere 5 gemeenten, worden overwegend opgenomen en behandeld in het AZ Turnhout. Vanuit het AZ Turnhout wordt heel vaak de eerste stappen gezet naar de eerste lijn zorg, naar ondersteuningsaanvragen, naar opname in wzc, kortverbijf, dagverblijf… kortom AZ Turnhout is een natuurlijke partner voor heel veel zorg voor al de gemeenten die voorgesteld worden in de grote eerste lijnzone.
 3. Daarnaast creëren we met de voorgestelde eerste lijnzone, en ik zeg dit niet voor heel Vlaanderen, maar wel voor gans de provincie Antwerpen een énige zone waar geen ziekenhuis in gelegen is. In de nota betreffende de eerstelijnszone staat dat dit in de eerste plaats een impact zal hebben op de organisatie van de zorg en het de samenwerking zal bevorderen tussen welzijnswerkers en zorgverleners. Ik vraag me af hoe men dit kan realiseren in de kleine ELZ wanneer men geconfronteerd wordt dat een belangrijke partner in de organisatie en de samenwerking zich situeert in een ander elz. Met de belangrijke partner bedoel ik dan inderdaad het AZ Turnhout.
 4. In de praktijk blijkt dat de grote eerstelijnszone, dus deze met de zes gemeenten en de zogenaamde stadsregio (Turnhout, Oud-Turnhout, Vosselaar en Beerse) reeds jaren op vele vlakken samenwerkingsverbanden hebben:
  • de huisartsenwachtpost in Turnhout, eigenlijk het voorbeeld van samenwerking in de eerstelijnszone.
  • het aandeel van patiëntenstroom naar het AZ Turnhout in de 10 gemeenten van de grote ELZ heeft een gemiddelde van meer dan 60 %.
  • deze cluster beschikt volgens de regioscreenng door het Agentschap Binnenlands bestuur over minstens 75 % van dezelfde samenwerkingsverbanden
  • het lokaal multicisciplinair netwerk sterkt zich in het noordelijk deel uit over deze 10 gemeenten.
  • de huisartsenvereniging Regio Turnhout omvat dezelfde gemeenten
  • de kinékring Noorderkempen is eveneens werkzaam binnen de 10 gemeenten
  • mantelzorgverenigingen van de Noorderkempen hebben vaak hun oorsprong en contactadres in Turnhout.
  • er is sinds 2008 een zeer goed werkzaam preventiecentrum waar vele zorgverleners uit onze regio beroep op doen om via zorgcoördinatie een adequate aanpak van preventieve patiëntenzorg te verzekeren: rookstopbegeleiding, dieet- en voedingsadvies, diabeteseducatie, 24 uurs-bloeddrukmeting, slaapapneu, slaapcoach, eerstelijnspsycholoog, obesitas bij kinderen, enz.
  • er zijn vele samenwerkingsverbanden op het vlak van sociale zaken en vele andere terreinen

Naar onze mening is het afbakenen van de eerstelijnszone zoals dit nu op de gemeenteraad wordt voorgesteld geen goede zaak.Wij zijn grote voorstander van de afbakening van de eerstelijnszone met de stadsregio inbegrepen en zullen het voorstel dat geagendeerd staat niet mee goedkeuren.

 

 

Deel dit bericht

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.