Wonen op maat

Wonen Op Maat
Open ruimte moet spaarzaam en kwalitatief worden ingevuld om de dorpskernen van onze deeldorpen leefbaar te houden.

Waar willen we met onze gemeente naartoe?

Hoeveel inwoners kan onze gemeente dragen en op welke termijn willen we die capaciteit bereiken? Meer inwoners wil ook zeggen meer voorzieningen, we moeten er voor zorgen dat we die kwalitatief kunnen blijven aanbieden: kinderopvang, onderwijs, groenvoorziening, zorg, …

De gemeente neemt resoluut de regierol in handen wat betreft huisvesting en nieuwe verkavelingen. Ze beantwoordt aan de noden op basis van degelijke meetinstrumenten. In een woonbeleidsplan hebben ook sociale als bescheiden woningen een plaats. Inbreiding krijgt prioriteit boven uitbreiding van woongebieden, zodat de bestaande, beschikbare ruimte beter en kwaliteitsvol wordt ingevuld.

Nieuwe woonvormen

Het gemeentebestuur moet een centrale rol spelen bij het ontwikkelen van nieuwe woonprojecten. Dit kan bijvoorbeeld door via het grondfonds bouwgrond te verwerven en aan sociaal tarief ter beschikking te stellen. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om via erfpacht of het Community Land Trust-principe gebouwen of gronden ter beschikking te stellen aan bijvoorbeeld cohousingprojecten.

Bij de ontwikkeling van nieuwe verkavelingen wordt een deel van de kavels door de gemeente aangeboden aan sociaal tarief, daar waar mogelijk via erfpacht. Wat sociaal is, moet sociaal blijven, dus wanneer de bewoner beslist om het huis te verkopen, dient de grond sociaal te blijven.

Duurzame woningen

Voor privéprojecten schrijft de gemeente duurzaamheidscriteria voor in de bouwvoorschriften. De gemeente richt een woonkwaliteitscel op die woonprojecten (integraal) beoordeelt en advies geeft aan het college.

Ruimtelijke ordening

Buitengebieden moeten met zorg bekeken worden. De bestaande dorpskernen van Meer, Meerle, Meersel-Dreef en Wortel moeten als landelijk gebied blijven behouden. Tegelijk willen we die dorpskernen structureel verfraaien.

De bewoners

We informeren eigenaars en verhuurders over de minimale kwaliteitsnormen waaraan woningen moeten voldoen om verhuurd te mogen worden. Dit met betrekking op veiligheid en gezondheid, minimaal comfort, energiezuinigheid en toegankelijkheid.

Eigenaars en bewoners kunnen beroep doen op premies om de kwaliteit van hun woning te verbeteren. Hiervoor kunnen ze terecht bij het Woonloket. Dit staat ook ter beschikking voor informatie en advies over de normen voor zorgtoegankelijkheid van woningen.