Gemeenteraad 22 mei 2017

Goedkeuren van een statutenwijziging voor TMVW.

Wat ons raar lijkt in deze, dat hier op de raad van 29 augustus 2016 de goedkeuring is gegeven om toe te treden van 01 september 2016 tot TMVW, in ieder geval de Aanvullende diensten en dat we daar dan ook de nodige aandelen voor aan moesten schaffen, zijnde 4 aandelen A à 1000€ en 4 aandelen J à 25€ en deze moesten voor 25% worden voldaan, zodat onze overeenkomst zou lopen voor 18 jaar… Echter in de lijsten met aandeelhoudende vennoten (gemeentes en steden) per 26 januari 2017 staat Hoogstraten nergens vermeld?

Hebben wij deze 25% nog niet voldaan? Of zijn we eigenlijk geen vennoten? Wat houdt dan die aandelen in?

Goedkeuren overzicht diverse werkingssubsidies.

We vragen ons af of al de dorpsraden wel conform zijn samengesteld en of ze dus aldanniet voldoen aan het reglement om werkingssubsidies te onttvangen. Maar vooral omwille van het feit dat we nog steeds niet akkoord kunnen gaan met de subsidie voor de kerstverlichting aan UNIZO en er nog steeds geen bijdrage is voor kerstverlichting in de deeldorpen, zullen wij ons onthouden op deze werkingssubsidies/aalmoezen in sommige gevallen.

Goedkeuren van het tracé van de weg en vaststellen van de weguitrusting en de nutsvoorzieningen in de verkaveling Hooiopper (uitbreiding) aangevraagd door Koyen Jan.

Op zich kunnen wij leven met de geest van dit plan en het tracé der wegen, maar toch zouden we hier een kanttekening bij willen maken. Onze dienst Openbare werken geeft hier terecht een deel opmerkingen (Ontsluiting percelen, inrichting Openbaar Domein, Speelzone, Groenvoorzieningen, …) waarvan een deel aandachtspunten bij de uitwerking, maar toch ook een paar cruciale gegevens die niet ingetekend zijn of nu niet afgetoetst kunnen worden op de bijgevoegde plannen.

Bijvoorbeeld:

 • Het feit dat er geen keerpunt voorzien is op de uitbreiding,
 • Het feit dat het definitieve plan van de weg met al haar uitrusting nog ter goedkeuring aan de dienst moet worden voorgelegd,
 • Het feit dat de groenontwerpgegevens nodig om afstanden of bijvoorbeeld soorten in te schatten onvoldoende zijn en uit een ontwerpschets, zonder enige afmetingsaanduiding, bestaan,…

We vragen ons dan ook af wat de afdwingbaarheid van dit voorliggend plan is en vinden het iets te vrijblijvend, te voorwaardelijk. Kortom er zijn nog veel aanpassingen nodig. Wij zouden dan ook liever een verder uitgewerkt plan zien en kunnen de juiste weguitrusting en nutsvoorzieningen niet echt mee vaststellen. Om deze redenen zullen we ons dan ook onthouden.

Bijkomende agenda

Opmaak gemeentelijk asbestplan en goedkeuring asbest-motie (fractie Anders)

De productie en toepassing van asbest en asbesthoudende materialen is in België sinds 1998 grotendeels en sinds 2001 volledig verboden. Maar in Vlaanderen is naar schatting 3,7 miljoen ton asbesthoudende materialen in omloop, vooral in de vorm van dakleien, gevelbekleding, golfplaten en nutsleidingen.

Aan het huidige tempo wordt Vlaanderen maar asbestvrij tegen 2070, maar de Vlaamse regering is bezig met het opstellen van een asbestafbouwplan om Vlaanderen asbestvrij te maken tegen 2040. Ter vergelijking, in Nederland kwam het verbod er al in 1994 en heeft men de intentie om tegen 2024 asbestvrij te zijn.

Aanwijzingen dat asbest kankerverwekkend is zijn er al heel lang en wetenschappelijk bewijs was er al in de jaren 50. Het lijkt dan ook zeker de moeite om een tandje bij te steken in het plaatselijke asbestbeleid en dat kan ook op gemeentelijke vlak.

Onze fractie heeft hierover dan ook enkele voorstellen:

 1. Onze fractie vraagt aan het bestuur om een kaart of inventaris op te maken van alle risicovolle asbestsituaties in de gemeente. We weten met zijn allen dat oude sportlokalen, schoolgebouwen, geregulariseerde storten, …risicogebouwen zijn. Het moet mogelijk zijn, in samenwerking bv met OVAM, om zo’n gemeentelijke lijst op te stellen.
 2. Bij de aanvraag tot sloopvergunningen dienen we de verplichting te maken om voorafgaand een visueel onderzoek te doen naar de aanwezigheid van asbest, en indien nodig aangevuld met een laboratoriumonderzoek.
 3. Het aanleveren van asbest door particulieren op het containerpark dient gratis gemaakt te worden en er moet op nagezien worden dat de uitbouw van de asbestcontainers voldoen aan de omzendbrief van 2008. Dit houdt o.a. in dat er driemaandelijks metingen dienen te gebeuren, dat werknemers die met asbest in aanraking komen de nodige vorming krijgen, enz
 4. Er wordt door het stadsbestuur op zeer regelmatige basis informatie verstrekt over asbest, de gevolgen voor de gezondheid, en de manier waarop asbest kan verwijderd en afgevoerd worden.
 5. Om al deze redenen lijkt het ons redelijk om navolgende motie ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad en over te maken aan de bevoegde diensten.


Voorstel:

 1. Het stadsbestuur engageert zich om de vijf voorstellen zoals die in deze inleiding zijn opgenomen verder te onderzoeken en om deze voorstellen zo snel mogelijk is een asbestplan te verwerken, en dit omwille van onze bezorgdheid over de gezondheid van onze inwoners.
 2. De gemeenteraad van Hoogstraten keurt deze bijgevoegde asbestmotie goed en bezorgt deze motie zo snel mogelijk aan de Vlaamse regering.

Bijlage bij agendapunt 1: Asbest-motie

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf:

 1. In Vlaanderen is naar schatting 3,7 miljoen ton asbesthoudende materialen nog in omloop.
 2. Aanwijzingen dat asbest kankerverwekkend is zijn er al heel lang en wetenschappelijk bewijs was er al in de jaren 50. Maar zowel de asbestproducenten als de overheid hebben te lang gedoogd dat de risico’s van asbest werden geminimaliseerd, waardoor een wettelijke regeling uitbleef. Dat heet schuldig verzuim.
 3. Het Asbestfonds (AFA) erkende vorig jaar in België 292 asbestslachtoffers met mesothelioom, of longvlieskanker, 60% meer dan in 2014, en dit aantal zal volgens het AFA zeker nog tien jaar blijven stijgen.
 4. Door verwering of werken nemen de risico’s op het vrijkomen van asbest ook bij hechtgebonden toepassingen jaar op jaar toe en voor een deel van het asbest is ‘de houdbaarheidsdatum’ al lang overschreden
 5. De kosten waarmee gezinnen of kleine bedrijven geconfronteerd worden als ze asbest ontdekken zijn hoog en daardoor ontstaat de verleiding die om te kiezen voor minder professionele oplossingen

Nu komt het er op aan bij de opruiming van het asbest, dat nog overal verspreid zit in Vlaanderen, niet opnieuw dezelfde fouten te maken. Asbest is dan ook een problematiek die alle steden en gemeenten in Vlaanderen treft.

Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen:

Net zoals op vele andere plaatsen in Vlaanderen stellen we vast dat ook in Hoogstraten asbest-houdend materiaal een groot risico is.

Dit probleem is er een van gedeelde verantwoordelijkheid:

 • Van bedrijven die vroeger asbest produceerden en gebruikten, ook op het moment dat ze weet hadden van de grote gezondheidsrisico’s die daaraan verbonden waren;
 • Van overheden op alle niveaus (zowel Europees, federaal, Vlaams als lokaal) die te laat wettelijke verbodsmaatregelen of voorzorgsmaatregelen getroffen hebben.

Daarom pleiten we voor een versnelde aanpak van het asbest-saneringsbeleid.

Voorstel van besluit

Artikel 1:

De gemeenteraad van Hoogstraten vraagt aan de Vlaamse regering om in het kader van het asbest-beleid voor eind 2017 een asbestsaneringsfonds op te richten op Vlaams niveau die de gemeenten kan helpen bij:

 1. Het screenen en saneren van waterleidingen, gebouwen en plaatsen waar asbest in de bodem zit.
 2. De uitbouw van een kwaliteitsvolle ontvangstinstallatie voor asbestafval in de (inter)gemeentelijke containerparken.

Artikel 2:

De gemeenteraad van Hoogstraten vraagt uitdrukkelijk aan de Vlaamse regering dat ook ondernemingen, die asbest geproduceerd en geplaatst hebben in het verleden, mee betalen aan het asbestsaneringsfonds.

Toekomst en bestemming H-gebouw op de OCMW-site. (fractie Anders)

Het is voor onze fractie niet helemaal duidelijk hoe het college en het bestuur van het OCMW de toekomst van het H-gebouw zien op de OCMW-site. In de vroegere communicatie liet men uitschijnen dat het bestaande gebouw zal gereformeerd worden naar de uitbouw van een sociaal gebeuren met allerlei diensten en organisaties; en met daarnaast de realisatie van nieuwe assistentiewoningen. Tot dan was er nergens sprake van afbraak van het H-gebouw, maar enkel zoals Onroerend erfgoed Antwerpen stipuleerde, dat het wel mogelijk zou zijn om met een goed doordacht project bepaalde wijzigingen en toevoegingen aan het gebouw aan te brengen. .

In de gunningsleidraad die opgesteld werd door het OCMW, en die door onze fractie mee werd goedgekeurd, wordt echter al een opening gecreëerd waarbij een “ mogelijk gedeeltelijke sloop van bestaande gebouwen” mogelijk is.

Vanuit Erfgoed Hoogstraten en nadien vanuit de Cultuurraad vernemen we echter dat er omtrent dit dossier mogelijk toch wel allerlei bewegingen aan de gang zijn die, indien ze waar zijn, toch niet echt getolereerd kunnen worden. Meer specifiek wordt hier geschreven dat twee Hoogstraatse schepenen bij de inschrijvers op de gunningsleidraad druk zouden hebben uitgeoefend om enkel de optie “ afbraak” in overweging te nemen en dat er bij Erfgoed Brussel zou gevraagd zijn om het negatieve oordeel van Erfgoed Antwerpen te “ neutraliseren”.

Met een schrijven van 8/3/2017 stelt Erfgoed drie concrete vragen over deze mogelijke gang van zaken aan het college. Deze zelfde vragen worden eveneens door de Cultuurraad gesteld, met name:

 1. Is het college integraal op de hoogte van de bovengenoemde stappen rond het voormalige rusthuis?
 2. Zo ja, zijn de leden van het college zich bewust van de draagwijdte van hun betrokkenheid bij het bewust manipuleren van een overheidsopdracht?
 3. Werd in de BDM-opdracht expliciet een erfgoedtoets opgenomen?
  Uit het antwoord van het college van 1/5/2017 wordt echter op geen enkele van deze vragen een concreet antwoord geformuleerd. Vandaar dat onze fractie dezelfde vragen hier nu beantwoordt zou willen zien door het college en de bestuursmeerderheid. We vragen dus nu geen informatie over het verloop van het dossier, enkel een concreet antwoord op bovenstaande drie vragen zoals die werden geformuleerd door Erfgoed Hoogstraten en de Cultuurraad van Hoogstraten

Voorstel van besluit

Het college van burgemeester en schepenen geeft een concreet en duidelijk antwoord op bovenvernoemde drie vragen die door Erfgoed Hoogstraten en de Cultuurraad werden overgemaakt aan het college.

Deel dit bericht

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.