Nieuwe verkaveling krijgt ontsluiting, maar verkeersafwikkeling blijft onduidelijk.

In februari kwamen op de gemeenteraad enkele buurtbewoners in een burgerinitiatief hun bezorgdheid uiten bij de nieuwe verkaveling ‘Zuidoost Centrum’, tussen het gebuurte Houvast en de Lodewijk de Konincklaan. Het verkeer van de nieuwe wijk zou worden afgewikkeld via de bestaande wijken en de nu al overbelaste Heilig Bloedstraat. Hun eis was duidelijk: een nieuwe ontsluiting met de N14 is noodzakelijk. Ook hun eis voor een mobiliteitsstudie willen wij onderschrijven: de afgelopen 25 jaar zijn er in de omgeving meer dan 400 wooneenheden bijgekomen, maar aan de infrastructuur is er niets veranderd. Meermaals werd de bestaande situatie in vraag gesteld en werd een nieuwe ontsluiting beloofd, maar een degelijke studie naar de mobiliteitsstromen en een behoeftestudie is er nooit gebeurd.

 • Op de gemeenteraad van 24 april staat dit punt ter agenda. In dit agendapunt wordt de eis voor een nieuwe ontsluiting met de Lodewijk De Konincklaan ingewilligd, maar wij blijven nog met veel vragen. Om twee redenen willen wij vragen om dit dossier te verdagen naar een volgende vergadering.
 1. Een eerste reden is het simpele feit dat nu voor deze nieuwe verkaveling een tracé van de weg wordt vast gesteld, maar is er nergens sprake van een totaal mobiliteits- en circulatieplan voor dit hele gebied, en is er nergens in het dossier een visie te bespeuren hoe het hele verkeersgebeuren zal georganiseerd worden in de bestaande straten en wijken rondom deze nieuwe verkaveling. We lezen nergens hoe het verkeersgebeuren zal verlopen als ook de volgende verkaveling of mogelijk verkavelingen hun uitvoering zullen krijgen. Voor deze verkaveling die nu voorligt is een ontsluiting langs de Lodewijk de Konincklaan een voorwaarde, maar dit is onvoldoende voor het hele mobiliteitsprobleem dat zich hier aandient. Indien er geen maatregelen worden vastgelegd zorgt de ontsluiting misschien in de toekomst zelfs voor meer verkeer in de bestaande woonwijken. Wat zeker niet de bedoeling kan zijn. Waar komt er éénrichtingsverkeer, waar wordt er geknipt en welke gevolgen heeft dat voor de verkeerscirculatie, welke wegen worden er tijdelijk afgesloten en welke definitief, hoe wordt de verkeerssituatie beoordeeld bij de uitvoering van de volgende verkaveling en langs waar moeten al deze nieuwe ontsluitingen gebeuren? In de gemeenteraad van 27 februari is door schepen Haseldonckx de belofte gedaan aan de buurtbewoners dat deze niet via de Heilig Bloedstraat zal gebeuren, maar gaat deze belofte nog steeds op? Wij hadden graag hier vooraf een totaal beeld over gekregen en dat is duidelijk niet voorhanden.
 2. Een tweede reden is het feit dat onze fractie zich afvraagt af of voor deze verkaveling geen nieuw openbaar onderzoek diende gevoerd te worden. Het gaat hier immers over een ander verkavelingsontwerp omwille van de bijkomende ontsluiting waardoor er mogelijk andere opmerkingen naar boven kunnen komen. Het lijkt ons dan ook niet meer dan aangewezen om een nieuw openbaar onderzoek te voeren over deze verkavelingsaanvraag.
  Om deze redenen vragen wij dan ook om dit dossier uit te stellen tot er een nieuw openbaar onderzoek is gebeurd naar de verkavelingsaanvraag en tot er een uitgebreide mobiliteitsstudie werd bijgevoegd over de hele zone waarin deze verkaveling gelegen is en over wat in de toekomst gepland is.

 • We zien erg weinig groen in de nieuwe verkaveling. Hier en daar een beetje gras en enkele kleine haagjes, daar zullen de 92 nieuwe gezinnen en kinderen het mee moeten doen. 
In het PRUP wordt aangehaald dat de Kasteelbeek wordt ontwikkeld als groene as en dat aansluitend 2000 vierkante meter dient ontwikkeld te worden als groenzone voor verblijfs- en speelruimte. Dit komt niet aan bod in de aanvraag. 

In het dossier wordt hiernaar specifiek verwezen onder het hoofdstuk Groenvoorzieningen: “Inrichting van groenperken en speelzones dient verder uitgewerkt …” We weten allemaal wat dat wil zeggen… Kan iemand ons vertellen hoeveel groenvoorziening hier aanwezig moet zijn? Iets verder staat: “alle bomen dienen aangeplant te worden op minimum 1 meter van verhardingen”, maar deze vereiste kan niet worden afgetoetst bij gebrek aan groenontwerpgegevens. We kunnen nu toch niets goedkeuren dat nog helemaal niet uitgewerkt is?
 • In het masterplan van de verkavelaar is opgenomen dat alle speelmogelijkheden gesitueerd zijn op of rond de openbare weg. De ‘keerkom’, een belangrijke verkeersader voor inkomend en uitgaand verkeer, wordt aangeprezen als ‘speelplein’ om te fietsen, touwtje te springen, te stoepkrijten, te voetballen en is een plek voor buurtfeesten. Dat alle verkeer van de nieuwe verkaveling en de achterliggende wijken hierlangs passeert en dat bovendien het plein rondom wordt ingericht met parkeerplaatsen, lijkt voor de verkavelaar geen probleem te zijn. Voor ons is dit duidelijk: dit is geen speelplein, dit is een verbindingsweg. Ook andere speel- en ontspanningsgelegenheden bevinden zich op belangrijke doorgangswegen van de nieuwe verkaveling. Het verkeersvolume zal niet toelaten dat kinderen hier kunnen spelen, laat staan dat ouders met een gerust hart hun kinderen op de straat kunnen laten ontspannen.

Samengevat: nergens groen, nergens speelterrein,…. Hiermee gaat het bestuur toch in tegen haar eigen principes. Daarnaast kunnen we ons niet veroorloven om de realisatie van kwaliteitsvol groenvoorzieningen en van kwalitatieve en veilige speelgelegenheden over te laten aan de goodwill van de verkavelaar. Dit moet vooraf duidelijk zijn!
 • Er wordt opgenomen dat de aanleg van een warmtenet een voorwaarde is om de verkavelingsvergunning af te leveren. Wij vinden in dit dossier hiervan niets terug. Hoe kan de gemeenteraad vooraf weten of dit technisch of financieel haalbaar is?
 • Een belangrijk element in het dossier van de verkavelingsaanvraag is uiteraard de ontsluiting naar de Lodewijk De Konincklaan, maar daarenboven was er de vraag om een objectieve verkeersstudie. Het bijgevoegde addendum zegt alleen dat er geen parkeerbehoeftestudie nodig is, maar dat het er wel impliciet in staat. De GECORO geeft nochtans aan dat er te weinig openbare parkeerplaatsen zijn en of diegenen die er wel zijn, wel op de juiste plaats liggen. Juist om die reden werd naar een parkeerbehoeftestudie gevraagd. Waarom is die niet bijgevoegd? Wegens de beperkte ruimte wordt dwarsparkeren toegelaten en wat betreft het woonerf (de appartementsblokken) dienen de bewoners een intentieverklaring te tekenen dat hun garage bedoeld is voor hun auto zodat zij de openbare parkeerplaatsen niet zelf zullen gebruiken. Hoe ga je dat in hemelsnaam controleren? Allemaal voorwaarden en omfloerste zinnen die op geen enkele manier afdwingbaar gaan worden.
 • Er zijn nog heel wat onduidelijkheden: er is vooreerst sprake dat deze nieuwe ontsluiting op de Lodewijk De Konincklaan als omleidingsweg zal aanzien worden. Op welke momenten zal dat gebeuren? Is de Rombout Keldermansstraat breed genoeg om als omleidingsweg gebruikt te worden en tegelijk een hoofdontsluiting te zijn voor toch een aanzienlijk woongebied? Is het bovendien niet vreemd om een omleidingsweg te voorzien door een “opnieuw kwaliteitsvol woongebied” dat ongetwijfeld ook veel zwaar verkeer met zich mee zal brengen? Welke taak is er weggelegd voor deze omleidingsweg? Het lijkt ons niet opportuun om deze en achterliggende woonwijken – die daar niet op zijn voorzien – in te richten als omleidingsweg, noch naar Wortel/Merksplas/Turnhout, noch naar Minderhout, noch naar Rijkevorsel.

Tijdens de vorige gemeenteraad werd gezegd dat bij een nieuwe ontsluiting er ook initiatieven moeten genomen worden om het sluipverkeer tegen te gaan, en dit door op een cruciale plaats ‘te knijpen’. Nu de zaak van de wegen voor deze verkaveling voorligt, lijkt het ons belangrijk dat we vooraf weten waar er “geknepen” zal worden.
 • Zullen zowel de Remi Lensstraat en de Rombout Keldermansstraat ontlast blijven van de nieuwe verkeersstromen die kunnen verwacht worden?
  Door schepen Haseldonckx werd in de gemeenteraad gezegd dat er paaltjes zullen worden gezet ter hoogte van de Heilig Bloedstraat en de Remi Lensstraat en dat de bewoners ‘zelf zullen moeten instaan voor de verkeersveiligheid in hun wijk’. Waarom kiest het bestuur niet voor een permanente afsluiting? Is het niet de taak van het bestuur om de wegenissen zo in te richten dat deze voor alle weggebruikers veilig zijn?
  Voor ons moet eerst duidelijk zijn hoe de afwikkeling van het verkeer zal gebeuren vooraleer dit dossier kan worden goedgekeurd. Wij danken schepen Haseldonckx voor zijn toelichting en plannen naar de verkeersafwikkeling, maar wij verwachten dat de ‘mogelijke flankerende maatregelen’ eerst in een ontwerp worden gegoten vooraleer we hiervoor goedkeuring kunnen geven.
 • In hoeverre wordt met dit tracé van de weg voldaan aan de verordenende voorwaarde van het PRUP Zuidoost dat er een ontsluiting moet voorzien worden langs de straat Houvast? Wij verwijzen hier naar de voorwaardelijke bemerking van de GECORO. Op het voorliggende plan is hier geen ontsluiting voorzien. Hier moet minstens de aantakking op de Houvast al ingepland worden zodat in de toekomst langs hier een ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer kan verwezenlijkt worden. 
Er is op het huidige plan geen trage weg naar het centrum van Hoogstraten ingetekend, hoewel dit ook een duidelijke voorwaarde is (art. 43 Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening – §1. Bij elke aanvraag tot verkaveling waarbij nieuwe wegenis wordt aangelegd, dient minimaal ontsluiting voor zachte weggebruikers voorzien te worden. Deze ontsluiting voor zachte weggebruikers moet in functie staan van een vlotte verbinding met de dorpskern).

Het is dus duidelijk dat op basis van het voorliggende plan en toelichting onze fractie niet akkoord kan gaan met dit agendapunt.

Deel dit bericht

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.