Buurtbewoners vragen duidelijkheid bij verkavelingsplannen.

Bewoners van het gebuurte Houvast zetten de puntjes op de i bij de verkavelingsplannen achter de Heilig Bloedstraat; Hoogstraten Anders steunt de initiatiefnemers ten volle en herinnert het bestuur aan beloften van 26 jaar geleden. Er werd in het verleden meermaals een nieuwe ontsluiting van deze wijk beloofd, maar daar kwam tot op heden nog niets van terecht. Met alweer een nieuwe verkaveling zonder beloftes voor een veilige verbinding, zetten enkele buurtbewoners een initiatief op en werd het bestuur om duidelijkheid gevraagd.

Vooraf lijkt het ons toch wel belangrijk te vermelden dat in het agendapunt zoals dit hier voorligt de term “verzoek van burgers” wordt gebruikt , terwijl dit duidelijk niet juist is. Het burgerinitiatief heeft het wel degelijk over “een voorstel van burgers aan de gemeenteraad”. Wij dringen er op aan om dit in de verslaggeving van dit agendapunt te laten opnemen, gezien er decretaal een groot verschil is tussen een verzoekschrift van burgers en voorstellen van burgers.

In zoverre onze fractie het voorstel van de 477 burgers goed begrepen heeft, wensen zij twee belangrijke zaken over deze projectzone:

 • Zij vragen aan de gemeenteraad om het voorstel van wegenis in de nieuwe te realiseren verkaveling Project zone Zuid-oost centrum af te wijzen zolang er geen ontsluiting is gerealiseerd voor auto- en vrachtverkeer naar de Lodewijk de Konincklaan.
 • Zij vragen naar een onafhankelijk en degelijke mobiliteitseffectenstudie (let op de twee belangrijke adjectieven, met name “onafhankelijk” en “degelijk”) om te komen tot een duurzame en verkeersveilige infrastructuur in de bestaande en alle nieuw aan te leggen kinderrijke wijken rondom de Heilig Bloedstraat.

Het lijkt voor onze fractie dan ook klaar en helder dat de discussie èn de beslissing tijdens deze gemeenteraad over deze twee zaken moet gaan.

Historiek en duiding van deze problematiek

Om deze twee voorstellen van het burgerinitiatief te duiden, leek het ons toch nuttig om de geschiedenis te raadplegen om vast te stellen dat in Hoogstraten al jarenlang steeds de verkavelaars op hun wenken bediend werden (en mogelijk hier opnieuw zullen bediend worden), en dat dit telkens opnieuw ten koste gaat van het verkeer, en meer belangrijk, ten koste van de verkeersveiligheid èn de leefbaarheid in al die verkavelingen.

 • Samen met het burgerinitiatief gaan we terug naar de gemeenteraad van 2 september 1991 waar de goedkeuring van het structuurplan, het trace der wegen …in de verkaveling in de Heilig Bloedstraat stond geagendeerd onder punt 24. Belangrijk toen was dat de gemeenteraad zich ook moest buigen over de vijf bezwaren die toen werden ingediend, en die in één vlotte beweging door de meerderheid van tafel werden geveegd met als argumentatie: “als niet gericht zijnde tegen het verkavelingsproject op zich maar louter verkeerstechnische bezwaren inhoudend en dus niet ter zake dienend”. U hoort en leest het zeer goed: “verkeers-technische bezwaren” waren voor het toenmalig bestuur niet belangrijk en waren niet terzake! We zijn uiteraard zeer benieuwd of 26 jaar later de waarden en normen van het huidige bestuur geëvolueerd zijn, en of dit bestuur verkeerstechnische bezwaren nog steeds als “niet ter zake” zal beoordelen!
 • Uiteindelijk beslist de gemeenteraad van 02.09.1991 met 18 ja-stemmen, 2 neen-stemmen en 2 onthoudingen om, vooraleer de verkavelingsvergunning af te leveren, “de mogelijkheid te onderzoeken voor een bijkomende ontsluiting van het gebied” Uiteraard werd de verkavelingsvergunning wel afgeleverd. En dus is nu onze vraag wie het onderzoek heeft gedaan naar een bijkomende ontsluiting van dit gebied en of dit onderzoek ingekeken kan worden.
 • In de marge zijn de redenen van onthouding zoals die toen opgenomen werden in het verslag wel interessant:
  • Omwille van de excentrische ligging.
  • Omwille van de gevaarlijke verkeerssituatie die ontstaat.
  • Omdat deze verkaveling enkel in het voordeel is van één bepaalde grondspeculant.
  • Omdat men geen rekening houdt met de belangen van de land-en tuinbouw.
  • Omdat niemand werd geraadpleegd.

Verschillende van deze argumenten kunnen nu, bijna 26 jaar later, letterlijk opnieuw aangehaald worden. Maar voor de toenmalige bestuurders was het probleem opgelost.

 • Dat het probleem niet opgelost was, bewijst het bijkomend agendapunt tijdens de gemeenteraad van 27 oktober 2003, dus 12 jaar later, waar de fractie Agalev de parkeerproblemen aankaart in de Heilig Bloedstraat en tegelijk vermeldt dat de onveiligheid daar toe neemt. De vraag wordt gesteld aan het toenmalige college wat zij hieraan wenst te doen. Het antwoord van het college is klaar en duidelijk: “er zijn ons geen parkeerproblemen in de Heilig Bloedstraat zelf gekend”. Probleem opgelost volgens de meerderheid van de toenmalige bestuurders.
 • Twee jaar later, op 21 maart 2005 dient de gemeenteraad zich enerzijds uit te spreken over een overeenkomst tussen de Stad en enkele verkavelaars met betrekking tot het realiseren van sociale kavels in de Remi Lensstraat te Hoogstraten en anderzijds over het goedkeuren van het tracé der wegen en vaststellen van de weguitrusting en nutsvoorzieningen in deze verkaveling. Twee, naar ons aanvoelen, belangrijke opmerkingen worden vooraf meegegeven. Raadslid Lief Pans wenst eerst een ontsluiting voor deze verkaveling, en zij merkt op dat het gebied zeer laag gelegen is. Toenmalig raadslid en huidig schepen van Verkeer, dhr Marc Haseldonckx pleit tijdens deze gemeenteraad voor een ernstige beraadslaging over de ontsluiting van deze wijk, gelet op het nog te ontginnen gebied. Ongetwijfeld dacht hij toen al aan de verdere ontwikkeling waarbij het Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan de mogelijkheid creëerde om het volledige binnengebied te ontwikkelen. Bij de stemming sluit hij zich echter gehoorzaam aan bij de partijlijn en keurt hij beide agendapunten mee goed. Enkel de fractie Groen! stemt tegen om meerdere redenen, maar wat betreft het aspect verkeer om volgende reden: “Wij zijn van mening dat er eerst een goede ontsluiting moet komen van deze wijk naar de Lodewijk de Konincklaan vooraleer dit goedgekeurd kan worden. Dit is de laatste mogelijkheid die het bestuur heeft om druk uit te oefenen”. Helaas vinden de toenmalige bestuurders dit allemaal niet belangrijk.
 • Maar er is meer op komst. Tijdens de gemeenteraad van 26 januari 2009 wordt er reeds gesproken over het verkavelingsreglement voor het invulgebied tussen Achtelsestraat en Heilig Bloedstraat waarin sprake is van 100 à 120 kavels. De fractie Groen!Hoop vraagt op dat ogenblik opnieuw naar de te verwachten verkeersproblemen. Schepen Baets antwoordt hier op dat “het probleem inzake mobiliteit moet bekeken worden vooraleer de inrichting van het gebied kan gebeuren”. Schepen Marc Haseldonckx verwijst naar een poging om de ontsluiting via de Heilig Bloedstraat en over Rijkevorsels grondgebied naar Leemputten terug op tafel te krijgen. Maar concreet verandert er niets.

Gemeentelijk mobiliteitsplan en mobiliteitseffectenrapport

 • Ondertussen is er ook een gemeentelijk mobiliteitsplan waarbij onder het hoofdstuk operationele doelstellingen ‘Werkdomein A inzake ruimtelijke ontwikkelingen en hun mobiliteitseffecten’ letterlijk staat dat bij strategische ruimtelijke projecten met invloed op verkeer en mobiliteit (en wij menen dat deze verkaveling als dusdanig kan aanzien worden) er een optimale bereikbaarheid moet zijn van en naar het hoofdwegennetwerk, met minimale omgevingshinder voor dorpskernen en woonwijken. Het bestuur moet ons eens uitleggen hoe dit bij deze voorliggende verkaveling gerealiseerd wordt. Het kan toch niet zijn dat wij als bestuur ons eigen mobiliteitsplan gaan ondermijnen!
 • En uiteraard is er ook het mobiliteitseffectenrapport en capaciteitsonderzoek dat in april 2016 door het verkeerskundig adviesbureau J. Willems te Turnhout werd opgemaakt in opdracht van…de opdrachtgever, met name Vastgoed CW, die door de meeste bestuurders hier aanwezig goed tot zeer goed gekend is. Hoe dan ook kan zelfs dit rapport niet om de vaststelling heen “dat de toekomstige ontsluiting als zeer kwetsbaar wordt aanzien, en dat moet worden gezocht naar een bijkomende ontsluiting naar de N14 ten zuiden van het gebied”. Over de Heilig Bloedstraat zegt het rapport: “ De Heilig Bloedstraat is officieel een lokale weg type 3 (erftoegangsweg), met volledig gemengd verkeer, dus zonder aparte fiets- en voetpaden. De rijbaan is overigens vrij smal.” Toch stelt dit rapport dat “ alle straten en straatjes zijn vlot toegankelijk voor autoverkeer, dat via de Heilig Bloedstraat en Achtelsestraat tevens een directe verbinding heeft met het centrum. De bereikbaarheid voor het autoverkeer is dus goed op alle niveau’s.” Hoe die twee zaken met elkaar te rijmen zijn, is ons een raadsel ….een smalle rijbaan met gemengd verkeer waar het autoverkeer prima door kan….Het lijkt dan ook zeer begrijpelijk dat er nu ook een onafhankelijk mobiliteitseffectenrapport gevraagd wordt.
 • Maar het rapport kan toch niet rond bepaalde vaststellingen heen. Indien de verkaveling gerealiseerd wordt zonder bijkomende ontsluiting, zullen volgende nadelen blijven bestaan:
  • Meer autoverkeer in het woongebied.
  • Blijvende latente en manifeste klachten over verkeershinder in woongebied.
  • Geen stimulans tot meer fiets en voetgangersverkeer binnen de wijk en van en naar Hoogstraten centrum.
  • Behoud sluikroute doorheen woongebied naar Achtel.
  • Zeer zware extra belasting op reeds zwaar belaste Heilig Bloedstraat en Achtelsestraat

Een belangrijke kritiek op het rapport zijn wel de tellingen die hierin zijn opgenomen, en die door een simpele hertelling onmiddellijk andere, en hogere cijfers aangeeft. De roep om een neutraal mobiliteitsrapport is dus opnieuw te verantwoorden.

De algemene conclusie op blz 76 zou dan ook de leidraad moeten zijn van ons bestuur: “Zonder nieuwe toegangsweg zal de nieuwe verkaveling zorgen voor structurele congestieproblemen in de Heilig Bloedstraat. Ook de Achtelsestraat zal zwaarder worden belast. De aanleg van de nieuwe toegangsweg is de enige manier om het extra verkeer dat geproduceerd wordt door de nieuwe verkaveling op te vangen. Maar dan nog zullen extra maatregelen nodig zijn om het autoverkeer van en naar en ook doorheen de wijk te beperken om het kruispunt Achtelsestraat – N14 te ontlasten”

Flankerende beleidsbeslissingen

Er zijn inderdaad nog andere argumenten aan te halen waarom deze verkaveling niet kan goedgekeurd worden op de wijze zoals dit nu voorligt:

 • Er is het PRUP Zuidoost Centrum waarin verplicht opgenomen werd dat er voor deze nieuwe verkaveling een ontsluiting moet voorzien worden langs de Houvast. Dat is een verordende voorwaarde die eerst nog moet gerealiseerd worden, zoniet kan er geen verkavelingsvergunning afgeleverd worden.
 • Er zijn de opmerkingen van de laatste GECORO-vergadering waarbij o.a. de ontsluiting naar de N14 voor autoverkeer een essentiële voorwaarde genoemd wordt, terwijl er momenteel onvoldoende garanties aanwezig zijn dat deze ontsluiting er wel zal komen. Er dient ook nog een strook van 5 meter rond de Kasteelbeek overgedragen te worden naar het openbaar domein en er lijkt niet voldaan te zijn aan de gewestelijke stedebouwkundige verordening inzake hemelwater.
 • De ondertekening van het SAVE-charter ligt ook nog vers in het geheugen, en uiteraard is het de bedoeling dat het bestuur zijn beloftes hierin nakomt. We verwijzen zeer concreet naar punt 3. van de beloftes die het bestuur deed, met name “de afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren” waarin letterlijk akkoord gegaan werd met:
  • Plaatsen waar kinderen en jongeren vertoeven systematisch veiliger maken.
  • Deze plaatsen moeten jongeren autonoom en veilig kunnen bereiken.
  • Verkeersveiligheid verkiezen boven verkeersdoorstroming en parkeren.

Waarom zouden we voor dit dossier geen beroep doen op de begeleiding van de SAVE coördinator van OVK en de OVK-leidraad “actieplan verkeersveiligheid”?

 • Het lijkt ons daar naast ook belangrijk het advies van de verschillende adviesraden ( dorpsraad, verkeersraad, Trage Wegen, gebuurte Buizelhoek, …) vooraf op te vragen om een zo gedragen mogelijke beslissing te kunnen nemen.

Het mag dus duidelijk zijn dat onze fractie de twee verzuchtingen zoals opgenomen in het verzoek van burgers volledig ondersteunt, en dat het bij uitbreiding zelfs duidelijk is dat deze verkaveling nog heel wat aanpassingen nodig heeft vooraleer hierover een goedkeuring kan gegeven worden! De fractie Anders stelde trouwens een beroep in tegen het verkavelingsontwerp omwille van heel wat van de hiervoor opgesomde bezwaren.

Wij stellen dan ook voor dat het bestuur het verzoek van de burgers volledig ondersteunt, en dat het bestuur in overleg met alle betrokkenen tracht te komen naar een voorstel van verkaveling die de goedkeuring van eenieder kan wegdragen.

Deel dit bericht

1 gedachte over “Buurtbewoners vragen duidelijkheid bij verkavelingsplannen.”

 1. Pingback: Gemeenteraad 27 februari 2017 – Hoogstraten Anders

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.