Sport

Sportmogelijkheden bieden door een inclusief beleid.

Sport is voor iedereen

De gemeente moet ervoor zorgen dat het deelnemen aan sport voor iedereen bereikbaar is, jong en oud, ongeacht sociale klasse, of je goed of minder goed kan presteren,  valide of mindervalide. Sport is een middel tot maatschappelijke integratie en de gemeente ondersteunt dat.

Jeugdsport volop ondersteunen

Jeugdsport zou een absolute prioriteit moeten zijn in het gemeentelijk sportbeleid. De jeugdwerking van sportverenigingen moet kunnen rekenen op duidelijke ondersteuning, onder meer via rentesubsidies voor grote investeringen, via een gemeentefonds om belangrijke aankopen van materialen en toestellen mogelijk te maken zonder een zware hypotheek te leggen op de middelen van club of vereniging of via vormingssubsidies voor jeugdsportmonitoren.

We stimuleren ook zoveel mogelijk sportverenigingen om naschools sporten aan te bieden aan de jeugd, dit door na de schooluren de speelplaats en sportinfrastructuur van de scholen open te stellen zodat nabije actieve vrijetijdsbesteding voor iedereen mogelijk wordt.

Sportcampus

Structureel zijn er binnen de gemeente geen nieuwe terreinen meer voor de aanleg van sportinfrastructuur. Vooral binnen het ‘kleinstedelijk gebied’ leidt dit vandaag al tot een tekort, zeker gezien de woongelegenheid die in die omgeving bijgekomen is én het ontstaan van nieuwe sportactiviteiten zoals het aan populariteit winnende hockey en de atletieksport. Ook de tennisclubs dreigen door ruimtelijke ontwikkelingen in de problemen te komen. Daarom willen we op zoek naar een gebied dat hier in de toekomst voor kan dienen, waar een sportcampus zijn plaats kan krijgen.