Gemeenteraad 26 juni 2017

Opmerking bij verslag vorige zitting

Wat betreft de algemene vergadering van Iveka en de voorgestelde statutenwijziging, werd tijdens vorige gemeenteraad bewust geen keuze gemaakt uit de twee voorliggende keuzes inzake warmtenetten (ofwel de volledige activiteit warmte toevertrouwen aan Iveka; ofwel de ontwikkeling, de aanleg en exploitatie toevertrouwen aan Iveka). In de gemeenteraadsbeslissing staat immers dat ook het college nog vragen had over dit dossier, en dat het dossier warmtenetten zou besproken worden tijdens de zitting van 26 juni 2017, dus tijdens deze gemeenteraad.

Tot onze verwondering zien we dit niet als apart agendapunt op de agenda van vandaag staan.

Nochtans stond op de agenda van de AV van 20/6/2017 onder punt 2 “ aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de activiteit warmte”. Welk standpunt hebben onze afgevaardigden hierin genomen, gezien de gemeenteraad hierover geen beslissing genomen heeft en zij dus hun stemgedrag niet konden afstemmen op de beslissing van de gemeenteraad.

Onze fractie vraagt met aandrang hierover een discussie op te starten binnen de gemeenteraad, gezien wij menen dat het het meest aangewezen is dat de stad zelf de bevoegdheid in handen zou houden inzake warmtenetten. Hierdoor behouden we de mogelijkheid om zelf naar eigen inzicht en planning warmtenetten aan te leggen, en dit op de meest ecologische manier te doen.

Goedkeuring van de jaarrekening 2016 – stad Hoogstraten

Onze fractie zal de jaarrekening van 2016 mee goedkeuren. Nochtans hebben we wel de bemerking dat op basis van informatie uit de rekening (blz 110/111) en op basis van informatie van de financieel beheerder, toch moet erkend worden dat er ongeveer voor 1,58 miljoen euro investeringsbedragen overgezet werden naar 2017. Op een totaal voorzien investeringsbudget van € 4,20 miljoen euro betekent dit toch ruim 37 %. Het is een jaarlijks terugkerend verschijnsel dat telkens opnieuw beloofde investeringen niet (kunnen) uitgevoerd worden.

Goedkeuren van de Budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2017 – stad Hoogstraten.

Vorig jaar hebben we ons onthouden omdat we het budget ook niet mee goed gekeurd hadden. Ik denk dat we dit ook dit jaar het beste zo doen.

Bijkomende vragen :

 • Pagina 62: herziening Ruimtelijk structuurplan hoofdzakelijk in functie van woningprogrammatie: wij menen dat een eventuele herziening het evenwicht tussen wonen, open ruimte, natuur, bos, landbouw,.. voor ogen moet hebben, en niet enkel de woningprogrammatie;
 • Pagina 66: Waarom wordt er geen budget voorzien voor subsidies aankoop Smisselbergen aangezien dit reeds op de agenda stond van 12 juni?

Goedkeuren van de agendapunten van de Algemene jaarvergadering van TMVW IC en aanduiden van de afgevaardigden.

Gezien onze fractie niet betrokken is bij het beheer van TMVW en gezien de ondoorzichtige structuur van TMVW zal onze fractie zich hierover onthouden. We lezen hier ook weer over een raad van bestuur, een directiecomité,, een algemene vergadering, commissarissen, ….kortom een kluwen van raden en functies met telkens mandatarissen en mogelijks vergoedingen; terwijl het belang en het nut van onze aanwezigheid bij deze intercommunale ons nog steeds niet duidelijk is.

Bij het doornemen bv van dit voorliggende dossier, met de agenda’s van de algemene vergadering en van de buitengewone algemene vergadering is nergens ook maar iets te vinden over de kernactiviteiten van deze intercommunale, en nog minder over Farys Creat, de aankoopdienst waarin de stad participeert. Wat heeft TMVW eigenlijk al voor Hoogstraten gedaan?

Komt daarbij dat de stad haar beslissing reeds moest ingestuurd hebben, ten laatste op 25/6/2017 (gisteren dus!), zodat de kans reëel is dat de beslissing al verstuurd werd zonder dat de raad zich er over uitgesproken heeft.

Goedkeuren gemeentelijk aanvullend reglement over het wegverkeer inzake 50 km/u in de Katelijnestraat in Hoogstraten.

Uiteraard zullen wij dit reglement wel goedkeuren, maar voor zover wij daar zicht op hebben zijn de verzuchtingen van de bewoners van de Katelijnestraat ruimer dan deze snelheidsbeperking. We verwijzen hiervoor naar het overleg van 4/7/2016, nu een jaar geleden tussen gebuurte De Westhoek en het stadsbestuur, waar ook problemen zoals verkeersoverlast, busverkeer dat er niet nodig is, de zwembadlus, zwaar verkeer dat hier passeert, ….ter sprake kwamen en waar tot op heden nog niet veel concrete acties rond werden genomen. Goed, er zal nu 50 km/uur mogen gereden worden; goed, er komen fietssuggestiestroken, maar zijn dan de verkeerszorgen in de Katelijnestraat opgelost? Wij vrezen van niet!

Goedkeuren van gemeentelijk aanvullend reglement voor Donckstraat in Meer.

Het is logisch om een bord “doodlopende straat” te plaatsen op deze plek

In het reglement staat echter dat er enkelrichting wordt voorzien vanaf de Gestelsestraat tot de Pijperpad. Reeds geruime tijd is in het stuk tussen Gestelsestraat en het smalle gedeelte aan de Mussenakker verkeer in 2 richtingen toegestaan.

Betreft het hier een vergissing of is het de bedoeling om toch terug te keren naar enkelrichtingsverkeer in dit deel van de Donckstraat?

Goedkeuren retributiereglement medisch afval van landbouw.

 1. Wat deed de landbouw tot nu toe met dit medisch afval?
 2. Werd dit besproken in de Landbouwadviesraad?
 3. Als we het goed begrijpen kunnen landbouwers voor een éénmalige aankoop van een 50 liter vat voor 30 euro onbeperkt medisch afval leveren. Of is dit een jaarlijkse retributie?
 4. Waarom krijgt één specifieke sector (de landbouw) de mogelijkheid om apart medisch afval te leveren, en kunnen andere sectoren dit niet (dokters/farmaceutische bedrijven/ veeartsen/..) of is het de bedoeling dat ook andere sectoren deze kans krijgen binnen afzienbare tijd?

Goedkeuren aangepaste overeenkomst met dhr. Jan Koyen betreffende realiseren van sociale kavels in de uitbreiding van verkaveling Hooiopper te Minderhout.

Het blijft ongelooflijk dat noch het comité tot aankoop van onroerende goederen, noch de ontvanger van de registratie een basistaak, met name het vaststellen van een schattingsprijs van een onroerend goed, niet kunnen uitvoeren. Misschien moeten we ons toch wel zorgen gaan maken over deze diensten.

Het lijkt ons toch wel belangrijk om als referentiepunt ook de schattingsprijs per m² in het schattingsverslag te laten opmaken. Dit is belangrijk om ook op dat vlak een vergelijkingspunt te hebben, en naar de toekomst toe bij andere mogelijke verkavelingen. Het kan toch niet moeilijk zijn om dit in het schattingsverslag op te nemen, zodat wij er op aandringen om dit toch op te nemen.

Indien de schattingsprijs per vierkante meter mee wordt opgenomen, kunnen we akkoord gaan met deze beslissing.

Mondelinge vragen 

Toelichting over de boomkap langs de Bredaseweg

Alhoewel we nergens een goedkeuring in een schepencollegeverslag zo direct hebben terug kunnen vinden (spreek me tegen indien dit wel het geval is), merken we dat er een 10 dagen geleden een 9-tal bomen geveld geweest zijn langs de Bredaseweg, komend van Hoogstraten voorbij het Mariaveld. De bomen lijken ons niet ziek geweest te zijn, laat staan dat ze tussen weg en fietspad stonden en zo eventueel voor een probleem konden zorgen.

 • Wie heeft deze bomen geveld of hiervoor opdracht gegeven?
 • Wie heeft hiervoor de vergunning afgeleverd?
 • Wat is de reden van deze boomkap?
 • Worden deze terug aangeplant? Zo ja, wanneer?

Toegankelijkheidsregeling geïntegreerd natuurbeheerplan Hoogstraten

Momenteel loopt er een openbaar onderzoek “Ontwerpbosbeheerplan / Ontwerp toegankelijkheidregeling ‘Natuurbeheerplan Hoogstraten” voor diverse bossen in Hoogstraten

Dit plan omvat o.m. bospercelen gelegen achter het recreatiegebied ‘De Mosten’, het zogenoemd ‘Rommensbos’ en bospercelen gelegen in de ‘Meerselse Bergen’ en de wandelwegen die voor het publiek toegankelijk zijn.

Hier loopt immers de onverharde zandweg, het zeer oude wandelpad ‘de Oude Meersleseweg’, ook wel “ Binnenpad” genoemd, van Meer (Eindsestraat) tot Meersel-Dreef (Watermolenweg) parallel aan Hoogeind en de Mark.
Door haar decennia (wellicht honderden jaren) openbaar gebruik verkreeg deze wegenis het statuut van publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van doorgang.
Ze maakt sinds tientallen jaren deel uit van de GR-route (Grote Routen paden) en het Markvalleipad (VVV) en sinds een aantal jaren ook van het knooppuntennetwerk WKN Kempische Kolonies. (zie bijlage uittreksel uit de Trage Wegen Inventaris Hoogstraten – 2012 + kaart WKN met KP 55-47-48-44-32). De gemeente is door het jarenlang gebruik de wegbeheerder.

Nu merken we echter dat op de kaart (toegankelijkheidsplan A) bij de toegankelijkheidsregeling deze openbare wegenis maar gedeeltelijk werd opgetekend als toegankelijk voor wandelaars. Op bepaalde bospercelen waarlangs het pad loopt staan zelfs ‘verbodsborden’ ingekleurd.
Wij vernemen dat het bestaand openbaar wandelpad wél toegankelijk blijft maar dat de verbodsborden enkel van toepassing zouden zijn op die bospaden die uitkomen op de het ‘Binnenpad’ (de paden die niet toegankelijk zijn, in het rood aangeduid op het bijhorende plan).

Graag kregen we hierover meer verduidelijking:

 1. Waarom werd het bestaand wandelpad tussen Meer en Meersel Dreef en die door of langs de percelen lopen die opgenomen zijn in het beheerplan niet overal gewoon aangeduid als wandelpad?
 2. Klopt het dan enkel in het rood aangeduide wegen op het toegankelijkheidsplan voor het publiek ontoegankelijk zijn?
 3. Wat was advies van het College aan ANB over de toegankelijkheidsregeling m.b.t. de bestaande openbaar wandelpad (het Binnenpad)?
 1. Kunnen eigenaars deze openbare wegenis afsluiten met een verbodsbord indien ze niet opgenomen worden in de toegankelijkheidsregeling?
 1. Blijft de publieke doorgang als wandelpad deel uitmakend van het WKN (via KP 55 tot 32) gegarandeerd in de toegankelijkheidsregeling?
 2. Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad het publiek gebruik van deze publiekrechtelijke erfdienstbaarheden van doorgang te regelen, wat inhoudt dat dit niet kan via een toegangkelijkheidsregeling bij een natuurbeheerplan. Klopt dit?
  Zo ja, waarom werd de gemeenteraad hierover niet ingelicht.

Uitbreiding woonuitbreidingsgebieden

Wij werden er van in kennis gesteld dat minister Schauvlieghe op 7/6/2017 een brief verstuurde naar de gemeentebesturen, met daarin heel wat vragen omtrent bestaande woonreservegebieden (woonuitbreidingsgebied, reservegebied voor woonwijken, woonreservegebieden en woonaansnijdingsgebieden). De bevraging gebeurt online en dient voor 7/7/2017 terug gestuurd worden.

Onze fractie meent, samen met de VVSG trouwens, dat dit onderwerp te belangrijk is om hierop te snel te antwoorden en dat die termijn onrealistisch is om alle gestelde vragen te kunnen beantwoorden. Daarnaast lijkt het ons aangewezen dat zowel gemeenteraad als GECORO hierover hun stem laten horen en is het ook vanzelfsprekend dat het eventuele antwoord van het college vooraf aan de gemeenteraad en GECORO wordt voor gelegd. Dit alles is onmogelijk te realiseren voor 7/7/2017, de dag waarop het antwoord van het stadsbestuur verwacht wordt.

Wij dringen er met deze dan ook op aan dat u als college uitstel vraagt aan de minister om deze vragenlijst te beantwoorden en dat u hiervoor meer tijd nodig heeft. U zal daarin zeker niet alleen staan met deze vraag.

Deze vraag werd ook reeds op 18/6/2017 aan het college verstuurd, waarop tot op heden ook nog geen antwoord gekomen is.

Deel dit bericht

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.