Mobiele samenleving

File in Hoogstraten
Mobiliteit is een basisrecht. Met een veilige infrastructuur willen we onze inwoners overtuigen om zich op een duurzame manier te verplaatsen.

Een nieuw plan: mobiliteit op lange termijn

Het is tijd voor een globaal mobiliteitsplan dat vastgeroeste denkpatronen doorbreekt. Hiervoor willen we een gepast studiebureau onder de arm nemen dat samen met alle betrokkenen op zoek gaat naar toekomstgerichte, duurzame oplossingen. In dit plan stellen we de leefbaarheid in de dorpskernen centraal en staat de veiligheid van de zwakke weggebruiker voorop. Hiervoor gaan we uit van het STOP-principe (stappen – trappen – openbaar vervoer – privé vervoer).

Wonen en autoverkeer

Een woonwijk is in de eerste plaats een ruimte waar gewoond en geleefd wordt. Wijkcirculatieplannen moeten onnodig verkeer ontmoedigen. De globale mobiliteitsstudie houdt ook in dat bij elke nieuwe ontwikkeling in een woonwijk een mobiliteitstoets gebeurt.

Doorgaand zwaar verkeer hoort niet thuis in dorpskernen en zeker niet wanneer kinderen van en naar school gaan. Daarom pleit anders voor een verbod van zwaar vervoer in de ruime schoolomgeving bij het begin en einde van de schooldag en tijdens de middagpauze.

Doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer

Het globale verkeersplan voor de Kempen zit in het slop en moet nieuw leven ingeblazen worden, zodat de maatregelen om zwaar verkeer uit de centra te weren geen maat voor niets blijken.

Daarnaast zijn er heel wat andere mogelijkheden om de N14 te ontlasten. Samen met de winkeliers, scholen, politie en buurtbewoners willen we bekijken hoe we kunnen zorgen voor vlotter en vooral veilig verkeer. We denken hierbij aan venstertijden voor laden en lossen, een centraal magazijn en het gebruik van de bestaande randparkings stimuleren.

Ingrepen op korte termijn

Om op korte termijn de veiligheid en verkeersdoorstroming grondig te verbeteren, stelt anders enkele ingrepen voor, waarbij de veiligheid van de zwakke weggebruiker de hoogste prioriteit heeft. Maatregelen op vlak van veilige trage wegen, fietspaden en oversteekplaatsen, maar ook een doortastende handhaving van snelheidsbeperkingen en flankerende maatregelen. Ook een uitbreiding van de zone-30 in de dorpscentra in de spitsuren is wenselijk.

Duurzame mobiliteit

Door een veilige en aantrekkelijke infrastructuur willen we meer inwoners de voordelen laten ontdekken van zich te voet of met de fiets te verplaatsen.

Het busvervoer in onze gemeente kent enkele grote knelpunten waarvoor we bij De Lijn aandringen op een oplossing: denken we aan een degelijke verbinding met de gevangenis en de transportzone.

Een systeem van autodelen moet ingeburgerd worden in onze gemeente door voorbehouden parkeerplaatsen te voorzien, met laadpalen voor elektrische deelauto’s.

Veilig naar school

Veilig verkeer van en naar school, zichtbaarheid en verkeerseducatie hebben permanente aandacht nodig. Het project School-straten juichen we toe. De positief geëvalueerde proefprojecten in Minderhout en Meer willen we zo snel mogelijk uitbreiden naar alle basisscholen.