Gemeenteraad 26 maart 2017

Klantgerichte dienstverlening Burgerzaken: goedkeuren aankopen klantgeleidingssysteem en kassasysteem via opdrachtencentrales

Dit dossier lijkt opgesplitst te worden in twee delen: nu wordt deel 1 goedgekeurd, met name om via de opdrachtencentrales van de steden Brugge en Brussel tot aankoop over te gaan van het kassasysteem bij JCC Software (Brugge) en het klantgeleidingssysteem bij Qmatic (Brussel).

Vijf concrete vragen:

 1. Tijdens de raadszitting van augustus 2016 sloot de stad Hoogstraten zich aan bij het ISV TMVS (Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Services). Werd in dit dossier een bevraging gedaan bij TMVS naar hun mogelijkheden om hier hun expertise in te brengen?
 2. Heeft de stad Hoogstraten in het verleden reeds met deze aankoopcentrales samen gewerkt? 3) kan de stad zonder aanbesteding deze aankopen zomaar toewijzen? Zijn er bv geen andere leveranciers op deze markt actief
 3. Zitten de opleidingskosten bij beide firma’s in de aankoopprijs inbegrepen
 4. Op de commissie Automatisering werd verteld dat dit onderwerp ook op het volgend vakbondsoverleg zou besproken worden. Hoe dan ook stond dit niet op de agenda van het overleg van 23/3/2017. Het gebruik van nieuwe systemen, bureauschikking,…heeft immers toch een invloed op de manier van werken, omdat er ook gestreefd wordt naar efficiëntieverbetering. Waarom is dit voorstel niet eerst besproken geweest op het vakbondsoverleg, zodat zij voordien hun zeg konden doen en niet na de feiten?

Het tweede deel van dit dossier, met name de verbouwingen van het stadhuis, zal dan komende gemeenteraad voorgelegd worden. Waarom is dit dossier over twee gemeenteraden uitgesplitst?

Vaststellen vergoeding wachtdienst 100 – 2017

Een kleine technische vraag: in het uurloon op feestdagen wordt gebruik gemaakt van het bedrag € 5,17, terwijl het gewone uurloon € 5,15 bedraagt volgens de bovenstaande regels… Wat is het juiste bedrag? € 8,31 of € 828 (= € 5,15 x 1,6084)

Aanpassing RPR: invoeren zorgkrediet & regeling onbetaald verlof

Ook hier enkele technische opmerkingen:

 • pagina 4: laatste paragraaf onder punt 2°: Op verzoek van het personeelslid kan, mits opzegging van 1 maand, 3 maanden, vroegtijdig? een einde worden gesteld… Schrappen wat niet past?
 • pagina 4: Het Vlaamse zorgkrediet is niet van toepassing op: – de gemeentesecretaris en de financieel beheerder – leidinggevende personeelsleden. Zij kunnen hun loopbaan wel verminderen tot 80% of voltijds…?
 • pagina 4 laatste paragraaf: Typefout: ‘Titualrissen’

Bovendien vinden we het verslag van het overleg met de vakbonden en hun goedkeuring niet terug in ’t dossier…

Goedkeuring uitbreiding reglement VT participatie kwetsbare kinderen en jongeren – gemeentelijke VT aanbod

Akkoord met deze uitbreiding.

Toch stellen we ons nog de vraag of er naar kinderen die in “verborgen” armoede leven niet meer gedaan moet worden, nl. zij die niet gekend zijn bij de genoemde instanties. We denken hierbij bijvoorbeeld aan een samenwerking met de scholen, CLB,… hierbij denkend aan het “lege brooddozen”-voorbeeldje dat werd aangehaald op de voorstelling van CEDES.

Algemeen Reglement De Mosten – aanpassing openingsuren De Mosten

Eveneens een technische vraag: Art.3, c. Laatste zin: tijdens de weekdagen in het tussenseizoen kan je gratis binnen, maar hangt de rode vlag. Een uitzondering hierop is wanneer een school/groep een aanvraag doet en mits reservering en betaling van het groepstarief, kan men zwemmen en hangt de groene vlag. Wat op dat moment met de “gratis” bezoekers? Mogen zij zwemmen of moeten ze dan ook betalen? Wie zorgt voor een redder en is deze dan ook verantwoordelijk voor de “gratis” bezoeker?

Aanbesteding architect interieur + lift raadhuis Meerle

Onze fractie gaat akkoord met dit voorstel, maar heeft toch enkele bedenkingen en vragen hierover.

Een eerste pijnlijke vaststelling is dat reeds in 2009 (acht jaar geleden dus) een overeenkomst werd afgesloten met het architectenbureau ImportExport uit Borgerhout voor de restauratie van het dak en de buitengevels. Het is schrijnend om nu te moeten vaststellen dat dit bureau haar werk reeds lang heeft uitgevoerd, zodat er al lang tot restauratie had kunnen overgegaan worden, maar dat om zeer onduidelijke redenen het college nooit stappen gezet heeft om een aannemer te zoeken. Een mogelijke reden volgens ons zou kunnen zijn dat het bestuur steeds gehoopt heeft om deze restauratiekosten te kunnen afwentelen naar een mogelijke private ondernemer die echter niet gevonden werd waardoor het hele dossier terug op ons bord belandt. Een pijnlijke misrekening die de gemeenschap veel tijd en nu ook veel geld gaat kosten. In deze negen jaar is de toestand van het Raadhuis immers fel verslechterd en werd er consequent nagelaten dringende werken uit te voeren! Wat zijn nu de concrete stappen die zullen gezet worden om zo snel mogelijk te starten met de buitenrenovatie?

Bij de technische bepalingen lezen we dat de samenwerking met het architectenbureau ImportExport uiteraard zeer belangrijk is. Is het de bedoeling dat de praktische werkzaamheden van binnenwerken en buitenwerken samen zullen uitgevoerd worden?

Tenslotte verwondert het ons dat de leiding en het toezicht op de uitvoering gebeurt door een personeelslid dat momenteel nog bij het OCMW werkzaam is (Jan Kenis, blz. 8), terwijl het dossier opgemaakt werd door de financiële dienst, en ook inlichtingen bij de financiële dienst moeten worden opgevraagd worden. Is dat een normale manier van werken?

Goedkeuren erfpachtakte met Koninklijke Sint-Jorisgilde Meer vzw m.b.t. een perceel voor aanleg van een openbare parking aan de kloostersite te Meer

Is er al een plan of idee voor de inrichting van dit terrein? Of weet men al meer over het aantal auto’s dat hier zouden moeten kunnen parkeren? Rijrichting? Verkeersafwikkeling?

Bovendien staat er in de Bijzondere voorwaarden dat op Eerste verzoek van de Vererfpachter de erfpachter zal voorzien in een vervangend perceel wat voldoet aan de voor de vererfpachter kenmerkende activiteiten en dit binnen de dorpsgrenzen. Welk perceel hebben jullie hier eventueel al voor op ’t oog?

Agendapunten met betrekking op IBA

Opmerkingen bij volgende agendapunten:

 • Goedkeuren van de IBA-optie te Hoogstraten – besluit dat de stad Hoogstraten eveneens instaat voor de ‘individuele saneringsplicht’ (bouw en/of exploitatie van individuele waterzuiveringsinstallaties).

 • Goedkeuren bijkomende bepalingen aangaande de aankoop, plaatsing, exploitatie, onderhoud en controle van IBA’s (individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater), de saneringspremie, subsidies en vergoedingen.

 • Vastlegging aansluitrecht op de IBA’s, geplaatst door Pidpa/HidroSan.

 • Goedkeuren van de aankoop, plaatsing, exploitatie, onderhoud en controle van IBA’s, die niet enkel aan woongelegenheden verbonden zijn en/of niet louter huishoudelijk afvalwater zuiveren.

Ons is niet helemaal duidelijk wie er nu eigenlijk voor de bouw van de IBA’s gaat betalen. We nemen aan dat dit PIDPA is (we lezen immers dat de plaatsing, exploitatie, onderhoud en controle aan PIDPA wordt toevertrouwd en dat de bouw (en exploitatie) deels door de door PIDPA geïnde saneringsbijdragen (= de jaarlijkse kosten BIS en VIS) bekostigd wordt, maar we lezen ook nog “deels door de tussenkomsten van de stad en deels door subsidies…”. De € 500 aansluitingsrecht betaald door de burger (aan PIDPA/Hydrosan?) zal hier ook voor aangewend worden, maar dekt waarschijnlijk de hele kost per IBA niet?

Wat is de kostprijs voor 1 IBA? En wat is dan het deel dat de gemeente bijdraagt per IBA of voor de 107 geplande IBA’s? En wat is hier het subsidie-aandeel in en naar wie gaan die subsidies?

Wat is de kostprijs voor de burger (gewone IBA en geen gemengde IBA)? Betaalt deze enkel de € 500 aansluitingsrecht en ontvangt hij zelf hiervoor dan de € 250 aansluitingssubsidie van de Vlaamse overheid, zodat hij uiteindelijk zelf maar € 250 heeft betaald voor de aansluiting (+ later natuurlijk de jaarlijkse saneringsbijdrage zoals iedereen die aangesloten is op het rioleringsnet, maar die ook door PIDPA/Hydrosan voor hen dan ook in ’t vervolg geïnd zal worden?

Wat met de mensen die tot nu toe zelf hebben voorzien in een IBA? Hoe worden deze vergoed en/of voortaan kosten aangerekend? Dragen zij hun IBA dan ook over aan PIDPA?

Als we spreken over 107 IBA’s, zijn dit dan de roze bolletjes en kruisjes op de zoneringskaart, met de kruisjes de 7 prioritaire IBA’s (prioriteit 2)? Een legende hierbij zou misschien wel wenselijk zijn… Bovendien, hoeveel daarvan zijn gewone IBA’s en over hoeveel gemengde IBA’s (Huishoudelijk en bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard) zouden we dan spreken?

Als we de kaart bekijken dan kunnen we er vanuit gaan dat er verschillende land- en tuinbouwbedrijven onder de gemengde IBA’s zullen vallen. Gaat het ook over andere soorten bedrijven? Over hoeveel gemengde IBA’s 1-6, 7-12 en 13-20IE gaat het? En zijn deze laatste groot genoeg? Een varkensbedrijf met 3000 dieren of een kippenbedrijf met 110.000 kippen overstijgt dat niet de 20IE? Hoe wordt dit berekend? Wat is beperkte bedrijfsactiviteit?

Hoe en waarom wordt er om ecologische redenen gecompenseerd of een vrijstelling gegeven op een deel van de heffing?

Kortom een hoop vragen en onduidelijkheden. Het principe dat dit gezamenlijk, georganiseerd en versneld aangepakt wordt, zint ons zeker wel. De hele constructie erachter is echter bijzonder vaag.

Mondelinge vraag  

Alweer een lindeboom ‘verdwenen’ op de Vrijheid

Half maart konden passanten op de Vrijheid vast stellen dat er een oude lindeboom was omgedaan/geveld/.. Hoe dit gebeurd is, is ons niet duidelijk, maar wel betekent dit dat opnieuw een beschermd cultuurhistorisch landschap aangetast wordt. Is het stadsbestuur op de hoogte van dit feit, en vooral, welke stappen gaat de stad zetten om de lindebomen die de laatste jaren verdwenen zijn (drie in het totaal), opnieuw aan te planten. Hoe treedt het bestuur op tegen personen die al dan niet vrijwillig een lindeboom kappen op de Vrijheid?

Deel dit bericht

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.