Buurtweg 46 en de verkaveling ‘Brouwerijsite’: waarheid en verzinsels

Op de gemeenteraadszitting van maandag 27 april 2015 stond onder punt 13 de definitieve beslissing van de gemeenteraad van de afschaffing voetweg nummer 46 te Meer. Het komt de gemeenteraad toe de tijdens het openbaar onderzoek ingediende bezwaren te behandelen en vervolgens een definitieve beslissing te nemen.

CD&V raadslid Ilse Verachtert (Meer), kreeg als eerste het woord om het standpunt van haar partij over de bezwaren – dat later trouwens door meerderheidspartner volmondig werd onderschreven – toe te lichten. Schepen Baets antwoordde op de bezwaren die door onze fractie gesteld werden. Je vind ze op onze website.

Vanzelfsprekend is het hun goed recht daarover een standpunt in te nemen en dat te verdedigen; vanzelfsprekend mogen zij de argumenten van de bezwaarindieners verwerpen, er een andere mening op nahouden.

Wat ze niet mogen, is daarvoor onwaarheden verkondigen en de bezwaarindieners als onbetrouwbaar bestempelen, zoals ze dat o.m. expliciet doen met de werkgroep Trage Wegen Hoogstraten. Zij zullen zonder twijfel hierop zelf een gepaste reactie geven.

Wat wij, anders hoogstraten, niet hoeven te nemen is de beschuldiging aan ons adres dat wij het geplande verkavelingsproject willen boycotten door een procedureslag over de afschaffing van de buurtweg 46 – Vondelpad; dat wij jonge mensen die wachten op een stukje bouwgrond hun droom willen afpakken; dat wij er de oorzaak van zijn dat de ‘schandvlek’ in het centrum van Meer door een welwillende projectontwikkelaar eindelijk wordt uitgewist.

Daarom toch even de puntjes op de i zetten! Waarheid en verzinsels scheiden!

Ten eerste: ‘een schandvlek’, we zullen het niet ontkennen. Maar wie ligt aan de oorzaak ervan? Wel, begin 2008 leverde het college een sloopvergunning af aan de Brouwerij Sterkens Immo nv voor de sloop van de brouwerijgebouwen en enkele woonhuizen. Het negatief advies van de Cel Onroerend Erfgoed (Vlaamse Gemeenschap) voor de sloop van de woningen nr. 22 en 24 werd straal genegeerd. De reden voor de afbraak volgens Jef Sterkens: oplopende kosten van onroerende voorheffing op het kadastraal inkomen en de belasting op leegstand (interview in De Hoogstraatse Maand 296 van december 2009). Groen/Hoop – de voorgangers van anders – hebben destijds bezwaar gemaakt tegen die gang van zaken. Maar het college had blijkbaar meer oog voor de kosten van de eigenaar dan voor het esthetische uitzicht van de Dorpsstraat. Resultaat: een krater van 100 meter.

Ten tweede: het gemeentebestuur gelast IOK met de opmaak van een GemRUP ‘Meer-Oost’, waardoor 2 grote deelgebieden – de Brouwerijsite en de Veilingsite – kunnen ontwikkeld worden als woongebied. Groen/Hoop en later anders hebben zich hierbij constructief opgesteld, maar daarbij steeds de nadruk gelegd op een consistent geheel dat een meerwaarde moest bieden, niet alleen voor projectontwikkelaars en grondeigenaars, maar voor de hele Meerse gemeenschap, voor de natuur. Alle kosten voor het GemRUP (enkele tienduizenden euro’s) werden door de gemeente gedragen. Niet door de eigenaars, verkavelaars, projectontwikkelaars.

Ten derde: vertragingsmaneuvers tegen de verkaveling? Brouwerij Sterkens Immo nv (ja, die van de sloopvergunning) dient een verkavelingsaanvraag in op 13 juni 2014. Het gemeentebestuur dient dan binnen een periode van 6 maanden een vergunning af te leveren. Vooraf dient de gemeenteraad het tracé der wegen dat de verkavelaar voorstelt, goed te keuren.

Omdat over dit tracé een officiële voetweg loopt – de voetweg 46, Vondelpad – dient deze eerst afgeschaft of verlegd te worden. Dat is de uitsluitende bevoegdheid van de gemeenteraad, die door de Bestendige Deputatie dient bekrachtigd te worden. Het college wacht met het agenderen van beide zaken tot de gemeenteraad van 24 november 2014! Door een flagrante en vitale fout in het dossier vanwege het college moet de hele zaak 2 maanden later worden overgedaan. Onbehoorlijk bestuur en verzuimen van de zorgplicht. Wie vertraagt er hier wat? Is een cruciale fout opmerken en ter kennis brengen van de raadsleden een vertragingsmaneuver?

Ten vierde: procedureslag. Ja, anders heeft de gevolgde procedures bekritiseerd en aangeklaagd bij de hogere overheid. Om de simpele reden dat de door de wet en de door de provincie voorgeschreven procedures en instructies niet gevolgd worden. Omdat het dossier foute gegevens met juridische impact bevatte en wij daar college en gemeenteraad moesten op wijzen. Dat is de taak van de oppositie!

Ten vijfde: de droom afpakken van jonge mensen die willen bouwen. Het argument is te belachelijk om ernstig te worden genomen. Het raakt ons wel. Waarom zouden wij dat in godsnaam willen? Lees er ons partijprogramma op na. Wij willen dat een gemeentebestuur alles doet om voor zoveel mogelijk jonge mensen hun droom ‘een eigen huis’ te helpen verwezenlijken; dat een gemeentebestuur daartoe zelf zoveel mogelijk het initiatief neemt en het terrein niet alleen aan projectontwikkelaars laat. Om de droom betaalbaar te houden voor velen.

Bovendien, en dat is onze belangrijkste motivatie waarom wij op de procedurenagel zijn blijven hameren, willen wij dat de droom van jonge mensen op termijn niet verandert in een nachtmerrie omdat het bestuur procedurefouten heeft gemaakt. Denkbeeldig? Wij dachten het niet: nog maar pas werd een huiseigenaar geconfronteerd met een arrest van de Raad van State dat hem verplicht om 30 jaar na dato een deel van zijn huis af te breken omdat het gemeentebestuur verzuimd had een buurtweg die over de verkaveling liep ordentelijk af te schaffen of te verleggen.

Voor de goede orde willen wij bij deze de burgemeester er op wijzen dat een advies van de provinciegouverneur tot nader order geen wet van Meden en Perzen is. Er lopen momenteel tientallen betwistingen voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State over beslissingen van de bestendige deputaties en de gouverneurs van alle Belgische provincies. Ook dossiers in ons eigenste Hoogstraten!

Wij willen absoluut niet dat de buurtweg 46 – Vondelpad bewaard blijft. De bewering getuigt van kwade wil. We hebben vroeger al aangegeven dat het behoud van het huidig tracé van buurtweg 46, niet nodig is en zelfs remmend kan werken op de beoogde ontwikkeling van de projectzone. Wij hebben enkel gepleit voor een duurzame en functionele verlegging. Trouwens een veel minder complexe procedure, zoals trouwens ook door de Vlaamse Regering wordt geadviseerd. Het college had er geen oren naar.
We willen wel dat de verkavelaar de wettelijk voorziene meerwaardevergoeding betaalt en dat het college zorgt voor spijkerharde garanties dat de nieuwe trage wegen voor fietsers en voetgangers in de projectzone worden aangelegd. Algemeen belang menen we.

We hebben inderdaad een andere mening dan de meerderheid over de ligging van de nieuwe trage wegen die in het projectgebied zullen komen. Wij willen de vertuining van het open ruimtegebied tegengaan, zoals dat in de dwingende verordeningen van het goedgekeurde GemRUP voorgeschreven is. Mag dat, of moet iedereen in de gemeenteraad braaf knikken met wat het stadbestuur voorheeft?

Als goede democraten leggen wij ons neer bij wat de meerderheid van de raadsleden beslist. Wel kijken we toe dat dit met respect voor de wettelijk voorgeschreven procedures én aandacht voor het algemeen belang gebeurd, dat is onze verdomde plicht.

Want o.i. wringt hier het schoentje. Uit wat nu gebeurt kunnen wij enkel vaststellen dat ons gemeentebestuur meer oog heeft voor de belangen van de verkavelaar / projectontwikkelaar, die liever vandaag aan de slag gaan dan morgen. Omdat ze ‘goed willen doen voor de Meerse gemeenschap’? Nope, they are only in it for the money!

 

Namens anders hoogstraten

Fons Jacobs, Ria Vinckx, Dimitri Van Pelt – gemeenteraadsleden
Luc Hendrickx, voorzitter

Deel dit bericht

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.