Gemeenteraad 28 mei 2018

Tussenkomsten en standpunten Anders tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 28 mei 2018

Gewone agenda

Agendapunten jaarvergadering IVEKA en goedkeuren van de statutenwijziging

Eén van de punten die hier ter bespreking ligt, is de verlenging van de duurtijd van Iveka van 01.04.2019 tot 29.03.2037, een verlenging van 18 jaar. Gezien het belang en de invloed die  distributienetbeheerders hebben in de evolutie naar een fossielvrije energievoorziening, menen wij dat we deze doelstelling mogen formuleren aan Iveka als voorwaarde voor de verlenging van de duurtijd van deze intercommunale.

We weten allemaal dat de energie die vandaag gebruikt wordt voor stroom, verwarming, vervoer en industrie vooral afkomstig is uit fossiele bronnen (aardgas, steenkool, aardolie). Deze fossiele bronnen veroorzaken milieuvervuiling en zorgen voor de uitstoot van broeikasgassen, wat een negatieve impact heeft op het klimaat. Komt daarbij dat dit alles een eindig verhaal wordt ( zie bv de levering van het Nederlands aardgas dat stop gezet zal worden)

Onze fractie wil volop inzetten op hernieuwbare energie uit bijvoorbeeld de aarde, de zon of wind. Met verschillende technologieën zoals warmtepompen, zonnepanelen of warmtenetten willen we op een duurzame manier de huizen verwarmen en van energie voorzien.  We baseren ons hier dan op zowel Vlaamse, federale als Europese beleidsnota’s om te evolueren naar een fossielvrije energievoorziening, en hier is de taak van distributienetbeheerder zeer belangrijk om een effectieve partner te worden om deze omschakeling te realiseren.

Ook Hoogstraten zet in op een ambitieus lokaal klimaatbeleid ( o.a. via de Burgemeesterconvenant) .  Het is nu de gelegenheid om deze doelstellingen hard te maken door aan Iveka enkele eisen te formuleren met betrekking tot de energieomschakeling.  Zo zou Iveka binnen zeer korte termijn over moeten gaan tot het voorstellen van een lange termijnplanning waarbij concrete doelstellingen worden vooropgesteld en behaald wat betreft de omschakeling van fossiele energie naar echte hernieuwbare energie.

Wij zouden onze afgevaardigde in de Algemene Vergadering van Iveka dan ook willen vragen deze bezorgdheid over te willen maken en om te vragen naar een concreet plan om deze omschakeling naar duurzame energie in te voeren.

 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze stookplaatsrenovatie bib Hoogstraten

Indien Hoogstraten echt inzet op hernieuwbare energie, is deze plaats mogelijk wel geschikt om een volledige transitie door te voeren en af te stappen van de klassieke verwarmingsbronnen, maar hier te investeren in een warmtepomp, waar dan bv ook de IKO kan aangesloten worden.

Uiteraard vinden wij iedere verbetering en vermindering van CO2-uitstoot goed én we staan daar ook volledig achter, maar effectief investeren in een alternatief verwarmingssysteem zou pas getuigen van een echte beleidsomslag inzake energie. En dat zou pas echt “voor onze eigen deur vegen” zijn, zoals onze burgemeester in het voorwoord van de laatste infozine schrijft. We vinden het dus weer maar eens een gemiste kans om daadwerkelijk in te zetten op nieuwe technieken van gebouwenverwarming met nog meer aandacht voor duurzaam energiegebruik.

We stellen ons dan ook de vraag of hier effectief onderzocht werd of er een mogelijkheid bestaat om over te schakelen naar een alternatief verwarmingssysteem in plaats van de fossiele warmtebron die hier aanwezig is.

Enkele vraagjes: is er voldoende geïnvesteerd in goede isolatie van de bib, want anders heeft een nieuwe ketel plaatsen weinig zin. Is er een energiescan gedaan van de bib? We vinden het in ieder geval niet terug in het dossier. Is er een raming opgemaakt hoeveel en welke winsten men gaat bekomen door deze vernieuwing van de stookplaats? Volgens ons nergens een spoor van te vinden. Nochtans heeft Schepen Ward Baets tijdens de raad van 6 oktober 2017, toen de stookplaatsrenovatie van de Meerpaal in Meer op de agenda stond, verwezen naar  studies van Eandis waarin een oefening is gemaakt over de stookplaatsen in de gemeentelijke gebouwen. Waarom kan deze studie niet mee opgenomen worden in het dossier?

Daarnaast hebben we ook een vraag betreffende de gunningscriteria. Wanneer we de gunningscriteria vergelijken van de stookplaatsrenovaties van de 4 dossiers die de afgelopen twee jaar op de gemeenteraad hebben gestaan, merken we dat er telkens andere gunningscriteria worden gebruikt.

 

  prijs kwaliteit voorgestelde uitvoerings- totaal
  methodologie termijn
administratief centrum 60 20 20 0 100
meerpaal meer 55 20 15 10 100
school wortel 70 20 0 0 90
bibliotheek 80 20 0 0 100

En we gaan er dus ons inziens alleen op achteruit, want er wordt in dit dossier het meest aantal punten gegeven aan de prijs.

Wanneer we een lastenboek opmaken en ons gaan concentreren om het meeste punten te geven aan de prijs, dan bestaat de kans dat, naar onze mening, zeker niet de meest kwaliteitsvolle installatie zullen aanschaffen maar wel de goedkoopste. Wij hadden liever gezien dat hier vergelijkbare gunningscriteria zouden gebruikt worden zoals destijds voor de Meerpaal in Meer gebruikt zijn.

Daarnaast zouden wij graag een antwoord krijgen op de vraag hoe het komt dat in dit bestek in deel 3, technische bepalingen, de gedeelten algemene voorschriften (met oa. Doel van de aanneming, beknopte beschrijving der werken, documenten, algemene bepalingen, uitvoeringsplan, ontwerpcriteria, coördinatievergaderingen, keuringen, materialenlijst) en veiligheids- en gezondheidsmaatregelen niet worden opgenomen en enkel de technische voorschriften? Is dit niet meer noodzakelijk?

 

Tracé van de weg en nutsvoorzieningen in verkaveling Poeleinde Wortel


Het verkavelingsplan zoals het nu voorligt, zal ongetwijfeld gedragen worden door de Wortelse gemeenschap, en al zeker door de bewoners van de achterliggende straten die met deze een zachte ontsluiting kunnen verkrijgen voor voetgangers en fietsers naar Poeleinde en Worteldorp.

Toch enkele vragen, o.a. in hoeverre deze verkaveling voldoet aan de voorwaarden die door IOK werden vooropgesteld inzake duurzaam verkavelen? Meer bepaald zien we momenteel dat er heel wat hoogstammige bomen staan tussen het huidige speelveldje en het bouwterrein.  Is hier over nagedacht om deze bomenrij te integreren in de verkaveling.  Het zou toch erg jammer zijn moesten deze bomen verdwijnen.  Ook de twee lindebomen die nu op het einde van de Pater Schrijversstraat zijn zullen hopelijk blijven staan en geïntegreerd worden in de groenzone, waardoor er al direct een mooie schaduwplek gecreëerd blijft.

Is er  al duidelijkheid over de plaatselijke waterinfiltratie? Volgens de beslissing moet er nog een onderzoek gebeuren: had dit niet vooraf moeten gebeurd zijn?

We lezen dat het rooilijnplan en het laatst aangepaste plan van 20/4/2018 niet overeenkomen.  Is dat ondertussen in orde gebracht?

De aanleg van een warmtenet wordt als voorwaarde gekoppeld aan de verkavelingsvergunning. Dit moet echter nog onderzocht worden naar technische en financiële haalbaarheid : is dit onderzoek al gebeurd, en zo ja, wat is hiervan het resultaat? In het advies van de dienst openbare werken  van 20.04.2018 is er al geen sprake meer van een warmtenet, enkel van een verzwaring van het elektriciteitsnet of mogelijk zelf van de plaatsing van een nieuwe elektriciteitscabine.   In hoeverre meent dit bestuur het eigenlijk met de doelstellingen van CO2 vermindering? Nu er een perfecte mogelijkheid is om met warmtenetten te werken, wordt dit zonder veel misbaar afgevoerd. Of vergissen wij ons hier?

We kunnen ons wel aansluiten bij de bezorgdheden van de eigenaar van het perceel op de hoek van Poeleinde en de nieuw ontworpen straat die nu toch wel met heel wat zaken geconfronteerd wordt waar hem niet op gewezen werd toen deze mensen een bouwaanvraag deden.  Had hier het bestuur niet pro-actief moeten adviseren?

Kortom : we kunnen begrijpen dat de Wortelse gemeenschap naar bijkomende kavels snakt  om de jeugd te kunnen laten wonen.  Dit project loopt al ruim 10 jaar, en dan hadden we toch gehoopt en verwacht  dat het bestuur bepaalde voorwaarden zou opleggen, o.a. de integratie van de bestaande bomenrij in de verkaveling, het behoudt van de twee lindebomen, het opleggen van een warmtenet, respect voor huidige bewoners, enz…

Realiseren van sociale kavels in verkaveling Poeleinde

De opmerkingen over deze  schattingsprijzen komt telkens opnieuw terug.  Vooreerst is het wel erg verwonderlijk dat noch het comité tot aankoop van onroerende goederen, noch de ontvanger van Registratie één van hun basistaken niet kunnen uitvoeren, en dit al jaren lag.  Wordt dit eigenlijk op een hoger niveau aangekaart?

Daarnaast vragen wij toch ook om naast een schatting per kavel toch ook een schatting per m² op te nemen in het schattingsverslag van de landmeter-expert.

Mondelinge vraag

 

Verkeerssituatie Heilig Bloed

In het infoblad van juni konden we lezen:

Verkeer in goede banen tijdens de festiviteiten.

Tijdens de Heilig Bloedweek zijn er verschillende verkeerswijzigingen in en rond het centrum van Hoogstraten… cont… U vindt de verkeersplannen op http://www.hoogstraten.be/verkeershinder.

Enkele bedenkingen:

 • Wij zijn voorstander van doorgedreven digitalisering. Dit wil echter niet zeggen dat enkel verwijzen naar de website voldoende is. De verkeershinder en gewijzigde parkeerzones hadden wij graag vermeld gezien in het infoblad en/of een brief met de te verwachten hinder bij de aangelanden.
 • Wanneer we op de website kijken vinden we twee documenten:
  • tijdelijk politiereglement Heilig Bloed: een uittreksel uit het schepencollegeverslag dat voor de gewone burger allesbehalve duidelijk is.
  • verkeerssignalisatie tijdens Heilig Bloed: een draaiboek van maar liefst 32 bladzijden voor de technische dienst voor het plaatsen van de verkeersborden en omleidingen. Heel mooi in het kader van ‘openbaar bestuur’, maar voor de gewone burger niet te begrijpen.
 • Die communicatie kan en moet een stuk duidelijker, zeker aangezien de hinder voor heel wat bewoners 12 dagen duurt.
 • Maar… Op woensdag 23 mei gold een stilstaan- en parkeerverbod (tbv opstellen van de kermis) op de Vrijheid, Gravin Elisabethlaan, Karel Boomstraat, Alfred Oststraat, Brouwerijstraat, Boxtelstraat, Tinnenpotstraat en ’s Boschstraat. De borden hiervoor werden geplaatst op dinsdag 22 mei in de late namiddag. Deze borden dienen minimaal 24 uur voor het ingaan van het parkeerverbod te worden geplaatst. Dit was niet overal het geval aangezien de technische diensten om 16u30 nog bezig waren met het plaatsen van verbodsborden.
  Wij stellen ons bovendien de vraag of zo een uitgebreid parkeerverbod nodig was. In een aantal van deze straten zijn parkeervakken voorzien waar dus nu ook niet geparkeerd mocht worden. Voor een betere doorstroming zal een verbod hier dus niet zorgen. Heel wat autobestuurders hebben het parkeerverbod dan ook niet opgevolgd (voor bewoners zonder parkeerplaats is er dan ook weinig alternatief, mensen zetten hun wagen dan ook liefst zo dicht mogelijk bij hun voordeur).
 • En dat is nog niet alles. Op die woensdag goldt er ook een aangepaste circulatie:

  Van 17u tot 20u wordt in de Karel Boomstraat de ingestelde richting omgekeerd. De enkele richting loopt van Culenborglaan naar Alfred Oststraat.
  In de Tinnenpotstraat wordt enkele richting ingesteld van Boxtelstraat tot Vrijheid.

 • deze borden werden inderdaad klaargezet op dinsdagnamiddag, maar stonden woensdag bij ingang van het aangepaste reglement NIET opgesteld. Bijgevolg: Hoogstraats verkeer volgde de “oorspronkelijke verkeersregels” en foorkramers reden volgens het tijdelijke reglement. In de Karel Boomstraat was er dus tijdelijk zelfs tweerichtingsverkeer inclusief zwaar vervoer.
 • Parkeer- en stilstandsverboden die gedurende de hele periode gelden worden niet gerespecteerd omdat niet duidelijk is waarom deze zijn ingesteld.

Daarom stellen we voor:

 • Bekijk welke parkeer- en stilstandsverboden niets bijbrengen aan de doorstroming of veiligheid en schaf die af.
 • Informeer de aangelanden duidelijk in het infoblad en/of brief over de tijdelijke veranderde verkeerssituatie. Geef aan waar bewoners hun auto op de hinderdagen wél mogen parkeren.
 • Zorg niet enkel op de Vrijheid voor handhaving tijdens piekmomenten (opbouw kermis), maar ook aan kritieke omleidingspunten.
 • Zorg voor een tijdige en ondubbelzinnige signalisatie.

 

Deel dit bericht

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.