Open en betrokken

Open en betrokken
Een open bestuur maakt een prioriteit van het informeren van de bevolking en betrekt de inwoners van het begin tot het einde bij ingrijpende beslissingen.

Het stadsbestuur, dat ben jij!

Burgers betrekken vanaf de formulering van een probleemstelling, zorgt voor een groter draagvlak en betere beslissingen. anders wil de dialoog tussen bevolking en bestuur actief organiseren. We zetten daarbij in op alle dimensies van de participatieladder: van informeren tot mee beslissen en realiseren.

Informatie

Het gemeentebestuur is open en maakt alle relevante informatie eenvoudig beschikbaar voor iedereen. Via een goede digitale omgeving krijgt de burger vlot, onmiddellijk, gratis en zoveel mogelijk rechtstreeks online toegang tot alle bestuursdocumenten. Ook via niet-digitale weg moet informatie uiteraard vlot toegankelijk zijn en blijven.

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie gebeurt doorheen heel het traject, niet alleen aan het begin of op het eind. anders wil reële participatie bij aanvang van elk ruimtelijk project, zodat er nog voldoende ruimte blijft voor de formulering van alternatieve pistes. Gezinnen, ondernemers en middenveld denken dus actief mee bij de opmaak van het ontwerp van een ruimtelijk project.

Luisteren en antwoorden

Het bestuur zal luisteren naar de inwoners, ernaar handelen en ook weer terugkoppelen. Mensen willen dat er naar hun vragen of opmerkingen geluisterd wordt en dat er ook effectief iets mee wordt gedaan. Het gemeentebestuur zal dan ook telkens een echt antwoord geven.

Jongeren

Jongeren krijgen een eigen stem. Zowel jongeren die actief zijn in allerlei verenigingen en clubs als niet-georganiseerde jongeren hebben recht op inspraak en participatie, want jong geleerd is oud gedaan. We zorgen dat jongeren en andere moeilijk bereikbare groepen (laaggeschoolden, nieuwkomers, …) weten hoe zij zich kunnen informeren en hun mening kunnen geven.

Dorps- en adviesraden

Dorps- en gemeenteraden zijn een inspraakmoment, geen informatiemoment. De bedoeling van een dorpsraad is dat het gemeentebestuur op verplaatsing gaat luisteren naar haar inwoners, niet andersom. Zo kan het op een efficiënte manier op de hoogte blijven van wat er leeft onder de mensen. De neutraliteit wordt verzekerd door een gevarieerde afvaardiging vanuit het gemeentebestuur.

 

Gemeenteraden

De agenda van de gemeenteraad wordt vooraf online bekend gemaakt, met voldoende informatie over de agendapunten, zodat iedereen kan nagaan welke onderwerpen aan bod komen. Door de gemeenteraad anders te ordenen, bereiken we meer efficiëntie: zo kunnen aanwezigen de zaal verlaten wanneer de voor hen relevante thema’s afgerond zijn. Door livestreaming kunnen burgers van thuis uit de gemeenteraad mee volgen.

Adviesraden en commissies

In heel wat adviesraden en commissievergaderingen worden belangrijke onderwerpen voor onze gemeente besproken. Ook hier zal openheid en transparantie de norm zijn. We willen de werking grondig evalueren, aanpassen en herwaarderen, zodat de overbodige commissies geschrapt kunnen worden.